Calendari escolar 2017- 2018

Calendari continuista que manté les línies generals dels últims cursos.
Inici d’activitats dels centres educatius i del professorat: dia 1 de setembre de 2017.
Cessament de les activitats:  30 de juny de 2018 
Calendari
· Segon
cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau
mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs
de formació específic per l’accés a aquests cicles: les classes començaran el 12 de setembre.

No obstant
això, en l’educació secundària, el batxillerat i els cicles de grau mitjà,
aquest inici es podrà endarrerir fins al 14
de setembre

La direcció
del centre podrà adreçar als SSTT la sol·licitud per organitzar la jornada
continuada a partir del dimarts 5 de
juny de 2018, des de les CCOO ens  sembla
més raonable que la jornada continuada comenci el dilluns 4 de juny i així ho sol·licitem

·  Cicles
de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i
disseny, curs de formació específic per l’accés, ensenyaments de règim especial
i ensenyaments de centres i aules de formació d’adults: les classes començaran no més tard del 19 setembre.
·   A
les EOI les classes començaran no més
tard del 28 de setembre.
·  Les classes finalitzaran el 22
de juny,
llevat
dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran
d’acord amb la seva programació acadèmica.
·  Els
centres poden demanar un inici de curs
gradual
per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil que, començant
el 12 de setembre, no podrà anar més
enllà del 15 de setembre.
·  La
Direcció dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d’organització
d’un centre pot autoritzar l’endarreriment de la data de començament fins al 19 de setembre
·     
Les
proves extraordinàries de secundària, del primer curs de batxillerat i, si
escau, cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius
es realitzaran entre el 3  i el 5 de setembre.
Horari
No hi han modificacions rellevants
respecte del curs passat.
Vacances i dies festius

·     Nadal: del 23 de desembre de
2017 al 7 de gener de 2018,
ambdós
inclosos.
·    Setmana Santa: del 24 de març
al 2 d’abril   de 2018,
ambdós inclosos.
·    Els
centres podran establir 3 dies festius
de lliure disposició.
·  Tenen
consideració de dies festius els que determini el Departament d’Empresa i
Coneixement  i els dos dies de festa local. En
cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu,
els centres poden afegir-los als establerts de lliure disposició.
   
  
Altres modificacions
·    Els
centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a l’organització
de la jornada continuada del 22 de desembre
de 2017 i la del 22 de juny de 2018.
·    Els
centres educatius públics de secundària que estiguin aplicant una organització horària singular que
comporti un horari escolar en jornada continuada, han de sol·licitar o bé la
pròrroga d’aquest horari o bé el retorn a l’horari de matí i tarda. En cas que
no l’estiguin aplicant i desitgin fer-ho, hauran de sol·licitar-ho als SSTT corresponents.
·     
Altres modificacions que de forma excepcional es
puguin produir, s’han d’adreçar als serveis territorials amb una sol·licitud
raonada d’autorització de modificació del calendari o de l’horari escolar. Cal
el consens del Consell Escolar