El Departament ha publicat l’
ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.

Els acords són:
  1. Millorar l’assignació de la plantilla docent en centres educatius públics que tenen la consideració de centres de màxima complexitat.

1.1 A partir del curs 2016-2017, a les escoles que tenen la consideració de centres de màxima complexitat i complementen l’horari lectiu amb una hora diària per a tots els alumnes, se’ls aplicaran els mateixos criteris de càlcul de la plantilla docent que els emprats per determinar la plantilla docent de les escoles que tenien la consideració de centres d’atenció educativa preferent (CAEP) en la data de publicació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.A partir del curs 2016-2017, a les escoles que tenen la consideració de centres de màxima complexitat i programen unes hores de suport escolar personalitzat (SEP) se’ls incrementarà la seva plantilla docent a raó de 3 hores lectives per cada grup d’escolarització.

  1. 1.2 A partir del curs 2016-2017, als instituts que tenen la consideració de centres de màxima complexitat i, a efectes de càlcul de la plantilla docent, tenen assignada una “tipologia alta” pel que fa al nombre d’hores lectives en concepte de millora d’atenció dels alumnes d’ESO, se’ls incrementarà el nombre d’hores lectives de professorat per cada grup d’ESO i se’ls assignarà plantilla docent amb càlcul de “tipologia molt alta”.:
 1. Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys.En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l’horari setmanal lectiu d’atenció directa a l’alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

  – 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.
  – 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.
  – 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

  Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d’activitats complementàries corresponents a l’horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l’horari fix setmanal.

  Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

 2. Deixar en suspens, fins al 31 d’agost de 2018, l’aplicació del punt 5.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí que no formi part de l’Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d’Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar.
 3. Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a partir de l’1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d’Ensenyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans de l’inici de les activitats lectives del curs escolar.
 4. Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera. L’aplicació d’aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016.
 5. Recuperar l’assignació de recursos destinats a la formació permanent del professorat, amb el corresponent increment progressiu a partir del curs 2016-2017.
  El Departament d’Ensenyament fomentarà la subscripció de convenis amb les universitats catalanes que facilitin la incorporació, a jornada total o parcial, als departaments universitaris del professorat funcionari docent dependent del Departament.
 6. Homologar les retribucions del personal docent destinat en equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELICS) amb efectes del dia 1 de gener de 2013 per tal d’equiparar-les a les de la resta de personal docent dels serveis educatius.
 7. El Departament d’Ensenyament es compromet a fer, abans del 31 de juliol de 2017, la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent corresponent a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2015 i 2016, d’acord amb les previsions contingudes en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del nombre de vacants de llocs docents ocupats per personal interí i de les programacions d’oferta educativa per nivells educatius previstes per als propers cursos escolars.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies