Resolució que modifica aspectes importants de continuïtat i atribucions docents dels PFI.

RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s’obre el termini per al curs 2015-2016.


Canvis fonamentals:

-1 Modificar el títol de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció, que queda redactat en els termes següents:
“Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció”

-2 Modificar l’apartat 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció, que queda redactat en els termes següents:
“-1 Objecte Aquesta resolució estableix els programes de formació i inserció adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.”

– 3 Afegir al final del punt 17 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, tres apartats amb el redactat següent: 
“17.4 El personal que imparteix els Programes de Formació i Inserció ha de disposar de les capacitats, dels coneixements i de l’experiència idonis en relació amb els mòduls corresponents i amb l’atenció educativa als joves destinataris d’aquests programes.
17.5 Per impartir els mòduls de formació professional s’exigeixen al personal docent els mateixos requisits de titulació i formació establerts per impartir els cicles corresponents de formació professional bàsica. Es pot incorporar, atenent a la seva qualificació i a les necessitats dels programes, personal no necessàriament titulat amb capacitat i experiència laboral provada en l’àmbit formatiu corresponent.
17.6 Per impartir els mòduls de formació general cal estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o del grau equivalent.

-4 Mantenir l’autorització per impartir els programes de formació i inserció del mateix o mateixos perfils professionals als centres i establiments inclosos en la Resolució ENS/2457/2014, de 30 d’octubre, per la qual es dóna publicitat dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2014-2015. Aquests centres i establiments han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del 30 de d’abril de 2015, la data prevista d’inici dels programes de formació i inserció i els perfils professionals que volen oferir, d’entre els que tenen autoritzats, o bé que renuncien a l’autorització per a impartir programes de formació i inserció.

-5 Obrir un nou termini per als centres i establiments no inclosos a la Resolució ENS/2457/2014, de 30 d’octubre, esmentada, o bé que vulguin impartir altres programes als que hi tenen reconeguts el curs 2015-2016, d’acord amb el procediment establert a la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i amb els criteris següents:
a) Abans del 30 d’abril de 2015, els centres docents, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d’Ensenyament, han de comunicar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir d’entre els que es detallen a l’annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i la data prevista d’inici de les activitats.
b) Abans del 30 d’abril de 2015, els establiments han de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir d’entre els que es detallen a l’annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i comunicar la data prevista d’inici de les activitats. Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i les notificaran als establiments corresponents.
c) És necessari en ambdós supòsits, a) i b), adjuntar una declaració responsable conforme es compleixen els requisits d’espais i d’equipaments per a la impartició dels mòduls inclosos en un títol de Formació Professional’Bàsica, d’acord amb la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre.

-6 S’habilita a la Direcció General competent per tal que, mentre es segueixin impartint els Programes de Formació i Inserció, en faci la convocatòria anual. La Direcció General competent ha d’actualitzar la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció publicada a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (ensenyament.gencat.cat) i, si escau, la inscripció al Registre de centres del Departament.

+INFORMACIÓ:

  • RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s’obre el termini per al curs 2015-2016.
  • Adéu als PQPI, han arribat els PFI i continuem amb la incertesa i la precarietat.
  • S’estableixen els Programes de Formació i Inserció per al curs 2014-2015.