Adjudicacions provisionals 2017-2018


Personal funcionari docent
Tens tota la informació del procés en el següent enllaç:

http://publica.ccoo.cat/p/adjudicaciones-provisionals-2017-toda.html

Si vols estar informa’t de totes les novetats de les properes adjudicacions provisionals d’estiu, pots inscriure’t en el següent formulari:
Principals novetats
·        
Incloure en l’adjudicació prèvia la provisió de llocs referits a l’escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de formació professional
(PFI-PQPI, PTT).
·        
Recuperar el concepte de centres
de recent posada en funcionament
amb oferta educativa progressiva a efectes
de proposta.
·        
Nou col·lectiu de professorat : Opositors
2017
·        
Participació forçosa del personal interí (30 peticions a llocs amb vacant i 10 a mitja
vacant).
·        
Actualització i nova resolució Centres de Màxima Complexitat
·        
El personal interí podrà demanar
especialitats docents
que tingui reconegudes malgrat no constin demanades a
la borsa.
·        
El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball
específics amb perfil professional malgrat
encara no consti en el registre informàtic
en el moment de formalitzar la
sol·licitud individual de participació. En el moment de procedir a
l’adjudicació de destinació serà imprescindible la acreditació del perfil per
obtenir-la.
·        
Nou termini de procediment i acreditació dels 9
perfils
professionals dels llocs
específics amb perfil professional.
·        
Reconversió a llocs ordinaris dels llocs específics amb perfil professional
si no han estat adjudicats en la resolució provisional.
·        
Nou procediment específic amb requisit
d’entrevista prèvia
a les propostes de nou professorat al centre.
·        
 
Participació obligatòria
Tot el professorat funcionari de carrera en servei actiu que no té
destinació definitiva ni provisional a 1/9/2017: afectats per la pèrdua de
destinació definitiva, provinents de l’estranger o de  l’Administració, acollits a l’art. 25
d’adaptació de lloc de treball, excedents…
Professorat que ha superat el procés selectiu per resolució de
convocatòria de concurs oposició.
El professorat interí amb
serveis prestats que forma part de la borsa de treball docent.
Participació voluntària
Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis.
Tipus de llocs de treball docent
·        
Llocs de treball ordinaris: són els que tenen atribuïdes les
responsabilitats docents corresponents a la funció docent pròpia d’una especialitat
docent d’un cos docent.
·        
Llocs de treball amb perfil professional: són els que a més de l’especialitat docent
tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que
estan descrites en la Res /ENS/1128/2016 i el procediment de capacitació
professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)
–      
Lingüístic en llengua estrangera (AICLE):anglès, francès, italià,
alemany
–      
Competència digital docent
–      
Atenció a la diversitat de l’alumnat
–      
Gestió de projectes i serveis de la formació professional inicial i/o ensenyaments
de règim especial
–      
Lectura i biblioteca escolar
–      
Immersió i suport lingüístic
–      
Educació visual i plàstica
–      
Docència de dues especialitats docents a l’ESO
–      
Metodologies amb enfocament globalitzat
·      
Llocs específics temporals:
₋         
Aules d’acollida
₋         
Llocs d’unitats de suport d’educació especial (USEE)
₋         
Audició i llenguatge en escoles que requereixen del mestre el
coneixement de llenguatge de signes (UAL)
₋         
Llocs d’audició i llenguatge en instituts amb concentració d’alumnat
sord (ALS)
₋         
Llocs d’itineraris formatius específics (IFE),
aules integrals de suport (AIS)
₋         
Llocs de Programes de Formació i Inserció i de
Transició al Treball
  
Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil
professional
 • L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de perfil
  professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a
  l’adjudicació de destinacions,
  es pot consultar al portal ATRI i és
  requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc del
  corresponent perfil professional.
 • El professorat pot demanar l’acreditació d’un perfil professional
  davant dels SSTT o Consorci mitjançant el model corresponent que es pot
  trobar al Portal de Centres en les dates que es determinen
   
 • Procediments i fases
  d’adjudicació de destinacions
 A-   Procediment previ
·        
Llocs de treball en serveis educatius, EAP, CRP, Camps
d’Aprenentatge (CdA), CREDA, CREDV, CESIRE, CRETDIC, LIC, llocs de treball
d’aules hospitalàries.
·        
Llocs de treball específics
del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE), i en Aules integrals de
suport (AIS)
·        
Llocs docents de centres que depenen de Justícia i
Treball, Afers Socials i Família i del
Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació
·        
Llocs de treball dels programes de Formació i Inserció
i de Transició de treball
·        
Llocs d’un nou cicle formatiu corresponent a una família
professional que s’implanti el curs 2017-18
·        
Llocs de centres de nova/recent
posada en funcionament (escoles, instituts, instituts-escola)
·        
Llocs de grups que s’imparteixen en una subseu ubicada
en un municipi diferent al de l’Institut o EOI
·        
Funcionari de carrera al qual se li ha reconegut
l’art. 25 que comporti canvi d’especialitat dins del mateix centre de
destinació definitiva
Així mateix,
els llocs de treball de l’IOC també es cobriran amb personal funcionari a
proposta raonada i motivada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la Direcció
dels SSTT a Barcelona-Comarques.
Amb caràcter
excepcional, la direcció del centre pot proposar a personal interí per ocupar
un càrrec directiu si l’ha exercit aquest curs, ha ocupat un lloc de treball al
centre i acredita 48 mesos de serveis.
 B- Procediment general (Fases)
 • Fase de propostes de les
  direccions
  dels centres de professorat funcionari de carrera i en
  pràctiques
  que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix
  ordre de prioritat en l’adjudicació:
–      
Proposta per exercir càrrecs
directius
.
–      
Proposta per ocupar llocs amb
perfil professional i centres amb provisió específica:
₋         
Proposta per ocupar llocs amb perfil professional i també llocs a les
aules i centres de formació de persones adultes i els llocs de l’IE Oriol
Martorell de Barcelona.
₋         
Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat
(CMC).
      – Proposta per ocupar llocs específics temporals.
 • Fase preferent del
  professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de
  continuar al centre de destinació del curs anterior i/o ser destinat al
  centre on va perdre la destinació definitiva, i altres col·lectius amb
  dret preferent.
 • Fase de propostes de
  continuïtat
  de les direccions dels centres de professorat funcionari
  de carrera i en pràctiques, per tal de romandre al mateix centre de
  destinació del curs anterior.
–      
Propostes que recauen sobre funcionaris de carrera i funcionaris en
pràctiques que han superat el procediment selectiu i ja són funcionaris de
carrera d’un altre Cos
–      
Propostes que recauen sobre professorat que ha superat el procés
selectiu i que ha estat destinat al centre com a personal interí el curs
2016-2017
 • Fase d’adjudicació de destinacions del professorat acollit a l’article 25 de la Llei de prevenció
  de riscos laborals per a l’adequació de la destinació o l’especialitat
 • Fase d’elecció i, si
  escau, d’ofici, del
  professorat funcionari de carrera i en pràctiques
Fase preferent del
professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva
 • En aquesta fase s’adjudica destinació al
  professorat afectat per la pèrdua de destinació com a conseqüència de la
  supressió del lloc, de l’adscripció a l’estranger o a l’Administració.
 • S’adjudicarà destinació per aquesta fase si, voluntàriament, s’ha
  sol·licitat la continuïtat al centre de destinació del curs 2016-2017,quan
  aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la
  continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de
  demanar continuïtat en ambdós centres, aquesta s’adjudicarà d’acord amb la
  priorització manifestada.
 • Dins d’un mateix centre, tindrà preferència en l’adjudicació d’una
  vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el
  mateix centre per davant d’altres que hi hagin estat destinats
  provisionalment el curs 2016-2017.
Professorat provisional i comissions de serveis
Per la fase d’elecció
s’adjudica primer al professorat provisional.
Professorat provisional:
 • Ha de participar obligatòriament en la fase
  d’elecció.
 • El professorat d’aquest col·lectiu, prèvia
  conformitat seva, pot ser proposat per la direcció d’un centre.
 • En la fase d’elecció pot demanar fins a 60
  peticions entre centres, municipis, zones i comarques.
 • Si es vol ser nomenat en un centre d’adults,
  s’ha de sol·licitar.
 • En la fase d’elecció és important
  prioritzar totes les comarques, ja que si no es fa, l’Administració les podrà
  afegir d’ofici. .
Comissió de serveis:
Es pot demanar pels
següents fets:
 • Haver finalitzat el mandat de director/a el
  30/06/2017.
 • Haver exercit durant els darrers quatre
  cursos docència directa en un centre que té la consideració de centre de
  màxima complexitat per al curs 2017-2018, en un centre específic
  d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter
  personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui
  acompanyant la sol·licitud.
Els motius no són
excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.
El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani
comissió de serveis per primer cop,
ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada
per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines .
Calendari i presentació de
sol·licituds
 • Professorat interí: del
  16 al 29 de maig
 • Professorat funcionari
  de carrera: del 30  de maig al 12 de
  juny
 • Personal acollit a
  l’article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals,prèvia cita dels SSTTo
  Consorci : del 23 de maig al 9 de juny.
 • Seleccionats
  oposicions:26 de juny al 3 de juliol
 • Propostes de la
  direcció del centre:15 de juny al 28 de juny
 • Personal funcionari
  suprimit després del 30 de maig: tindrà 10 dies a partir  de la comunicació per presentar una nova
  sol·licitud als SSTT o Consorci.
 • Durant el mes de
  juliol es farà pública la resolució provisional d’adjudicacions i hi haurà
  3 dies per reclamar. A finals de juliol es publicarà la resolució
  definitiva.

  image_print
  Comparteix.

  Comentaris tancats.

  Ús de galetes

  Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

  ACEPTAR
  Aviso de cookies