Nomenaments d’estiu i modificació de dades de la borsa pel personal interí

Nomenaments d’estiu i modificació de dades de la borsa pel personal interí 


Nomenaments d’estiu imodificació de dades de la borsa 

Personal Interí

    
Tens tota la informació del procés en el següent enllaç:
http://publica.ccoo.cat/p/adjudicaciones-provisionals-2017-toda.html


Si vols estar informa’t de totes les novetats de les properes adjudicacions provisionals d’estiu, pots inscriure’t en el següent formulari:Calendari nomenaments d’estiu: terminis de presentació, sol·licituds i resolució.
Professorat interí:
Presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de maig (ambdós inclosos).
Presentació de sol·licituds article 25: del 23 de maig  al 9 de juny del 2017, prèvia cita dels Serveis Territorials o Consorci.
Propostes de les direccions: del 15 de juny al 28 de juny
Seleccionats per oposició  del 26 de juny al 3 de juliol
Resolució Provisional: a mitjans de juliol
Termini per reclamacions: 3 dies
Resolució definitiva: a finals del mes de juliol
Qui hi ha de participar?
·   El professorat interí i substitut amb serveis prestats a la borsa ha de participar obligatòriament a jornada sencera (30 peticions com a mínim) i/o a mitja jornada (10 peticions com a mínim).
·   El nomenament serà per un any, de l’1 de setembre de 2017 fins a 31 d’agost de 2018.
·   No pot participar el professorat que està a la borsa docent però no té serveis prestats.
Calendari de modificació de dades de la borsa
·   16 de maig: la llista provisional de totes les persones que en aquesta data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2017-2018, ordenada alfabèticament i per barem, s’exposarà als taulers d’anuncis dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona, així com a l’adreça http://ensenyament.gencat.cat  (apartat borsa de treball de personal docent, consulta i actualització de dades). El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que consti al registre informàtic el 10 de maig de 2017.
·   Del dia 16 de maig al 29 de maig: termini de reclamació del nou número d’ordre obtingut, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a la web del Departament.
·   Durant la primera quinzena del mes de juliol es publicarà la llista definitiva de borsa treball amb el número definitiu.
·   Del 16 al 29 de maig: es podran consultar i modificar dades personals, dades referents a les especialitats, als àmbits territorials per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per a treballar en centres d’educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També es podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials.
Les persones que formen part de la borsa i no hagin treballat encara, hauran de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018. Les que no manifestin la seva opció formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2017-2018, però no participaran en els actes telemàtics de nomenaments fins que no donin la seva conformitat.
Les persones que durant el curs 2016-17 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball i no ho facin abans del 30 de maig del 2017, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2017-18.

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA, CURS 2017-18. ACCÉS A L’APLICATIU (+)

MODEL DE RECLAMACIÓ (+)

Què cal saber?
·         Es poden demanar especialitats que no es tinguin reconegudes a la borsa de treball. No hi ha obligació de demanar totes les especialitats que es tenen reconegudes. Es pot demanar fins a 18 especialitats.
·         Aquest any tot el personal interí i substitut amb serveis prestats a la borsa docent esta obligat a la participació de les adjudicacions d’estiu com a mínim a una de les dues jornades, a mitja o a sencera. A jornada sencera haurà d’escollir com a mínim 30 peticions i si participa a mitja jornada el mínim de peticions són 10. Es pot participar a les dues a la vegada.
·         En les dates de presentació de sol·licituds d’adjudicacions d’estiu es podrà modificar també les dades de la borsa.
·         En la fase d’elecció, el professorat podrà fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques. Poden ser de qualsevol Servei Territorial (de qualsevol lloc de Catalunya), per a demanar jornades senceres i també fins a seixanta peticions més per demanar una adjudicació de mitja jornada.
·         La fase d’elecció es farà per número d’ordre de la llista.
·         Les adjudicacions de destinació seran a dedicació completa o a mitja dedicació per qui ho demani.
·         És prioritzarà sempre les adjudicacions a jornada sencera.
Especialitats reconegudes
Es poden sol·licitar fins a 18 especialitats.
Podran demanar llocs d’aula d’acollida els que tinguin reconeguda l’especialitat a la borsa. A primària d’educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI). A secundària amb l’especialitat  d’Ordenació Educativa (PSI), es podran demanar llocs de les unitats de suport d’educació especial (USEE).
Per ocupar llocs de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’escoles d’art i superiors de disseny és necessari tenir reconeguda la idoneïtat corresponent.


Quins són els procediments d’adjudicació de destinacions?
A- Procediment previ
·         Llocs de treball en serveis educatius, EAP, CRP, Camps d’Aprenentatge (CdA), CREDA, CREDV, CESIRE, CRETDIC, LIC, llocs de treball d’aules hospitalàries.
·         Llocs de treball específics del Pla pilot d’itineraris formatius específics ( IFE), i en Aules integrals de suport (AIS).
·         Llocs docents de centres que depenen de Justícia i Treball, Afers Socials i Família i del Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació.
·         Llocs de treball dels programes de Formació i Inserció i de Transició de treball
·         Llocs d’un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s’implanti el curs 2017-18.
·         Llocs de centres de nova/recent posada en funcionament ( escoles, instituts, instituts-escola).
·         Llocs de grups que s’imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l’Institut o EOI.
·         Funcionari de carrera al qual se li ha reconegut l’art. 25 que comporti canvi d’especialitat dins del mateix centre de destinació definitiva.
Requisit: un mínim de 12 mesos treballats comptats a 31 d’agost de 2017
Així mateix, els llocs de treball de l’IOC també es cobriran amb personal funcionari a proposta raonada i motivada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la Direcció dels SSTT a Barcelona-Comarques.
Amb caràcter excepcional, la direcció del centre pot proposar a personal interí per ocupar un càrrec directiu si l’ha exercit aquest curs, ha ocupat un lloc de treball al centre i acredita 48 mesos de serveis.
B.- Procediment general en fases i subfases i criteris a aplicar en les adjudicacions de destinacions provisionals sobre el personal interí
·         Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació.
.      Proposta per proveir llocs específics perfils professionals i llocs de treball de centres provisió especifica:
₋          proposta per ocupar els llocs de treball docents específics de les aules i els centres de formació de persones adultes i de l’IE Oriol Martorell.
₋          proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.
.      Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.
·         Fase de proposta de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs passat.
·         Fase d’adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat mitjançant l’article 25.
·         Fase d’elecció del professorat interí.
·         Fase de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació.
·         Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació.
₋          Proposta per ocupar els llocs de treball de mitja dedicació en aules i centres de formació de persones adultes i en l’IE Oriol Martorell.
₋          Proposta per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació en Centres de Màxima Complexitat.
₋          Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals de mitja dedicació.
₋          Proposta de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí.
·         Fase d’adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat mitjançant l’article 25.
·         Fase d’elecció del professorat interí a llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.
El personal interí pot ser proposat per continuïtat en el centre sempre que compleixi els requisits següents:
            – tenir 12 mesos de serveis prestats a 31 d’agost del 2017.
            – haver ocupat una plaça vacant al centre almenys 4 mesos.
Perfils de llocs de treball específics estructurals. Actualment són els següents:
Atenció a la diversitat, lingüístic en llengua estrangera, competència digital, gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, immersió i suport lingüístic, educació visual i plàstica, metodologies amb enfocament globalitzat i docència en dues especialitats docents a l’ESO.


Fase d’elecció: Professorat interí
Peticions
a)    Sol·licitar llocs vacants per a les especialitats que seleccioni entre pel curs 2017-2018.
b)    Pot fer constar a la sol·licitud fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques a jornada sencera i fins a seixanta peticions de centres, municipis o zones a mitja jornada. Els Centres de Màxima Complexitat s’han de demanar explícitament.
  • La complementació de peticions de comarques és voluntària per al personal interí.
  • Se li adjudicarà d’ofici una destinació  al personal interí amb serveis prestats que no hagi fet la demanda de com a mínim trenta peticions de jornada sencera o deu peticions de mitja dedicació. Si fas aquesta demanda i no obtens cap destinació no se’t adjudicarà cap destinació d’ofici.
·         En cas de demanar més d’una especialitat, a l’hora de l’assignació es tindrà en compte en primer lloc les peticions de centre i en segon lloc les especialitats demanades.
·         En les fases d’elecció, quan es demani genèricament un municipi, zona o comarca, els centres s’adjudicaran d’acord amb l’ordre amb què estan detallats als annexos de la resolució.
·         En l’adjudicació d’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres de la capital de comarca i a continuació la resta de centres.
·         En demanar un codi de localitat, comarca o zona, s’inclou tot tipus de centre a excepció dels centres i aules d’adults, els centres d’adults a centres penitenciaris i els Centres de Màxima Complexitat. Tots aquests s’han  de demanar explícitament.