Nova normativa i retribucions en cas de baixa

Nova normativa i retribucions en cas de baixa

Descarrega aquí el document en pdf
Segons la normativa vigent, les retribucions en situació de baixa per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:

 • Del dia 1 al dia 3: 50%
 • Del dia 4 al dia 20: 75%
 • Del dia 21 endavant: 100%

Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense baixa.
(Decret Llei 2/2013, de 19 de març, que modifica el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre)
El passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT vam  signar un acord que amplia els supòsits d’IT que permetrà el cobrament del 100%:

Supòsits on es cobra el 100% en cas d’IT

 • Intervenció quirúrgica, Hospitalització, Processos oncològics, Dones embarassades, Víctimes de violència gènere
 • Derivats de tractaments de reproducció assistida, IT durant el període de lactància
 • IT derivada de malalties que han causat discapacitat igual o superior al 33%
 • Expl. diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes…
 • IT per avortament voluntari per inducció farmacològica en el 1r trimestre
 • IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria* i cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III RD 2210/1995**

*RD 1148/2011, de 29 de juliol 
**RD 2210/1995, de 28 de desembre

Les retribucions en cas de baixes pel mateix motiu

En cas de successives baixes pel mateix motiu, el Departament no aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera.


CCOO: continuem lluitant, comencem a guanyar

CCOO continuem la lluita contra les mesures dels governs català i central.
Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes situacions siguin menys lesives. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que necessitin especial protecció.
Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. No ens aturarem fins assolir la derogació d’aquestes mesures, que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d’esforç

CCOO continuem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.Vine i lluita amb nosaltres!

Alguns supòsits contemplats al RD 2210/1995 de Declaració Obligatòria:

 • Grip, diftèria, hepatitis, herpes zòster, ràbia, rubèola, xarampió, salmonel·losi, sífilis, tètanus, tos ferina toxoplasmosi, congènita, varicel·la, verola, TBC, SARS (síndrome respiratori agut).
 • Botulisme, brucel·losis, campilobactoriosi, carbunco, còlera, criptosporidiosi, dengue, encefalitis transmesa per paparres, malaltia meningocòccia, pneumocòccia, per haemophilus influenzae, virus Chikungunya, febre groga, febre del Nil occidental, febre exantemàtica mediterrània, febre Q, febres hemorràgiques víriques, febres tifoidea , infecció per Chlamydia trachomatis, per Escherichia coli, gonocòccia, HIV, legionel•losi, leishmaniosi, hidatidosis, lepra, lepstospirosi, linfogranuloma veneri, listeriosi, paludisme, tularèmia, triquinosi, iersinosi, parotiditis, pesta, poliomielitis, shigellosi.

Per més informació consulteu:
**RD 2210/1995,de 28 de desembre

Alguns supòsits de malalties greus contemplats al RD 1148/2011, de malalties greus:
 • Hemotologia: Aplàsia medul·lar greu, neutropènies constitucionals greus, emoglobinopaties constitucionals greus.
 • Errors del metabolisme: Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia…, desordres cicle urea, d’àcids orgànics, desordres de carbohidrats,alteracions glicosilació proteica, malalties lisosomials, malalties dels peroxisomes, malalties mitocondrials…
 • Al·lèrgia i immunologia: al·lèrgies alimentàries greus, asma bronquial greu, immunodeficiències diverses, síndrome de disregulació immune i linfoproliferació.
 • Psiquiatria: trastorns de la conducta alimentària, de conducta greu, depressions majors, trastorns psicòtics, esquizoafectius.
 • Neurologia: malformacions congènites del SNC, TCE sever, lesió medul·lar severa, epilèpsies, malalties autoimmunes (esclerosi múltiple, Guillain-Barré..), malalties neuromusculars (atrofia muscular espinal infantil..), infeccions i parasitosis SNC (meningitis, encefalitis..), AVC, paràlisi cerebral infantil, narcolèpsia,-cataplègia.
 • Cardiologia: cardiopaties congènites, miocardiopaties per disfunció ventricular o arítmies greus, transplantament cardíac…
 • Aparell respiratori: fibrosi quística, pneumopaties, HT pulmonar, bronquiectàsies, proteïnosi alveolar, trasplantament pulmonar…
Per més informació consulteu 
*RD 1148/2011,de 29 de juliol 

El Govern aprova incorporar nous supòsits d’Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions.