Acreditació de la competència en llengües estrangeres
El Departament d’Ensenyament ha publicat la resolució dels títols i certificats d’acretidació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del propi Departament d’Ensenyament.
Podeu accedir a la resolució en el següent enllaç:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800255&language=ca_ES.
Taula de certificats i diplomes que acrediten competència en llengua anglesa, francesa, alemanya i italiana de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa
ANGLÈS
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d’Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1
Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat
Certificat de nivell C2 propi de cada universitat
Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Cambridge: General English Exams
PET
(Preliminary English Test)
FCE
(First Certificate in English)
CAE
(Certificate in Advanced English)
CPE
(Certificate of Proficiency in English)
Cambridge: Business English Certificates
BEC Preliminary
BEC Vantage
BEC Higher
Cambridge; British Council; IDP Education
IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing system)
IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing system)
IELTS de 7 a 8 punts (International English Language Testing system)
IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing system)
Universitat de Michigan
ECCE (Certificate of Competency in English)
ECPE (Certificate of Proficiency in English)
Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE)
ISE I
ISE II
ISE III
ISE IV
Educational Testing Service (ETS)
TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)
TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)
TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)
TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)
TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)
TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)
British Council   
APTIS B1
APTIS B2
APTIS C
APTIS for teachers B1
APTIS for teachers B2
APTIS for teachers C
APTIS for teens B1
APTIS for teens B2
APTIS for teens C
APTIS Advanced C1
APTIS Advanced C2
Pearson Test of English (PTE)
PTE General Level 2
PTE General Level 3
PTE General Level 4
PTE General Level 5
PTE Academic 43 a 58
PTE Academic 59 a 75
PTE Academic 76 a 84
PTE Academic >85
Pearson – London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1/LCCI ELSA B1
LCCI English for Business 2
LCCI English for Business 3
LCCI English for Business 4
The European Language Certificates (TELC)
TELC B1
TELC B2
TELC C1
TELC C2
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59
BULATS 60-74
BULATS 75-89
BULATS 90-100
UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
University of Oxford
81-110 Oxford test of English
111-140 Oxford test of English
FRANCÈS
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d’Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1
Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat
Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Ministère de l’éducation nationale français 
DELF B1
(Diplôme d’Études en Langue Française)
DELF B2
(Diplôme d’Études en Langue Française)
DALF C1
(Diplôme Approfondi de Langue Française)
DALF C2
(Diplôme Approfondi de Langue Française)
Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP)
TCF NIVEAU 3 (B1):
300 a 399 punts (Test de connaissance du français)
TCF NIVEAU 4 (B2):
400 a 499 punts /TCF-DAP (Test de connaissance du français-Demande d’admission préalable)
TCF NIVEAU 5 (C1):
500 a 599 punts (Test de connaissance du français)
TCF NIVEAU 6 (C2):
600 a 699 punts (Test de connaissance du français)
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
DFP B1
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP B2
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP C1
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP C2
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP Secrétariat B1/DFP Tourisme B1/ DGP Scientifique B1
DFP Secrétariat B2/DFP Médical B2/ DGP Jurídique B2
DFP Diplomatie B1
DFP Affaires B2
DFP Affaires C1
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris: Test d’évaluation de français
TEF 3: 361-540 punts
TEF 4: 541-698 punts
TEF 5: 699-833 punts
TEF 6: 834-900 punts
Universitats franceses
DUEF B1
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)
DUEF B2
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)
DUEF C1
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)
DUEF C2
(Diplôme Universitaire d’Études Françaises)
CPLF B2
(Certificat Pratique de Langue Française)
CPLF C1
(Certificat Pratique de Langue Française)
DEF B2
(Diplôme d’Études Françaises)
DAEF C1
(Diplôme Approfondi d’Études Françaises)
DSEF
(Diplôme Supérieur d’Études Françaises)
Alliance Française
CEFP 2
(Certificat d’Études en Français Practique 2)
DLF
(Diplôme de Langue Française)
DS
(Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes)
DHEF
(Diplôme de Hautes Études Françaises)
The European Language Certificates (TELC)
TELC B1
TELC B2
Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)
CLES 1
CLES 2
CLES 3
UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59
BULATS 60-74
BULATS 75-89
BULATS 90-100
ALEMANY
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d’Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1
Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat
Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Goethe-Institut
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2
GDS (Großes Deutsches Sprach-diplom)
Zertifikat Deutsch (ZD)
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) (ZDfB)
PWD (Prüfung Wirtschafts-deutsch International)
KDS (Kleines Deutsches Sprach-diplom)
ZOP (Zentrale Oberstufen-prüfung)
TestDaF
TDN 3
TDN 4
TDN 5
The European Language Certificates (TELC)
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch C1
telc Deutsch C2
telc B1 + Beruf
telc B2 + Beruf
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)
ZD (Zertificat Deutsch)
MD (Mittelstufe Deutsch)
OD (Oberstufe Deutsch)
WD (Wirtschafts-sprache Deutsch)
Centres CLES
CLES 1
CLES 2
CLES 3
UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59
BULATS 60-74
BULATS 75-89
BULATS 90-100
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-zugang (DSH)
DSH-1
DSH-2
DSH-3
Deutsches Sprachdiplom der Kultusminister-konferenz (KMK)
DSD I (Deutsches Sprachdiplom Stufe 1)
DSD II (Deutsches Sprachdiplom Stufe 2)
ITALIÀ
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d’Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1
Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat
Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Università per Stranieri de Perugia
CELI 2
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CELI 3
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CELI 4
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CELI 5
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CIC 1 (Certificato di Italiano Commerciale)
CIC A (Certificato Avanzato di Italiano Commerciale)
Università per Stranieri di Siena
CILS Uno B1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Due B2
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Tre C1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Quattro C2
(Certifica-zione di Italiano come Lingua Straniera)
Università degli Studi di Roma Tre
Cert.it Livello B1
(Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)
Cert.it Livello B2
(Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)
Cert.it Livello C2
(Certificato di Italiano come Lingua Straniera)
Società Dante Alighieri
PLIDA B1
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B1
PLIDA B2
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2
PLIDA C1
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1
PLIDA C2
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
The European Language Certificates (TELC)
telc B1
telc B2
Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur)
CLES 1
CLES 2
CLES 3
UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
Accademia Italiana di Lingua (AIL)
DILI-B1
(Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)
DILI-B2
(Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)
DALI-C1
(Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)
DALI-C2
(Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)
DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale – livello intermedio I)
DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale – livello avanzato I)
Annex 2
Taula d’escoles i centres d’altres països acreditats pel Departament d’Ensenyament
Codi
Centre
Municipi
08004432
Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr
Barcelona
08005357
Collège Ferdinand de Lesseps
Barcelona
08035568
Kensington School
Barcelona
08040126
Lycée Français de Barcelone
Barcelona
08040217
Escuela Suiza
Barcelona
08041829
The Benjamin Franklin International School
Barcelona
08065846
FEDA Formación Empresarial Dual Alemana
Barcelona
08056894
École Française Bel Air
Sant Pere de Ribes
08015892
The British School of Barcelona
Castelldefels
08073983
ES International School
El Prat de Llobregat
08035593
Colegio Alemán de Barcelona
Esplugues de Llobregat
08041738
The American School of Barcelona
Esplugues de Llobregat
08017426
Lycée Français de Gavà – Bon Soleil
Gavà
08041544
Colegio Japonés de Barcelona
Sant Cugat del Vallès
08072051
Terrassa Education Centre
Vacarisses
08068860
The International School of Catalunya
La Garriga
43006991
Collège Français de Reus
Reus
08075402
ESEI International Business School Barcelona
Barcelona
08074884
The British College of Gavà
Gavà
08075581
The Olive Tree School
Sant Pere de Ribes
08075323
Castelldefels School of Social Sciences
Castelldefels

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies