1

20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat, resumits en una paritària general. 14 de desembre de 2016.

14 de desembre de 2016
20 ANYS DE PREVENCIÓ  DE RISCOS LABORALS A LA GENERALITAT, RESUMITS EN UNA PARITÀRIA GENERAL
Accedeix al document en pdf
Amb el títol que encapçala aquest informatiu: 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat, CCOO ha presentat, a la reunió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, un document on, amb les dades facilitades per l’autoritat laboral i per la Funció Pública, en endavant FP, fa un balanç del que ha estat la implantació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat.  
La reunió, en la línia a què ens tenen acostumats la Funció Pública als representants sindicals, ha estat exemplar i oportuna per donar encara més veracitat al nostre document. 
Li podríem donar el format d’una rondalla que comença amb un esdeveniment feliç, el naixement de la Llei de prevenció de riscos laborals, en endavant LPRL, però que acaba amb un tràgic final; l’augment gradual de la sinistralitat laboral fins al 200% en una pujada de vertigen a partir de l’any 2008, any en què es materialitza la crisi econòmica amb la seva cara més cruenta.
La trama de la història és que, per part de la Generalitat tot anava bé i ens atrevim a dir que de manera modèlica i que eren pioners a nivell estatal fins que, l’any 1998, la FP va crear el Decret 312/98, de creació dels serveis de prevenció i aquí és on es va torçar la història i ens vam veure abocats a la penosa situació actual.
I és que, el Decret en qüestió, dóna màniga ampla en el compliment de les mesures correctores, manca de coordinació en l’aplicació de la normativa als diferents departaments, no desenvolupa l’extensió territorial a Catalunya, no dóna cap criteri sobre el número de tècnics que ha d’haver  proporcional al personal als departaments, ni cap fórmula sobre com dotar les places dels serveis de prevenció i a causa d’això el 53% de plantilla és interina. 
Hem de recordar que el temps que va durar la reducció de jornada del personal interí, va representar una pèrdua de 8.300 hores de treball als serveis de prevenció, en plena crisi i en ple augment virulent de la sinistralitat. Aquest decret mai no ha canviat ni s’ha adaptat en els 18 anys que té de vida.
Tot el que exposa CCOO està reflectit a les auditories, hi ha 28 disconformitats greus que encara no s’han corregit. sobre els 45 ítems analitzats. Un altre exemple del fracàs, la vigilància de la salut que les auditories reflecteixen en vermell. 
I és gràcies a tot això que vam passar de ser capdavanters en la implantació de la LPRL, a estar a la cua de la resta d’administracions catalanes i estatals. 
Coses del govern dels millors. 
En conseqüència, CCOO proposem obrir una taula de negociació per crear un nou decret de creació de serveis de prevenció, amb la creació d’un sol servei de prevenció propi i mancomunat, depenent de la FP que seria qui designés el personal tècnic en base al número de persones per centre. També proposem un canvi normatiu acompanyat d’un canvi en el pacte de salut laboral i amb una sola Paritària General. Sabem que amb aquestes modificacions guanyaríem i molt, en la prevenció a la Generalitat.
Doncs tot i les explicacions, que el document de CCOO és bàsicament tècnic i que parla de revisar el pacte, sembla que el missatge que vol veure algun membre de la FP és que a CCOO volem denunciar el Pacte de Salut Laboral. 
De fet, no sabem si es refereix al mateix document però ens fa pensar que a algunes persones representants de l’Administració ja els hi està bé de seguir rebolcant-se en l’excel•lència. 
I tot seguit passem a explicar-vos els punts tractats a la Paritària i que il•lustren a la perfecció el drama de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat. 
Sinistralitat 2015
La FP ens lliura l’informe i donat que els resultats mantenen la mateixa dinàmica d’altres anys, comença la reunió fent una autocrítica. L’Administració de la Generalitat es converteix en la número 1 en índex d’incidència i en el de freqüència, en un ascens notable des de 2011, passant per sobre de l’Administració Pública, de l’Administració Estatal i molt destacable en departaments com Benestar i Família, el cos de Mossos d’Esquadra i el cos de Bombers. 
El més greu és que en molts casos d’accident, no s’havia fet l’avaluació de riscos. CCOO diem que en alguns departaments no s’avaluen els llocs de treball inicialment i demanem a la FP que això sigui una prioritat, que insti per escrit als departaments posant-los un termini i que el fet que en un departament com Benestar i Família, que no té la complexitat de mossos o bombers, s’hagi instal•lat la sinistralitat, dóna molt per pensar i per rectificar.
Pel que fa als accidents in itinere, CCOO recalquem la importància dels plans de mobilitat, ja que l’únic implantat i que funciona és el de la Ciutat de la Justícia i demanem que se li donin als plans de mobilitat als centres la importància que tenen, en especial a la nova ciutat administrativa que ens estan muntant. També demanem que es tingui en compte la dispersió de la Generalitat als territoris, que la Llei parla de fer plans de mobilitat per territoris i no s’està fent.
Pel que fa als accidents in mission, CCOO recordem la importància de mantenir tot el parc de vehicles pertanyents a la Generalitat en òptimes condicions.
La FP proposa de fer un grup de treball per tractar l’accidentalitat i CCOO demana que no sigui un altre grup on debatre durant dos anys per a no res, com amb altres grups hem patit i que per tant, hi hagi terminis i objectius complets.
Document de criteris de resolució de conflictes a la feina
La FP lliura el document per a la seva aprovació, tot dient que l’ha hagut de crear a instància del Síndic de Greuges.
CCOO, com ja manifestat en reiterades ocasions, no l’accepta donat que les persones delegades de prevenció tenim la participació vetada i no entenem, perquè la FP és tan renitent a aquest fet, igual que amb el Protocol d’assetjament, on no podem participar en la comissió d’investigació i la FP ho argumenta en què són investigacions molt tècniques. 
CCOO insisteix que les persones queden desprotegides si no hi són els sindicats presents. A més, som testimonis en moltes ocasions, de la tendència a ocultar els conflictes interpersonals al preu que sigui, com veureu al següent punt on es tracta un cas d’assetjament al Departament d’Ensenyament.
A més, no estem segurs que al Síndic de Greuges els hi sembli bé el document sense aprovar-lo la part sindical. 
Com que no som els únics que no estan d’acord amb el document, la FP decideix tornar a convocar el grup de treball per parlar-ho.
El Departament d’Ensenyament contradiu la proposta de la Funció Pública, en un cas de presumpte assetjament laboral
Es tracta d’un cas en què, la comissió d’investigació, (aquesta que la FP diu que és molt tècnica i que no volen que hi siguin les persones delegades de prevenció), va establir que hi havia indicis d’assetjament i així ho va comunicar al departament. Però sembla ser que al departament no li ha interessat la resolució de la comissió i quan CCOO li preguntem quines mesures correctores ha aplicat, la resposta és que a la persona assetjada se l’ha canviat de centre i que s’ha modificat el protocol de queixes. Tal qual. I per altra banda, a la persona presumptament assetjadora se la deixa com estava, de premi. Un cop més, amb protocol o sense, es penalitza a la víctima.
La part social estem indignats perquè és inadmissible i demanem que es faci immediatament l’avaluació de riscos en aquest centre i sobretot, amb un document homologat i actualitzat…
CCOO fem la reflexió que, sent els únics que no vam signar el Protocol d’assetjament laboral perquè vam veure les seves febleses, és la FP la que rep els cops,  des del moment en què un departament se salta les mesures proposades per la directora general de la FP i decideix fer directament el contrari.
Manca d’integració de la prevenció en la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
CCOO recorda que la LPRL parla de la formació i la prevenció (article 19) i de la informació, consulta i participació dels treballadors (article 18), quan s’introdueixen les noves tecnologies o bé canvis en els equips de treball, però observem que sovint aquests canvis es fan sense planificar ni consultar i això provoca riscos en la salut laboral. 
Els representants dels treballadors i treballadores de l’ICS, expliquen com és de complicat atendre a les persones i alhora omplir tota la informació requerida a l’ordinador, se senten desbordats i no poden ni mirar als pacients a la cara quan els atenen. 
Aquesta sobrecàrrega de treball del personal sanitari no passa desapercebuda per a qualsevol persona una mica sensible, que per un motiu o altre visita els centres d’atenció primària o qualsevol hospital. 
Sembla ser que es tracta d’un nou programa informàtic que és molt potent però que el personal no té prou eines per fer-lo servir i demanen que s’adapti, ja que fins i tot han de fer més hores per tal de poder complimentar tots els requeriments de programa. S’està generant un estrès constant a la feina que causa moltes baixes.
Un cas molt flagrant de la importància d’integrar la prevenció en la implantació de les TIC. 
La FP diu que ho tindrà en compte i agraeix les nostres aportacions.