Efectes de la LOMCE a l’FP

La implantació de la LOMCE segregarà als 14 anys i davaluarà l’FP, sense que els joves puguin realitzar activitat laboral fins als 16 anys, edat, a la qual poden abandonar igualment. Amb ràtio 30 serà impossible una atenció individualitzada que garanteixi l’èxit.

La Llei Orgànica de Millora de la Qualitat
Educativa és l’última invenció precipitada de la travessia interminable de canvis
legislatius en l’educació.
Es tracta
d’una imposició sense consens sota criteris neoliberals per tal de destruir el model inclusiu, la igualtat
d’oportunitats i la gestió democràtica, desvirtuar l’ensenyament públic,
reduir-ne els seus recursos i gestionar-lo de forma opaca
. Així doncs aquest
esdevindrà el camí dels qui no poden pagar i creixerà un negoci privat
alternatiu amb finalitats mercantilistes.
A Catalunya, tot i la utilització política i
electoralista de la seva insubmissió, ja la tenim aquí segons el calendari que
fixa la mateixa llei a Primària i a la Formació Professional.
El Govern de Catalunya ha respost
tèbiament a elements molt perversos de la Llei respecte a altres
comunitats,  ha recorregut als
tribunals  aspectes lingüístics i
competencials però ha estat a favor de la pràctica totalitat de la resta. CCOO és l’única força sindical que ha
impugnat l’FP Bàsica al suprem.
Què suposa la LOMCE a l’FP?
●  L’alumnat amb pitjors resultats a l’ESO passa a
l’FP Bàsica a partir dels 14 anys.
●  Les ràtios passen de 15 amb els PQPI/PFI a 30
amb l’FP Bàsica.
●  El títol d’FP Bàsica té equivalència
estadística amb el de Grau Mitja i Batxillerat per a corregir artificialment la
mancança de titulacions de secundària postobligatòria on tenim mancances.
●  El títol d’FP Bàsica es dóna a
l’ESO però no dóna el Graduat en ESO.
●  L’alumnat es pot presentar a les avaluacions per
obtenir el Graduat en ESO però se’l prepara per aquest objectiu.
●  El títol d’FP Bàsica dóna accés directe al Grau
Mitjà tot i que aquest s’ha dissenyat per accedir-hi amb les competències de
l’ESO.
●  La depreciació del Grau Mitjà serà un efecte en
cadena a la FP i aquesta es tornarà a estigmatitzar.
●  A la FP Bàsica deixa de ser una excepció la
contractació de professorat especialista ja que s’obre la docència a
professorat amb experiència laboral de només 3 anys en el sector professional.
● Desapareix el curs d’accés a cicles formatius de
grau superior. Mesura que ha estat d’èxit a Catalunya.
● Cada universitat podrà establir els seus
requisits d’accés, amb una avaluació a la qual es tindran en compte altres
matèries no cursades al cicle formatiu de Grau Superior.
● Criteris de mercat: els resultats acadèmics de
les proves externes posicionarà obligatòriament els centres en un rànquing
públic que condicionarà la lliure elecció de centre per part de les famílies.
● S’elimina la participació als centres i es
potencia l’elecció ideològica de les direccions per part de l’Administració.
●  A l’estat espanyol s’han perdut uns 1000 grups
respecte als PQPI.
Aspectes com la centralització de l’oferta, manca de perfils, transport i desconfiança en l’oferta han condicionat les sol·licituts de matrícula.

Quines alternatives proposa
CCOO?
● Recuperació dels PQPI amb finançament estable de
2 anys de durada (Catalunya té una taxa d’abandonament prematur del 24,7% que
supera la mitjana de l’estat espanyol).
● Convocatòries d’oposició al professorat dels
PQPI pel treball amb l’alumnat més desafavorit en condicions dignes i estables.
● Oferta de PQPI suficient (Catalunya ofereix
plaça a un de cada cinc alumnes potencials).
● Oferta de PQPI territorialment equilibrada com
anomena la LEC (Catalunya té una de les ofertes més baixes de tot l’estat
espanyol).
● Tractament de la diversitat a l’ESO amb els
recursos necessaris fins als 16 anys.
● Als 14 anys no es pot realitzar activitat
laboral i en molts casos per la Llei de Prevenció de Riscos fins als 18. És
inútil segregar cap a estudis professionals als 14 anys si no es poden fer ni
tant sols FCT.
●  El nivell d’estudis post-obligatoris mitjans
s’ha de millorar ampliant l’oferta pertinent (principalment Grau Mitjà) i no
fent trucs estadístics.
● Solucions a l’elevadíssim abandonament a Grau Mitjà
(informació/orientació, reducció de ràtios i suport tutorial).

+INFORMACIÓ: Consulta l’esquema de com quedarà la secundària amb l’aplicació de la LOMCE.