1

Convocatòria d’oposicions a FP. Tota la informació.

Tota la informació sobre la convocatòria. Places, especialitats, formació per a preparar les oposicions i dubtes.

Convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció
pública docent de 300 places per a cossos de funcionaris docents del
Departament d’Ensenyament.

 

Enllaç
a la resolució:


CCOO considera que són
totalment insuficients, ja que les darreres van ser al 2011 (ja reduïdes del
compromís inicial), i des d’aleshores l’oferta ha augmentat en 30.000 alumnes. Tot i això, no les menystenim i lluitarem per al seu increment amb compromisos de govern en aquest curs 2016-2017.

Termini:

El
termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 24 d’octubre de 2016 ambdós inclosos.

Places
convocades:

Es
convoca concurs oposició per cobrir 300 places.

La
distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi:
590

Cos:
Professors d’ensenyament secundari

Nombre
de places: 138.


Codi: 591

Cos:
Professors tècnics de Formació Professional

Nombre
de places: 162.


Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les
condicions generals i específiques exigides per a l’ingrés al cos al qual
opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau
igual o superior al 33%.

La
distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les
places de reserva, si escau, és la següent:


L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat;
E=procediment d’accés a un cos de grup superior; T=total.


 
Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi
Especialitat
E
L
R
T
501
Administració
d’empreses
3
8
1
12
502
Anàlisi
i química industrial
1
4
0
5
503
Assessoria
i processos d’imatge personal
1
4
0
5
505
Formació
i orientació laboral
5
13
1
19
506
Hoteleria
i turisme
2
5
1
8
507
Informàtica
8
20
2
30
508
Intervenció
socio-comunitària
5
14
1
20
510
Organització
i gestió comercial
2
6
0
8
511
Organització
i processos de manteniment de vehicles
1
3
0
4
512
Organització
i projectes de fabricació mecànica
1
3
0
4
516
Processos
industria alimentària
1
4
0
5
517
Processos
diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
2
6
0
8
518
Processos
sanitaris
3
6
1
10
Total
35
96
7
138

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi
Especialitat
L
R
T
601
Cuina
i pastisseria
11
1
12
603
Estètica
6
0
6
609
Manteniment
de vehicles
14
1
15
611
Mecanització
i manteniment de màquines
8
1
9
618
Perruqueria
6
0
6
619
Procediments
de diagnòstic clínic i ortoprotètic
9
1
10
620
Procediments
sanitaris i assistencials
35
2
37
621
Processos
comercials
7
0
7
625
Serveis
a la comunitat
26
1
27
626
Serveis
de restauració
5
0
5
627
Sistemes
i aplicacions informàtiques
27
1
28
Total
154
8
162

Per
rebre informació sobre les oposicions d’FP 2016-17, només cal que omplis aquest
formulari:

https://docs.google.com/forms/d/1xuk_mFPcS_pA2U3FLqr8VHsDgyv8aomLPh5UotFGZ5c/viewform
Un clic per Informació Relacionada