Per reduir la precarietat, fem realitat els acords

Per reduir la precarietat
Fem realitat els acords 
1.- El 31 de gener, i gràcies a l’anunci d’una vaga a tot l’ensenyament públic, els sindicats representats a la Mesa i el Departament d’Ensenyament vam signar un acord que representa un pas concret i pràctic en la lluita per a reduir la temporalitat.
Aquest acord estableix literalment que “El Departament d’Ensenyament és compromet a fer pública una nova convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent d’aproximadament 2.000 places a partir de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici de 2017”.
Ara, a mitjans de novembre, entenem que la feina de tots els sindicats signants demana insistir al Departament a fer realitat l’acord escrit, sense que cap circumstància (la situació política o qualsevol altra) pugui servir d’excusa.
2.- Evidentment, aquestes 2000 places són insuficients per a cobrir totes les vacants que ara estan cobertes per persones interines o substitutes. Justament per continuar avançant en aquest camí, el 29 de març es va signar un acord a la “Mesa General de la Función Pública, d’àmbit estatal, de reducció de la temporalitat i consolidació de llocs de treball. Aquest acord va ser signat només per CCOO i UGT, mentre que STES’s (USTEC-STES’s) no va voler afegir-se.
Entre d’altres mesures l’acord estableix que la cobertura temporal haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys; encara que, en el cas de l’ensenyament, aquest termini s’ha ampliat fins als cinc anys.
3.- A la reunió del 16 de juny de 2017 de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, es concreta l’aplicació al nostre àmbit de l’acord estatal de 29 de març. CCOO i UGT (la IAC-USTEC es va desentendre) vam acordar amb el Govern de la Generalitat:
 • Donar estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat al 8% amb una  convocatòria extraordinària d’oferta pública.
 • El retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 2013 sostreta als treballadors i treballadores públics.
 • Incorporar nous supòsits d’IT (incapacitat temporal) cobrant el 100% (per exemple la grip i molts altres).
4.- En l’àmbit estatal s’està negociant quin tipus d’oposicions es faran per acomplir l’acord de 29 de març. Quines són les propostes de CCOO?:
 • S’han d’oferir el major número de places.
 • Aquest model extraordinari no ha d’incloure requisits diferents dels que ja s’estan exigint.
 • El temari s’ha de mantenir excepte alguna actualització que sigui necessària.
 • S’han d’ampliar el nombre de temes a escollir en la prova escrita.
 • No descartar eliminar alguna prova per simplificar la fase d’oposició.
 • Les proves NO HAN DE SER ELIMINATÒRIES.
 • La fase d’avaluació ha de ser transparent i per això exigim la publicació dels criteris.
 • Els mèrits han d’arribar al màxim que permeten la fase de concurs, el 45%.
 • L’experiència ha de tenir el pes més gran possible incrementant el nombre d’anys a computar.
 • Paral·lelament s’ha de negociar l’estabilitat laboral del professorat interí, especialment els més grans de 55 anys, que no sigui seleccionat al llarg del procés extraordinari.
Aquestes negociacions porten el seu camí, i no tenen cap data límit de finalització, perquè les oposicions que es derivin es podrien convocar, de manera total o parcial, en qualsevol moment fins al 2.022
5.- Hauríem d’endarrerir la convocatòria de les 2.000 places de l’acord de 31 de gener fins que s’arribi a un acord estatal, pensant que aquest serà més favorable que el procediment ordinari que esta ara vigent?
CCOO (i sembla que els altres sindicats presents a la Mesa, amb l’única excepció d‘USTEC) pensem que no i us expliquem perquè:
 • Les negociacions amb el Ministerio encara no estan prou madures. No sabem quines propostes de CCOO es faran realitat, però les que puguin fer sindicats que ni tan sols van signar l’acord difícilment tindran cap incidència real. En qualsevol cas, les oposicions que s’hagin de convocar a Catalunya no es fan en funció de cap acord sinó de la normativa legal vigent a l’Estat en cada moment. Això vol dir que, si s’arribés a un acord, i aquest fos favorable, fins que estigui aprovat pel Congreso de los Diputados i publicat al BOE no ens afectaria.
 • La situació política, a Catalunya (i al conjunt de l’Estat) no permet donar res per segur fins que no estigui publicat al DOGC. Si acabés l’any sense que sortís publicada la convocatòria de les 2.000 places no està clar que passaria amb elles; en el millor els casos se sumarien a les que es derivin de l’acord de 29 de març, però no tindrien cap obligació legal de convocar-les fins a l’any 2.022. Això no només vol dir allargar la temporalitat de les persones actualment interines o substitutes, sinó també afegir-hi més gent a la llista de temporals pendents d’estabilització.
 • CCOO hem expressat sempre que donarem suport a qualsevol modificació a la  qual poguéssim acollir-nos per millorar l’actual model. Recordem, però, que amb dades proporcionades pel mateix Departament d’Ensenyament, més del 80% de les persones seleccionades en els últims concursos d’oposicions eren personal interí. Creiem que el personal interí és el més interessat a poder consolidar com més aviat millor la seva funció docent i així ho hem copsat amb les més de 2.000 persones que van assistir a les nostres xerrades a final del curs passat.
 • No renunciarem a cap millora que es pugui aconseguir en la negociació estatal per a les properes oposicions que es derivin de l’acord de 29 de març. Segons els nostres càlculs, per reduir la temporalitat al 8% s’han de convocar més de 22.000 places només a l’àmbit de l’ensenyament públic i aquesta pot ser una nova oportunitat per a qui no hagi obtingut alguna de les 2.000 places que han de publicar-se aquest any.
Entenem que cada sindicat pugui tenir la seva estratègia per intentar singularitzar-se, però resulta sorprenent que algú renunciï a l’aplicació efectiva d’un acord que ha signat, per esperar hipotètiques millores que provenen d’un altre acord en el qual no ha volgut participar.
Si tot va bé en pocs dies tindrem al DOGC la convocatòria d’oposicions que es desenvoluparan durant l’any 2018. Començarà aleshores una nova etapa per assegurar un procés transparent i que reconegui al màxim l’esforç de les persones interines. Seria bo per a totes elles el màxim d’unitat sindical, renunciant a improvisar diferències que no aportin res útil. CCOO ens hi comprometem a treballar sempre en aquest sentit, tant de bo tothom faci el mateix.