Modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles

RESOLUCIÓ ENS/1270/2017, de 29 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. DOGC núm. 7385 (07/06/2017)