Propostes de millora per als títols superiors d’Ensenyaments Artístics.

Propostes de millora dels títols Superiors d’Ensenyaments Artístics corresponents a les especialitats de disseny i conservació i restauració de bens culturals.


Els estudis superiors de disseny han estat implantats en les escoles d’art de Catalunya des del 2009, en aplicació de normes estatals, amb l’objectiu de substituir les anomenades diplomatures de disseny que es van implantar a principis de la dècada passada. S’imparteixen a set escoles depenents del Departament d’Ensenyament. L’Escola
de restauració de bens culturals tot i que no és una escola de disseny te una naturalesa anàloga. Altres escoles d’art tenen titularitat privada, municipal o de les diputacions provincials.

El títol que s’obté amb aquests estudis és equivalent a tot els efectes als estudis de grau universitari, i en la metodologia de les classes, dels plans d’estudis i en el còmput dels crèdits i l’avaluació es te en compte tota la normativa de l’espai europeu d’educació superior (EEES), anomenat pla de Bolonya. Entre aquests efectes cal remarcar els efectes administratius dels títols dins de tots els països de la Unió Europea sense necessitat de convalidació.
Als alumnes, quan acaben els seus estudis, per tal de donar-los el títol, se’ls exigeix que estiguin en possessió del títol B2 de llengua estrangera, semblantment al que es demana en la universitat.

La sentencia de la sala contenciós-administrativa del Tribunal Suprem de 3 de febrer del 2012 va establir uns límits entre els títols de disseny que ofereixen les universitats i els que ofereixen les escoles d’arts aplicades i oficis artístics. La resolució va declarar que els títols d’aquestes escoles no són graus pròpiament dits sinó sols s’estableix l’equivalència amb els graus universitaris. Això va motivar un remarcable desencís en els alumnes que s’havien matriculat en la primera promoció que va acabar els seus estudis el curs passat. Aquesta sentencia va anular diversos articles del Reial Decret 1614/2009 pel qual s’establien els Ensenyaments artístics superiors en relació a la LOE 2/2006, de 3 de Maig.

Aquesta situació de incertesa sembla que s’ha intentat solucionar per part del “Ministerio de Educación Cultura i Deporte” (MECD) al determinar la LOMCE 8/2013, de 9 de desembre en els seus articles del art. 54 al 57 menciona la equiparació dels alumnes que tinguin alguna de les titulacions superiors artístiques al títol universitari de Grau quedant inclosos en el nivell 2 del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.

Finalment el Reial Decret 21/2015, de 23 de gener ha entrat en vigor modificant el Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre per adequar-lo a la situació plantejada després de la resolució i desenvolupar la seva aplicació. En el seu apartat tres diu que els centres d’ensenyaments artístics superiors podran oferir ensenyaments conduents a Títols
Superiors d’Ensenyaments Artístics i Màsters. L’ art. 8.3 equipara els Títols Superiors d’ensenyaments Artístics a equivalents al títol universitari de grau. Finalment el decret fa una adaptació terminològica de les titulacions passant a dir-se Ensenyaments Artístics Superiors en lloc de Graus.

La gestió d’aquests estudis correspon en tot cas al Departament d’Ensenyament i no a les universitats, les quals poden dissenyar estudis universitaris de grau, sobre temes referents a disseny, com han fet ja la UB, a l’escola Sant Jordi de Belles Arts de Barcelona o la UAB, en conveni amb l’Escola Massana i l’escola, la UPF en conveni amb l’Escola Elisava. La UPC també imparteix un grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament de producte.

El professorat que impartim aquests estudis ens trobem en una situació segons la qual estem dins d’una estructura orgànica i condicions laborals propis d’un centre d’educació secundària. En matèria d’horaris o de retribucions no som diferents, per exemple, a un centre que imparteixi l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

En canvi, els alumnes tenen unes expectatives en els estudis que els impulsen a tenir unes exigències d’unes condicions semblants als ensenyaments universitaris.


+INFORMACIÓ: Consulta el document de propostes de millora de la Federació d’Educació de CCOO.