Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions

Assignació de número d’ordre. Les persones que van superar la fase d’oposició però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d’ordre superior a 35.000 i inferior a 40.000.
Les persones que van aprovar la fase d’oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d’ordre inferior a 35.000 mantenen el número que tenien assignat. 
Consulta del número d’ordre
Termini i documents que s’han de presentar
Del 10 al 21 de juliol, ambdós inclosos, els aspirants aprovats no seleccionats i que no formen part de la borsa de treball de personal docent han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona, els documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per ingressar al cos o certificat acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver aprovat tots els estudis necessaris per a l’expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar l’homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

2. Fotocòpia compulsada que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes.

Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:

 • Tenir el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, expedit abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l’1 d’octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre o mestra o un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s’inclouen els següents:
 • Llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (especialitat en itinerari d’educació).
 • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l’instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).
 • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).
 • Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l’educació, en totes les seves especialitats).
 • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l’educació o secció de ciències de l’educació).
 • Llicenciat en psicologia amb l’itinerari, la menció o l’especialitat de psicologia de l’educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa o psicologia evolutiva i de l’educació.
 • Haver acreditat superar 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l’1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.
 • Tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s’han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència, abans de l’1 d’octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d’escoles oficials d’idiomes.
 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l’1 d’octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l’1 d’octubre de 2009.
Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l’efecte de la docència, d’acord amb el que s’estableix a la disposició addicional única i a l’annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, que es detalla a l’annex 9 d’aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l’1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats.

3. Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat (DNI).

En el cas de ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als quals és d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.
Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què opta, que expedeixen els metges de família dels centres d’atenció primària.

5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. 

– Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies