Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular 

 • El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de
  presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui o al gerent del Consorci
  d’Educació de Barcelona fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent, fent constar el nombre de
  dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la
  part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
  Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la
  reducció de jornada abans de començar a gaudir-la. 
 • El director territorial o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha d’emetre, en un termini màxim de
  15 dies, la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d’un curs
  escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.
  Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada, qui presentarà la resolució al director del centre
  on estigui destinada durant el període de gaudi de la reducció. 
 • No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi
  abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial
  corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s’haurà de
  demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet
  del Departament d’Ensenyament, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.
 • No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l’equip
  directiu del centre.
  El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per
  interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.
 • L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei
  i està subjecta al règim d’incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
  personal al servei de l’Administració de la Generalitat i es incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada
  Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de
  les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d’empat la major
  antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatoris.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies