Un atac més a la qualitat de l’FP i a l’educació en competències transversals i socials

 La nova Ordre de Convalidacions entre mòduls atempta contra la qualitat de l’FP i la presència dels mòduls transversals FOL i EIE

Full d’actualitat en pdf.

L’Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual
s’establien les convalidacions de mòduls professionals de formació professional
obrí la porta a la convalidació indiscriminada entre els mòduls transversals
LOE, Formació i orientació laboral (FOL) i Empresa i iniciativa emprenedora
(EIE) de Grau Mitjà i Grau Superior.

En el període de
consulta pública al projecte de la nova ordre de convalidacions que l’havia de
modificar foren moltes les propostes presentades i veus de la comunitat
educativa que s’alçaren en el sentit de:
No convalidar els mòduls de: 
 • FOL-LOE de GM a GS
 • EIE-LOE de GM a GS 
 • FOL-LOE d’una família professional a una altra
 • EIE-LOE d’una família professional a una altra        
                                           
 Tenint
en compte que:
 

●  Cada cicle formatiu respon a un perfil
professional diferent
●  La competència general de cada cicle formatiu és
diferent
●  Els mòduls estan contextualitzats (també els
mòduls de FOL i d’EIE) segons el cicle formatiu i sector productiu, això
s’evidencia en la normativa de cada títol i en el seu currículum així com en la
programació d’aula
●  Les necessitats formatives d’un alumne de grau
mitjà i les d’un de grau superior són molt diferents
Amb la publicació
de la nova ordre de convalidacions, ECD/1055/2017,de 26 d’octubre, res canvia:
Els mòduls professionals de FOL i EIE, inclosos en els reials decrets que regulen els títols de formació
professional aprovats de conformitat amb la regulació de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, es convalidaran
amb independència del cicle formatiu de grau mitjà o superior al qual
pertanyin.

CCOO
denuncia que no s’ha tingut en compte:
 • Ni els raonaments curriculars ni els pedagògics
 • Els nivells d’ensenyament segons el Marc Europeu, els cicles formatius de GM són ensenyaments de nivell 2 i els CFGS de nivell 3
 • La importància de les competències transversals ‘soft skills’que es treballen fonamentalment en aquests mòduls
Desoint:
●  Orientacions del Marc Europeu de Qualifications
(EQF) que inclouen en l’àmbit de la competència les habilitats personals i
socials
● La demanda de les empreses col·laboradores en
l’FCT (Formació en centres de treball) i/o en l’alternança simple o dual en
l’aprofundiment de les habilitats comunicatives, treball en equip, lideratge o
emprenedoria de l’alumnat aprenent
No es pot permetre aquest atac als cicles formatius ni la titulació a qualsevol preu que suposa:

 • la disminució de competències personals i
  socials per entomar l’aprenentatge d’altres mòduls com
  poden ser l’FCT o el mòdul de  Projecte i per dissenyar el seu propi itinerari acadèmic i/o
  professional
 • la impossibilitat d’aprofundir en els seus drets i
  deures, en un mercat de treball i en una societat canviant que requereix com mai
  de l’habilitat d’adaptació al canvi, la recerca d’ocupació, la prevenció de riscos laborals del seu entorn de
  treball, el desenvolupament de l’esperit emprenedor