Consultes de tipus normatiu

Es pot consultar el web de la XTEC on hi ha documents, orientacions, recursos o guies que poden ser d’interès per a l’aspirant. En aquest sentit cal destacar:
  • Comunitat: Plans i projectes adreçats a la comunitat educativa.
  • Projectes: Web que mostra diferents projectes vinculats a tots els ensenyaments.
  • Cesire: El CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La seva organització en diferents àmbits difon activitats i recursos.
  • ARC: L’ARC és un espai al servei dels mestres i professors per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum. Prova de llengües

A mitjans d’abril de 2018 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya per als aspirants que tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement d’aquestes llengües.

Estan exemptes de fer la prova de llengua catalana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1).

Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya, convocades pel Departament d’Ensenyament.

Estan exemptes de fer la prova de llengua castellana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

Tenir una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior, expedit a l’Estat espanyol.

Tenir el diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes.

Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya o en altres administracions educatives.

Els aspirants que són funcionaris d’un cos docent de l’Estat espanyol.
Acte de presentacióL’endemà de la realització de les proves de llengües es farà l’acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició.

En l’acte de presentació, els aspirants d’ingrés lliure, els de reserva per a aspirants amb discapacitat i els d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació que participin per la mateixa especialitat del cos d’origen, han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal.

Els aspirants que no compareguin personalment o que no lliurin l’exemplar de la programació didàctica s’exclouran del procés selectiu.
Fase d’oposició
Les comissions de selecció publicaran els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició almenys amb una setmana abans de l’inici de les proves.

Les proves de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat són eliminatòries.


Procediment d’accés a un cos de grup superior

En aquest procediment s’estableix que, en les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d’un exercici de contingut pràctic. Aquestes especialitats són només les de dibuix, música i tecnologia.

Especialitat d’orientació educativa
Enguany les bases de la convocatòria del concurs oposició en l’especialitat de l’orientació educativa han canviat respecte de convocatòries anteriors, amb motiu de la nova visió de l’orientació educativa que s’estableix al Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, i al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i que han comportat la concreció de les funcions dels orientadors educatius en el “Document d’instruccions per a l’organització i la gestió dels centres”. Els canvis es concreten pel que fa als criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica de la segona prova.
Així, en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, a la “Part A) de la segona prova: programació didàctica”, aquesta programació és el pla d’actuació propi de l’especialitat prenent com a referència les funcions que s’atribueixen als orientadors educatius en un institut o en un equip d’assessorament psicopedagògic. I a la “Part B) de la segona prova: unitat didàctica”, aquesta unitat didàctica és un bloc (equivalent a les unitats didàctiques de la resta d’especialitats).
Amb relació al pla d’actuació, cal que es tingui en compte la detecció de les necessitats, la contextualització i el col·lectiu a qui va destinat (alumnes, equip docent, famílies…); també ha de contenir almenys les competències, els objectius, els continguts, les activitats o actuacions, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment, i l’avaluació i recursos materials. Així mateix, ha d’incloure els blocs en què l’aspirant hagi organitzat el pla.
Pel que fa als blocs, l’aspirant pot fer les agrupacions que consideri oportunes dels diferents aspectes del pla, tenint present que com a mínim n’han de ser quatre i que el criteri d’agrupació ha d’estar d’acord amb el plantejament, el disseny i els objectius del pla. Així, el bloc podria estar format per diferents aspectes (per exemple, competències i objectius), per un de sol (per exemple, continguts) o bé per una unitat d’actuació (per exemple, l’assessorament en l’elaboració en equip dels plans de suport individualitzat).
Els aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.
Per fer l’al·legació dels mèrits s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d’oposició.
La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l’hora que els tribunals fixin.

Informació extreta de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies