CCOO en desacord amb el nou límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i data d’efectes de la jubilació voluntària

Publicada la Resolució del Departament d’Ensenyament per la que s’estableix que la data de sol.licitud de la jubilació voluntària ha de coincidir amb l’últim dia del mes pel que es sol·licita.

En aquesta Resolució també es determina que l’últim dia per desistir de la jubilació voluntària amb sol·licitud a  data 31 d’agost és el 30 de juny.CCOO educació mostrem el nostre desacord amb la publicació d’aquesta Resolució per part de Departament perquè contradiu el que estableix la normativa de classes passives, que és per la que es regeix la sol.licitud de jubilació voluntària dels funcionaris amb oposicions anteriors a 2011.

La publicació d’aquesta Resolució s’ha produït de forma precipitada quan ja els funcionaris han sol.licitat la jubilació per finals d’agost o setembre.

En aquesta Resolució s’estableix que la sol.licitud de  jubilació voluntària s’ha de fer coincidir amb l’últim dia del mes pel que es demana excepte si es demana pel mateix dia en que es compleixen els 60 anys quan  la normativa de classes passives determina que la sol·licitud de la jubilació voluntària s’inicia a instància de qui sol·licita la jubilació.

Resolució:
D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, els funcionaris acollits al règim de classes passives es poden jubilar voluntàriament, quan compleixin 60 anys d’edat i tinguin reconeguts 30 anys de serveis efectius a l’Estat.

El procés de jubilació s’inicia a petició de la persona interessada, i els llocs de treball vacants a 1 de setembre com a conseqüència de les jubilacions voluntàries, s’assignen cada any en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals per al curs següent.
Per evitar que els desistiments de les peticions de jubilacions voluntàries afectin al procés d’adjudicació de destinacions provisionals, és necessari establir la data màxima fins a la qual es pot desistir.
D’altra banda, l’article 20 del Text refós de la Llei de Classes Passives, estableix que les pensions d’aquestes jubilacions tindran efectes el primer dia del mes següent al de la jubilació.
Per tal que el dia que es fa efectiva la jubilació i el dia que es comença a percebre la pensió siguin coincidents, és necessari establir la data de la jubilació voluntària.
En conseqüència,
Resolc:
1 L’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d’agost de cada curs, és el 30 de juny.
2 La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que tindrà efectes en la mateixa data. 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposa l’article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de maig de 201

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies