Convocatòria per
seleccionar la direcció dels centres
Continua la submissió a la
LOMCE

Accediu al full informatiu

RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria
de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres
educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
Accés a la resolució 

Principals canvis:
•      S’incorpora com a requisit no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la
indemnitat sexual.
Aquest requisit
s’ha d’acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de
Delinqüents Sexuals, abans del nomenament a la direcció del centre.
•      En les convocatòries anuals de concurs de
mèrits per la selecció de directors que es realitzin abans de l’any 2019, no
serà requisit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver
superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva.
Durant el curs
2015/2016 els candidats seleccionats que no tinguin aquesta certificació o les
habilitacions o acreditacions equivalents o l’acreditació de directiu
professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació.
•      Si el candidat/a es troba en situació de
baixa per incapacitat temporal o excedència per cura de fill, l’avaluació la farà
la Inspecció sense que sigui imprescindible la presència física del docent al
centre.
CCOO reiterem la
demanda de retirada del Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció de
centres educatius públics i del personal directiu professional.
CCOO considerem,
tal com vam manifestar àmpliament en el seu moment, que la modificació del
Decret 155/2010 va ser una nova concessió del Departament d’Ensenyament a la
LOMCE. I que, lluny de combatre-la, l’aplica literalment en detriment de la
participació democràtica i equilibrada de la comunitat educativa en les
comissions de selecció de les pròpies candidatures del professorat del mateix
centre docent. Aquesta Resolució no millora l’esmentat Decret, per tant es
manté la situació.
Altres consideracions
Els docents que
exerceixen al centre deixen de tenir preferència a l’hora d’obtenir plaça com a
directors o directores. Abans, la comissió de selecció només valorava les
candidatures de professors d’altres centres en cas d’absència de candidats del
centre.
La puntuació
d’alguns apartats del barem s’incrementa significativament en aquells mèrits
per haver exercit el càrrec i/o la docència al centre en el qual es presenta la
candidatura.
Termini de presentació de sol·licituds:
de l’1 al 17 de febrer
Requisits de participació:

a)     Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys
com a funcionari de carrera en la funció pública docent.

b)     Haver impartit docència directa com a
funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels
ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

c)     Tenir acreditada la competència lingüística
en català.

d)     Presentar un projecte de direcció.

e)     No haver estat condemnat per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual (agressió i
abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual,
prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic
d’ésser humans).

Aquest requisit
s’ha d’acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de
Delinqüents Sexuals, abans del nomenament a la direcció del centre.

Sol·licituds:
•      S’ha d’acompanyar de la declaració de
mèrits, de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats si és procedent i
del projecte de direcció (3 exemplars per cadascú dels centres pels quals
s’opta). S’ha d’adreçar a la direcció dels Serveis Territorials dels centres
sol·licitats o Consorci d’Educació de Barcelona.
•      Cada aspirant pot presentar-se com a
candidat en un màxim de tres centres educatius o zones escolars rurals, sempre
que pertanyin als mateixos Serveis Territorials.
Comissió de selecció:
a)     Cinc representants de l’Administració, dels
quals quatre corresponen al Departament competent en matèria educativa i són
designats per la direcció dels Serveis Territorials corresponents o de l’òrgan
competent del Consorci d’Educació de Barcelona, i un a l’Ajuntament.
b)     Un membre del consell escolar que no sigui
professor, elegit per i entre els seus membres, exclòs l’alumnat dels dos
primers cursos d’Educació secundària obligatòria.
c)     Tres professors del centre elegits pel
claustre.
Fases del procediment de selecció:
Consta de dues
fases, cadascuna de les dues té caràcter eliminatori. Per a la superació de
cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de
la fase.
Primera fase:
Apartat A: mèrits
relacionats amb l’experiència i la competència professionals. Puntuació màxima:
25 punts.
Apartat B: mèrits
relacionats amb la formació específica per a l’exercici de la direcció i altres
mèrits acadèmics. Puntuació màxima: 15 punts.
La puntuació màxima
total per a la primera fase és de 40 punts. La puntuació mínima per superar la
primera fase és de 20 punts.
Segona fase: es
valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones
candidates. La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La
puntuació mínima per superar la segona fase és de 30 punts.
________________________________________________________________
CCOO vam demanar a la Mesa
Sectorial de 21 de gener que es retirés de la convocatòria provisional per a la
selecció de les direccions que el fet de ser nomenament director o directora
comportés la finalització automàtica de qualsevol reducció de jornada sense
discriminar els diferents supòsits que la poden motivar (cura de fill, de
familiar, de violència de gènere). 
Enteníem que aquest fet conculcava els drets laborals del
treballadors/es perjudicant les expectatives de la seva carrera i promoció
professional. Des de CCOO veiem amb satisfacció que la convocatòria definitiva
hagi recollit la nostra proposta i hagi desaparegut de l’articulat l’esmentat
requisit.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies