1

Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals

Temes a destacar de la reunió extraordinària de 19/5/17 de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament
Descarrega’t aquest full d’actualitat aquí
  1. Presentació “Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causat per membres de la comunitat educativa i/o tercers”.
Aquest protocol és d’aplicació als casos en què es produeixin, dins o fora del centre, agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies per part de membres de la comunitat educativa i/o tercers, contra el personal docent i no docent dependent del Departament d’Ensenyament. Sempre que es produeixin com a conseqüència directa de l’exercici de les seves funcions i que puguin ser constitutius de delicte i donar lloc a una denúncia.
Aquest protocol no s’aplicarà quan es tracti d’una situació de violència greu causada per l’alumnat del mateix centre educatiu públic, ja que s’haurà d’activar el protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat.
En la presentació, CCOO vam comentar la nostra satisfacció perquè bàsicament es van tenir en compte totes les nostres propostes i també vam expressar el bon clima d’entesa en el grup de treball per elaborar aquest Protocol. La part social vam demanar que en el document hi consti la seva revisió.
  1. Informació relativa als centres amb presència de fibrociment en les seves instal·lacions.
Prèviament, igual que hem fet en els diferents Serveis Territorials, entrem per registre adreçat a l’Honorable Sra. Meritxell Ruiz, consellera d’ensenyament la següent petició:
  • Llistat de centres educatius de Catalunya amb presència de fibrociment i descripció de la seva ubicació.
  • Calendari i/o planificació prevista. Actuacions realitzades fins al dia d’avui, per la retirada i substitució d’aquests elements, on es prioritzin aquells centres que estan en pitjors condicions, amb instal·lacions malmeses i que suposen un risc per a la salut pública.
  • Sol·licitud d’una reunió amb la consellera per analitzar la situació i estudiar la problemàtica.
La responsable del Departament en aquesta matèria, ens lliura un document amb la relació de centres que tenen instal·lacions construïdes amb fibrociment (poden estar malmeses o no).
Aquesta relació de centres, està motivada per una de les preguntes que va fer el Parlament al Departament d’Ensenyament. La resolució parlamentària de retirada de fibrociment dels centres educatius, en part, ha estat gràcies a la campanya de fibrociment que hem portat a terme CCOO i de les mocions de retirada del fibrociment que hem presentat en alguns Ajuntaments.
La responsable en fibrociment, ens comenta que el Departament “va més enllà d’aquesta realitat” i que el Departament actua sempre que es detecta un cas que requereix una intervenció. Des de CCOO li diem que no hi estem d’acord. Ens comenta que si sabem algun centre que ho comuniquem i nosaltres li diem que des de CCOO en molts dels Serveis Territorials hem comunicat una relació de centres que estan afectats per fibrociment malmès i que aquest per llei s’ha de retirar.
  1. Medicina del treball.
La plaça de medicina del treball als Serveis Territorials de Barcelona Comarques ja està coberta per la Dra. Marisa Bonmatí des del 20 de març del 2017. Paral·lelament s’estan realitzant entrevistes per cobrir la resta de vacants: Maresme i Catalunya Central.
 4. Expedients contradictoris.
Malauradament, en el dia a dia dels centres educatius, cada cop més ens trobem amb docents que pateixen una malaltia crònica i molts cops irreversible, i també amb docents afectats per malalties mentals. Aquestes situacions repercuteixen directament en l’organització del centre, esdevenint una situació de difícil solució, ja que les direccions no disposen de les eines suficients per donar una resposta adient. El Departament ha de trobar una solució adequada per evitar incoar-los un expedient contradictori.
CCOO, hem exposat i denunciat reiteradament aquesta situació en els diferents Comitès de Seguretat i Salut i en la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Psicosocials del Departament d’Ensenyament.
El Departament diu que no es pot parlar de forma genèrica. Són molt pocs casos i s’estudia cada cas amb molta cura. En cas de disposar d’informació d’algun cas concret d’inici d’expedient on existeixi prèviament un problema de salut, s’hauria de posar en coneixement de la unitat instructora i/o de la unitat de prevenció.

Des de CCOO considerem que la inspecció educativa ha de fer un seguiment acurat del cas, amb un informe on es derivi a la metge//ssa del treball per tal de fer una vigilància de la salut del treballador/a, proposant mesures adreçades amb aquesta persona i a la resta dels treballadors i treballadores del centre.