El codi ètic del sindicat aprovat per la Confederació de CCOO

Resum dels elements més destacats a tenir en compte, del codi ètic del sindicat aprovat per la Confederació de CCOO. 

CCOO HA APROVAT UN CODI ÈTIC PER MILLORAR EL
FUNCIONAMENT I LA TRANSPARÈNCIA DEL SINDICAT

– Davant una demanda que ve de la societat, CCOO ha assumit aquesta exigència
com un repte i ha aprovat un Codi ètic per millorar el funcionament i la
transparència del Sindicat i a la vegada posar de relleu els seus valors.

– El Codi aprovat no conté meres orientacions sinó normes precises per ser
complides que s’acompanyen amb instruments de verificació i control. Algunes
de les mesures aprovades ja s’estaven aplicant per part de les CCOO de
Catalunya.

– S’afirma que un Sindicat de classe i de transformació social com CCOO ha de
regir els seus comportaments, personals i col·lectius, amb una coherència plena
entre els mitjans i els fins. Mitjans inadequats poden pervertir fins i tot els fins
més nobles.

– En aquest Codi, CCOO, situa amb força la cultura de la sobrietat i els valors de la
militància, com principals actius del Sindicat. I en conseqüència la importància
de l’afiliació com a principal font de recursos per desenvolupar l’activitat
sindical.

– Les compensacions econòmiques a les que es tingui dret per l’ activitat de
representació seran, en tots els casos, ingressades pel propi Sindicat, i en cap
cas es produirà el cobrament per la persona que ostenti la representació.

– Els dirigents sindicals amb responsabilitat de gestió faran una declaració de
béns patrimonials, a l’iniciï i finalització del mandat.

– Es donarà publicitat als comptes anuals del Sindicat, tant pel que fa als
Pressupostos com a la seva execució, i es realitzaran auditories internes i
externes.

– S’ha aprovat que la consulta als afiliats i afiliades sigui una pràctica habitual per
part del Sindicat, ja sigui de forma presencial a través de les assembles o
aprofitant les tecnologies de la comunicació.

– Es fixaran criteris per limitar els mandats sindicals de forma que es faciliti la
renovació en els òrgans de direcció a tots els nivells del Sindicat.

Temes reracionats

Documents d’interès:

Transparència