Permís retribuït

Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració. 

– El que recull l’Estatut dels Treballadors és norma mínima de dret laboral per a tots els treballadors i treballadores. 
– El que recull un conveni ha de ser igual o millor que la norma.

Estatut dels Treballadors (ET)
Permisos retribuïts
Conveni Tallers persones amb discapacitat
física
Permisos retribuïts
Article
37.3
Matrimoni: 15 dies naturals.
Article 16
a)
Setze dies naturals en cas de matrimoni.
Naixement
de fill o defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense
hospitalització que necessiti repòs domiciliari de parents, fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies naturals o 4 si es necessita
desplaçament.
b) Dos
dies en cas de naixement de fills o filles, d’accident o malaltia greus o
hospitalització de la parella i parents fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat i cunyats.
Quan
per aquests motius el treballador o treballadora necessiti fer un desplaçament
superior a 350 km., el permís serà de quatre dies.
c)
Tres dies en cas de mort de la parella, pares, sogres, fills/es o germans/es.
En
cas d’haver de desplaçar-se serà de dos dies més quan el desplaçament sigui
superior a 350 km.
Trasllat
de domicili
:
1 dia
d)
Un dia per trasllat del domicili habitual
Compliment
d’un deure inexcusable de caràcter públic i persona
l, comprès l’exercici del sufragi
actiu: pel temps indispensable. Quan consti en una norma legal o pactada
s’estarà a allò que s’ha disposat per a la seva durada i compensació
econòmica. Si el treballador percep una indemnització, se li descomptarà del
salari que correspongui. Si suposés la impossibilitat de prestació de treball
en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al
treballador a la situació d’excedent forçós.
L’exercici
de la funció de jurat tindrà als efectes de l’ordenament laboral la
consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i
personal.
e)
El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter
públic i personal, comprenent-hi l’exercici del sufragi actiu.
Si
el treballador rep remuneració econòmica en el compliment del deure o
compliment del càrrec, l’empresa té dret a descomptar-ne l’import de la que
tingui dret a l’empresa.
Quan
el compliment del deure abans esmentat suposi la impossibilitat de la
prestació de treball en més d’un vint per cent de les hores durant un període
de tres mesos, l’empresa pot passar el treballador afectat a la situació
d’excedència forçosa amb dret a la reintegració al lloc de treball quan
s’hagi acabat l’obligació del compliment del deure.
L’exercici
de funcions sindicals o de representació de personal
, com la participació en comissions
negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada
per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva
feina.
Els
períodes utilitzats pels membres del comitè, delegats d’empresa i delegats de
prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’exercici de les seves
funcions.
f)
Per fer funcions sindicals o de representació en els termes establerts en la
llei o en aquest Conveni col·lectiu.
Els treballadors amb almenys un any
d’antiguitat a l’empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores
anuals de formació vinculada al lloc de treball
acumulables per un
període de fins a cinc anys. La concreció del gaudi del permís es fixarà de
mutu acord entre treballador i empresari.
g)
Per assistir a cursos de formació professional en els termes pactats en
l’article 21 d’aquest Conveni col·lectiu, i també per assistir a exàmens
d’ensenyament reglat o oficials, sempre que aquests tinguin relació directa
amb l’activitat de l’empresa i es corresponguin amb la seva formació
professional o estiguin relacionats amb el seu lloc de treball.
Assistència
mèdica
(article
37)
En
el cas que el treballador o treballadora hagi d’anar a consulta mèdica
d’especialista de la Seguretat Social i coincideixi l’horari de consulta amb
el de treball, ha de presentar prèviament a l’empresari el corresponent
justificant de l’esmentada assistència mèdica, el qual ha de concedir permís
al treballador durant el temps que calgui, d’acord amb el que estableix el RD
1368/85
Pel
temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de
preparació al part
que
s’hagin de realitzar en la jornada de treball.
Els
treballadors, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret
a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions.
La
durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part
múltiple. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà
substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la
mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes que
preveu la negociació col·lectiva. Aquest permís constitueix un dret
individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit per
un dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin.
En
els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa,
hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part
, la mare o el
pare tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora. Així mateix,
tindran dret a reduir la seva jornada laboral fins a un màxim de dues hores,
amb la disminució proporcional del salari.
Qui
per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de
dotze anys o a una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que
no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la
jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari d’entre,
almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la seva durada.
En
aquells supòsits d’extinció del contracte per causes objectives legalment
procedents
(article 52 ET). El treballador té dret a una llicència
retribuïda de 6 hores setmanals durant el mes de preavís amb què compta, a fi
que pugui cercar una nova ocupació (article 53.2 ET).
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies