Consulta els diferents requisits segons titulació del docent. 

·        
Professorat amb titulació
universitària
Per a impartir especialitats
d’FP pertanyents al cos de professorat de secundària: Des de l’1 d’octubre de
2009 cal disposar del títol oficial de Màster (RD 1834/2008 ) o bé complir alguna de les
condicions per a estar-ne exempt. (Requisits de la borsa).
En qualsevol cas,
simultàniament cal disposar del nivell B1 de llengua estrangera.
·        
Professorat d’FP sense
titulació universitària
El professorat que té una
titulació NO universitària, però reconeguda com a equivalent a efectes de
docència (tècnics i tècniques superiors i/o tècnics i tècniques especialistes),
ha de complir igualment el requisit de
capacitació pedagògica (
sigui per opositar o per accedir o romandre a la
borsa de treball) però, a causa de la seva titulació, no poden accedir als
estudis de Màster regulats amb caràcter general per a la resta de professorat,
per la qual cosa:
–       
A
1 de setembre de 2015 han de disposar d’una una certificació oficial que
acrediti que estan en possessió d’una formació pedagògica i didàctica equivalent
al Màster, (però que no és el Màster) o bé complir alguna de les condicions per
a estar-ne exempt/a. En aquest cas, l’única condició per estar-ne exempt/a és
poder acreditar amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014 que s’ha impartit
docència durant dos cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes continus o
discontinus, en l’ESO el Batxillerat o la Formació Professional.
–       
Quan
es va regular aquesta formació equivalent? A l’Ordre EDU/2645/2011. Aquesta ordre ha estat
modificada per ampliar, de forma improrrogable, el termini de què es disposava
per complir el requisit de tenir la formació equivalent i l’acreditació del
nivell B1 de llengua estrangera fins a l’1 de setembre de 2015 (Ordre ECD/1058/2013), però també per ampliar el
termini fins al qual es pot acreditar l’experiència docent a l’1 de setembre de
2014.
IMPORTANT! El professorat i els/les mestres de taller
d’arts plàstiques i disseny, a dia d’avui encara no han de complir requisit de
màster o capacitació pedagògica atès que està pendent de regulació per part del
Ministerio. Possiblement es reguli durant el proper curs i es comenci a exigir
a partir del curs 2016-2017.
·        
Professorat amb titulació
universitària i titulació equivalent
A causa d’aquesta doble
regulació (per universitaris i no universitaris), s’ha generat una
discriminació manifesta entre el professorat que pot accedir a les
especialitats del cos de professorat tècnic. Els qui estan en possessió d’una
titulació universitària poden restar accedir a la docència amb experiència
docent impartida abans de l’1 de setembre de 2009 (més difícil de complir
avui), mentre que els aspirants no universitaris poden accedir amb experiència
impartida abans de l’1 de setembre de 2014 (més fàcil de complir). Aquest
greuge comparatiu, a dia d’avui, no s’ha estat resolt per cap normativa.
Què
passa quan un/a únic/a docent té la doble titulació?
Per defecte, de forma
preferent i d’acord amb el que regula expressament la normativa, cal disposar
del Màster o d’alguna de les condicions per a restar-ne exempt/a, encara que
també es disposi de la titulació equivalent per impartir les especialitats a
les quals es vol optar.
En el cas del personal interí
i substitut, cal saber que si es té
donada d’alta a l’aplicatiu la formació universitària s’obliga a cursar el
màster
, tot i que s’hagin donat de
baixa les especialitats del cos de secundària per la manca del mateix.
L’experiència
docent per eximir el màster ha de ser prèvia a l’1 de setembre del 2009.
La falta de previsió de la
normativa estatal en aplicació d’aquest requisit a determinats docents que
presten serveis com a personal interí i/o substitut ha generat greuges que penalitzen el professorat i per als quals es
necessita trobar una solució urgent.
És el cas del professorat no
universitari que ha prestat serveis en especialitats del cos de professorat
tècnic i que ha s’ha titulat, posteriorment, a la Universitat. La nova condició
d’aspirant amb titulació universitària impedeix, fonamentalment per la
diferència en el requisit d’exempció per experiència docent, que pugui accedir
a llocs de treball als quals podria haver optat si s’hagués mantingut a la
borsa únicament per la seva condició anterior.
El Departament diu que no té
competències per modificar els requisits, però, en realitat, hi ha una manca de
voluntat per corregir una situació que també és el resultat dels errors de l’administració
amb el seu personal. En altres comunitats autònomes, com Castella La Manxa, amb
govern del PP, es va publicar al Diari Oficial una resolució que equipara
l’experiència docent dels PTFP universitaris i no universitaris a data prèvia a
l’1 de setembre de 2014, la qual cosa
demostra que altres administracions intenten trobar una via de solució per als
seus professionals i també per evitar el que, d’una altra manera, suposaria un
conflicte des de l’inici del proper curs.
DOCM-Núm111
Les proves de capacitació per a algunes
especialitats (substituts i interins)
És un requisit
d’accés addicional que consisteix en la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar
una vacant o una substitució per impartir determinats mòduls formatius.
Les proves es realitzaran en els centres on s’hagi de
cobrir la vacant o substitució amb anterioritat a la data d’inici del nomenament.
Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes
i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball
per aquesta especialitat.
Quines
especialitats exigeixen fer aquesta prova?
a)    Escoles oficials d’idiomes
b)    Professors
d’ensenyament secundari
c)    Professors arts plàstiques i disseny (han de fer aquesta
prova però encara no han d’acreditar la formació
pedagògica) Requisits accés IMPORTANT!
d)    Professors
tècnics de formació professional

Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (han de fer aquesta prova però encara no han d’acreditar
la formació pedagògica) Requisits accés IMPORTANT!

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies