1

Per a una FP de Qualitat cal recuperar els drets perduts!

L’Administració es nega a negociar i any rere any perdem drets laborals que fan que la tasca docent esdevingui més complexa, sense rebre la informació, el suport ni la formació necessàries.

Volem negociació i un Acord de Formació Professional per a:

La recuperació de les condicions laborals bàsiques com:

● La cobertura de substitucions des del primer dia i amb el 100% de sou.
● Restabliment de ràtios (20 alumnes) amb la reposició adequada de docents i convocatòria d’oposicions.
● Restabliment i augment dels desdoblaments com a eina d’atenció
individualitzada.
● Jornada de 18 hores lectives. Pagues extraordinàries integres. Primer sexenni als sis anys. Descongelació salarial.
● Drets de les classes passives i d’altres (fons de pensions, fons d’acció social…)
● Formació permanent del professorat.
● Dotacions necessàries per a la tasca docent i l’actualització
curricular.
● Participació del claustre i el consell escolar en les decisions del
centre (personal, elecció directors/es, assignació de matèries i horaris,
pressupost, PEC, NOFC, …).
●  Que la tasca d’inspecció educativa sigui d’orientació i suport per a als
centres i docents.
●  Valoració i suport a la gestió directiva potenciant el consens als
centres.

Garantir l’èxit dels nous reptes:
● Condicions estructurals, organitzatives i professionals idònies per als
treballadors i usuaris.
● Prou canvis legislatius ideològics i a corre-cuita.
● Negociació col·lectiva i de consens per a la fusió en l’FP del sistema
educatiu i el laboral.
● Creació de centres específics i integrats d’FP amb
els recursos adients.
● Suport, reconeixement i dotació d’hores lectives per a les tutories d’FCT, l’alternança
simple i la Formació Dual. 
● Un model de Formació Dual de consens sense màrqueting. 
● Servei permanent i únic d’acreditació de competències, d’informació i
d’orientació amb els recursos humans i econòmics necessaris i suficients. 
● Integració de la FP en una xarxa real d’aprenentatge al llarg de la vida
amb les passarel·les necessàries cap a altres etapes educatives que potenciïn
la inserció, la transició laboral i els itineraris individualitzats. 
● Els estudis a
distància no poden ser simplement un sobresou precaritzat per als docents i de menys valor per
als alumnes, que els presencials. 
● Reconeixement i
mitjans per a la tasca tutorial al Grau Mitjà i als PQPI/PFI.
● Equiparació econòmica de les tutories de Cicles Formatius amb les d’ESO.
● Estabilitat per al professorat especialista que constitueix personal docent encobert.
● Suport en la
gestió de matrícules parcials (Unitats Formatives aïllades). 
● Aplicatius en
condicions per a l’avaluació i el seguiment escolar, l’FCT, l’alternança simple
i la Dual. 
● Recursos reals
per al tractament de la diversitat, les NEE i l’abandonament escolar. 
● Recursos reals
per a la formació prioritària de les persones amb qualificació baixa o nul·la.  Quantificar i reduïr l’abandonament.
● Recuperació
d’una FOL diferenciada per a Grau Mitjà i Grau Superior.

 
● Modernització del decret d’especialitats per
equiparar i racionalitzar els cossos de l’FP.