RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015. (DOGC de 22 de maig de 2014)

Valoració de CCOO: Adéu als PQPI, han arribat els PFI i continuem amb la incertesa i la precarietat.

Els programes de formació i inserció PFI substituiran als PQPI per al curs 2014-2015. Amb data 22 de maig s’ha publicat al DOGC la resolució al respecte, quan al desembre ja es coneixia la disposició addicional quarta de l’esborrany de Reial Decret de la Formació Professional Bàsica que permetia fer-ho.

-1 Objecte
Aquesta resolució estableix, per al curs 2014-2015, els programes de formació i inserció adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.
-4 Durada
Amb caràcter general, la durada dels programes per a la inserció laboral és d’un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.

-5 Modalitats
Els programes de formació i inserció tenen tres modalitats:
a) Plans d’iniciació professional.
b) Plans de transició al treball.
c) Programes de formació i aprenentatge professional.

3. Calendari de preinscripció i matrícula
a) Publicació de l’oferta inicial: 23 de maig de 2014.
b) Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 6 de juny de 2014, ambdós inclosos.
c) Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com a la seva manca d’experiència laboral: del 27 de maig al 13 de juny de 2014, segons convocatòria individual feta pel centre.
d) Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2014, a les 11h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).
e) Publicació de les relacions baremades: 17 de juny de 2014.
f) Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 18, 19 i 20 de juny de 2014.
g) Publicació de les relacions baremades definitives: 26 de juny de 2014.
h) Publicació de l’oferta final: 10 de juliol de 2014.
i) Publicació de les relacions d’alumnat admès: 10 de juliol de 2014.
j) Període de matrícula: de l’1 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

Per saber-ne més:

L’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el dret a la formació professional i a la formació permanent de totes les persones.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix l’educació al llarg de la vida com un dels principis generals del sistema educatiu, i la flexibilitat per adequar-se a les necessitats canviants de la societat com un principi organitzador.

L’article 62 de l’esmentada Llei estableix que el Departament d’Ensenyament ha de facilitar itineraris de formació professional inicial adaptats als diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge, amb una organització flexible de l’oferta i dels horaris que permeti les adaptacions i les mesures necessàries per fer efectiu el principi d’inclusió.

L’article 63 preveu que, per tal d’afavorir la transició al treball i a la vida adulta, el Departament ha de desenvolupar programes i accions específics d’inserció laboral, amb un èmfasi especial en les competències professionals i en la cultura del treball i de la iniciativa emprenedora. En qualsevol cas, les accions d’inserció s’han de coordinar amb el departament competent en matèria de treball.

A partir del curs 2014-2015, resten suprimits els Programes de Qualificació Professional Inicial, regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en conseqüència, és oportú establir programes de formació i inserció per als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria, normalment després de cursar-ne el quart, sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

En aquest sentit, la disposició addicional quarta del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, per donar continuïtat als alumnes amb necessitats educatives especials, i respondre a col·lectius amb necessitats educatives específiques, preveu la possibilitat d’establir i autoritzar ofertes de formació professional que podran incloure mòduls professionals d’un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació apropiats per adaptar-se a les seves necessitats. Així mateix, preveu que quan s’ofereixin mòduls inclosos en un títol professional bàsic, el fet de superar-los té un caràcter acumulable per a l’obtenció del títol esmentat.

La Unió Europea ha proposat l’Estratègia Europa 2020, que planteja una via de superació de la crisi progressant cap a una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva, que, entre altres coses, exigeix la reducció de l’abandonament primerenc de l’educació, la millora dels nivells formatius de la població i l’augment de la població ocupada. La Recomanació del Consell, de 22 d’abril de 2013, sobre l’establiment de la Garantia juvenil, proposa fer front a la major vulnerabilitat a l’atur dels joves i indica la conveniència de facilitar-los propostes formatives quan, quatre mesos després d’acabar l’educació formal, no disposin de treball ni segueixin un itinerari formatiu. A les conclusions sobre el marc financer plurianual, del 8 de febrer de 2013, el Consell Europeu va decidir crear una Iniciativa sobre ocupació juvenil per donar suport a les mesures establertes en el Paquet d’ocupació juvenil proposat per la Comissió el 5 de desembre de 2012 i, en particular la Garantia juvenil.

El Pla nacional d’implantació de la garantia juvenil, aprovat pel Govern espanyol, és el document que determina el marc en el que es produirà la implementació de la Garantia juvenil a Espanya. Per altra banda, i dins del període de implementació de la Garantia juvenil en Espanya, està prevista l’elaboració del Programa operatiu d’ocupació juvenil (POEJ) en el marc del nou període de programació 2014-2020 del Fons Social Europeu, que definirà i concretarà les mesures a implantar previstes en el Pla.

Els programes de formació i inserció podran estar cofinançats pel Fons Social Europeu en el percentatge que es determini en el futur Programa operatiu d’ocupació juvenil 2014-2020. En aquest cas els programes de formació i inserció que es realitzin, així com els alumnes que hi participin, seran inclosos en el sistema previst d’informació de la Garantia juvenil.

A Catalunya, la taxa d’atur juvenil supera el 50% des de 2012 i afecta de forma preferent els joves amb menor nivell d’educació i formació. Cal, doncs, establir diversos instruments per fer front a les dificultats de transició al treball d’aquest col·lectiu. En particular, l’alumnat que no supera l’educació secundària obligatòria requereix d’accions específiques per part dels poders públics a fi de preservar el seu dret efectiu a la formació i a la inclusió, especialment si es troba en situacions de risc d’exclusió, bé per no disposar d’ocupació ni seguir cap formació, bé per presentar necessitats especials de suport i adaptació educatives, o bé per altres circumstàncies socials o personals. La diversa tipologia d’aquest alumnat fa recomanable disposar d’un repertori flexible d’accions formatives, que permeti donar una resposta adequada als variats interessos dels col·lectius a què van destinades, i que alhora els ajudi a avançar en la formació i l’ocupació. En aquest dispositiu plural d’accions formatives, cal disposar de programes de cicle curt que, amb un doble objectiu formatiu i d’inserció, incloguin formació en continguts instrumentals i professionals, incloent-hi pràctiques en alternança, i que permetin tant una iniciació laboral, en l’àmbit d’una qualificació professional tipificada, com l’obtenció d’opcions versemblants de reincorporació al sistema educatiu a través, si cal, de les proves d’accés als cicles de formació professional.

Per això, es configuren els programes de formació i inserció, que ofereixen a joves no ocupats i poc qualificats una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur, i que alhora faciliti l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora. Així mateix es preveu el desenvolupament d’aquests programes en el marc de la Garantia juvenil i del Programa operatiu d’ocupació juvenil pel període 2014-2020 del Fons Social Europeu.

Per tant, en compliment de la Llei d’educació i altra normativa vigent, i ateses les necessitats específiques de formació de l’alumnat major de 16 anys que ha deixat l’ensenyament obligatori sense titulació.

Resolc:

-1 Objecte

Aquesta resolució estableix, per al curs 2014-2015, els programes de formació i inserció adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

-2 Finalitat

Els programes de formació i inserció tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.

-3 Estructura

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

a) Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals.

b) Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica.

c) Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

-4 Durada

Amb caràcter general, la durada dels programes per a la inserció laboral és d’un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.

-5 Modalitats

Els programes de formació i inserció tenen tres modalitats:

a) Plans d’iniciació professional.

b) Plans de transició al treball.

c) Programes de formació i aprenentatge professional.

-6 Publicitat

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial publicarà al DOGC la relació de centres i establiments que ofereixin els programes de formació i inserció.

-7 Plans d’iniciació professional

7.1 Els plans d’iniciació professional, es poden oferir en els instituts, els centres docents privats i els establiments de formació de titularitat de l’Administració local o de qualsevol persona física o jurídica de caràcter privat.

7.2 Programes adaptats dirigits específicament a alumnat amb necessitats educatives especials

Cada centre ha d’adaptar el desenvolupament del programa a les característiques de l’alumnat que atén. Aquesta adaptació podrà consistir en flexibilitzar la durada, els continguts a desenvolupar o ambdós coses:

a) Realitzant programes de durada adaptada.

b) Desenvolupant els continguts associats a aquelles unitats de competència del perfil professional que consideri més adients per al col·lectiu destinatari, centrant-se en aquelles competències que l’alumnat pugui cursar amb més garanties d’èxit.

7.3 Determinació de l’oferta

Instituts: la Direcció General de Centres Públics determinarà l’oferta dels plans d’iniciació professional en instituts.

7.4 Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona han d’assignar els plans d’iniciació professional desenvolupats per establiments a l’Institut de referència que determinin als efectes d’arxiu i custòdia de la documentació acreditativa de la formació impartida.

-8 Plans de transició al treball

8.1 El Pla de Transició al Treball es du a terme mitjançant els instituts de referencia que determini la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a partir dels convenis de col·laboració, de caràcter anual, que es subscriguin entre les administracions locals i el Departament d’Ensenyament.

Per a l’execució del Pla de Transició al Treball, el Departament d’Ensenyament pot establir, a més, altres col·laboracions, mitjançant un conveni, amb administracions o associacions i entitats de caràcter públic i privat, especialment amb empreses o entitats dels diversos sectors productius relacionats amb la formació.

8.2 Ús d’instal·lacions: els programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de transició al treball es poden desenvolupar:

a) En les instal·lacions dels centres docents dependents del Departament d’Ensenyament.

b) En instal·lacions que les administracions locals destinin al programa, segons els acords establerts en el conveni corresponent.

c) En instal·lacions d’altres titulars, segons els acords establerts en el conveni corresponent.

8.3 El formador que imparteix els mòduls de formació general dels plans de transició al treball pot ser personal docent del Departament d’Ensenyament o una persona funcionària o contractada per l’Administració local, amb la qualificació i els requeriments que estableix la normativa vigent.

-9 Programes de formació i aprenentatge professional

La Direcció General de Centres Públics, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, determina l’oferta dels programes de formació i aprenentatge professional en instituts.

-10 Perfils professionals dels programes de formació i inserció

10.1 Es poden impartir els perfils professionals relacionats a l’annex 1, que han de permetre l’assoliment de competències professionals pròpies d’almenys, una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals. Els continguts dels perfils professionals estan disponibles a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

10.2 Cada centre ha de concretar el desplegament dels continguts dels programes de formació i inserció atenent al col·lectiu de joves al qual s’adreça i els criteris metodològics i organitzatius que estableixi el mateix centre.

10.3 S’han de prioritzar les metodologies didàctiques que afavoreixen l’aprenentatge significatiu, la transversalitat i l’enfocament globalitzador. Sempre que sigui possible, s’ha de fomentar el treball per projectes per permetre el desenvolupament transversal de les competències dels diversos àmbits.

-11 Formació de grups

11.1 Els grups dels programes de formació i inserció atendran un mínim de 9 joves i un màxim de 17.

Els grups dels plans d’iniciació professional per a l’alumnat amb necessitats educatives especials atendran un mínim de 8 joves i un màxim de 12.

11.2 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot autoritzar grups amb un nombre diferent del que estableix l’apartat anterior, un cop s’ha justificat la necessitat, i pot establir reduccions de ràtio si en el grup hi ha alumnes amb necessitats educatives especials.

-12 Admissió en programes sufragats totalment o parcial amb fons públics

12.1 Per optar a cursar un programa de formació i inserció professional, sempre que es compleixin els requisits previstos en aquesta Resolució, cal presentar una sol·licitud. La sol·licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

12.2 El calendari i els criteris d’admissió en els programes sufragats totalment o parcial amb fons públics per al curs 2014-2015 es determinen a l’annex 2.

-13 Admissió en programes sense ajuts o subvencions públiques

La determinació del calendari i dels criteris d’admissió en els programes oferts en centres o establiments no inclosos en l’apartat anterior, correspon al titular respectiu.

-14 Cobertura de l’assistència sanitària i assegurances

Els alumnes han d’acreditar abans de l’inici de les activitats acadèmiques que disposen de cobertura de l’assistència sanitària.

Els titulars de les ofertes formatives han de disposar d’una pòlissa d’accidents i una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les actuacions dels alumnes.

-15 Certificació de la formació

En finalitzar el programa, cada alumne rebrà una certificació expedida pel centre o l’establiment, on hi haurà de constar, almenys, el perfil professional corresponent al programa cursat, el grau d’aprofitament assolit per l’alumne i la relació d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 que l’alumne ha acreditat.

-16 Efectes

La superació d’aquells mòduls dels programes de formació i inserció que formin part d’un títol professional bàsic té caràcter acumulable per a l’obtenció d’aquest títol.

Els programes de formació i inserció contenen unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional i condueixen a l’obtenció dels certificats de professionalitat que emet l’Administració laboral.

-17 Personal que imparteix els programes de formació i inserció.

17.1 El personal docent que imparteixi una de les modalitats dels programes de formació i inserció dels instituts dependents del Departament d’Ensenyament, ocuparà llocs de treball específics de caràcter temporal d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents.

17.2 La provisió d’aquests llocs de treball amb caràcter provisional es realitzarà a proposta (de continuïtat o nova incorporació) de la direcció del centre i recaurà sobre professorat idoni, que reuneixi els requisits específics, tenint en compte l’experiència acreditada i la seva formació acadèmica i permanent. Els llocs de treball docents per desenvolupar la modalitat de plans de transició al treball seran proveïts a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

17.3 Per desenvolupar la modalitat de programes de formació i aprenentatge professional s’assignarà a l’institut un lloc de treball docent específic temporal a mitja dedicació. També es procedirà, pel Departament d’Ensenyament, a la contractació laboral d’un monitor de formació ocupacional, que ha de reunir els requisits establerts al Conveni Col.lectiu Únic de l’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, per impartir els continguts formatius, tant teòrics com pràctics, corresponents als mòduls de formació professional per a l’assoliment de competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

-18 Autorització i comunicació

18.1 Els centres docents privats i els establiments autoritzats per impartir els programes de qualificació professional inicial queden autoritzats per impartir els programes de formació i inserció del mateix perfil professional.

Aquests centres i establiments han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del 30 de juny de 2014, la data prevista d’inici dels programes de formació i inserció, i els perfils professionals que volen oferir d’entre els que es detallen a l’annex 1.

18.2 Els centres docents privats autoritzats per impartir ensenyaments secundaris, que no hagin disposat prèviament d’autorització per impartir els programes de qualificació professional inicial, han de comunicar als serveis territorials, o al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del 30 de juny de 2014, els perfils professionals d’entre els que es detallen a l’annex 1, que volen ofertar i la data prevista d’inici de les activitats, d’acord amb el procediment de comunicació prèvia establert en el Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres educatius privats. A la comunicació han d’adjuntar una declaració responsable conforme compleixen els mateixos requisits que es van preveure per a desenvolupar els programes de qualificació professional inicial.

18.3 Els establiments que no hagin disposat prèviament d’autorització per impartir els programes de qualificació professional inicial, han de sol•licitar l’autorització per impartir els perfils professionals d’entre els que es detallen a l’annex 1, abans del 30 de juny de 2014, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, adjuntant una declaració responsable conforme compleixen els mateixos requisits que es van preveure per impartir els programes de qualificació professional inicial.

-19 Drets i deures

A l’alumnat que cursa programes de formació i inserció sostinguts amb fons públics, li és aplicable la normativa vigent sobre drets i deures de l’alumnat i de regulació de la convivència als centres docents no universitaris de Catalunya.

Per a la resta d’alumnes l’esmentada normativa constitueix un marc de referència.

-20 Seguiment dels programes

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de fer el seguiment del desenvolupament d’aquests programes, sens perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció Educativa.

Així mateix l’organisme intermedi del futur Programa operatiu d’ocupació juvenil (POOJ), podrà realitzar les verificacions que s’estableixen en l’article 125 del Reglament (CE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, que estableix les disposicions comunes per als fons estructurals i d’inversió europeus.

-21 Habilitació

S’habilita el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per a dictar les instruccions necessàries per al desenvolupament i l’adaptació del que preveu aquesta resolució a les característiques específiques dels programes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de maig de 2014

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Perfils professionals a desenvolupar en els programes de formació i inserció

Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals

Auxiliar d’activitats forestals

Auxiliar d’activitats agropecuàries

Auxiliar en vivers i jardins

Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

Auxiliar de comerç i atenció al públic

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Auxiliar de paleta i construcció

Auxiliar de pintura

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Auxiliar de cuina

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

Auxiliar en establiments del sector càrnic

Auxiliar de pastisseria i de fleca

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Annex 2

Preinscripció i matrícula als PFI sufragats totalment o parcialment amb fons públics per a l’any 2014-2015

1. Participació en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció els joves que compleixin els requisits previstos en aquesta resolució i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.

La sol·licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

S’admeten les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds sempre i quan es presentin abans de la fi del termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds. Les sol·licituds presentades durant el període establert tenen prioritat respecte a les presentades fora de termini. El centre que rep una sol·licitud fora de termini li aplica el barem i l’incorpora en el procés de preinscripció, amb la indicació que s’ha presentat fora de termini.

3. Calendari de preinscripció i matrícula

a) Publicació de l’oferta inicial: 23 de maig de 2014.

b) Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 6 de juny de 2014, ambdós inclosos.

c) Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com a la seva manca d’experiència laboral: del 27 de maig al 13 de juny de 2014, segons convocatòria individual feta pel centre.

d) Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2014, a les 11h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

e) Publicació de les relacions baremades: 17 de juny de 2014.

f) Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 18, 19 i 20 de juny de 2014.

g) Publicació de les relacions baremades definitives: 26 de juny de 2014.

h) Publicació de l’oferta final: 10 de juliol de 2014.

i) Publicació de les relacions d’alumnat admès: 10 de juliol de 2014.

j) Període de matrícula: de l’1 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

4. Criteris de prioritat i documentació a presentar.

a) Documentació identificativa

Documentació que cal presentar en tots els casos:

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

b) Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

b.1 Proximitat del domicili al lloc de realització del programa, d’acord a les àrees d’influència que per a cada un dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i pel consorci d’Educació de Barcelona determinarà, per resolució, el seu director:

Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.

Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

b.2 Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents:

Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

L’acreditació de no haver cursat ni programa de qualificació professional inicial ni un cicle de formació professional es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

b.3 Anys d’escolarització a l’ESO.

Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

b.4 Últim curs realitzat a l’ESO.

Si l’últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts

Si l’últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts

Si l’últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts

Documentació acreditativa:

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

b.5 Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com la seva manca d’experiència laboral.

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne i a la manca d’experiència laboral:

0 punts o 10, 20 o 30 punts.

5. Assignació

Per ordenar les sol·licituds d’admissió als PFI i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat establerts en el punt 4 d’aquest annex.

Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris de prioritat, es realitzarà un sorteig públic que s‘estableix al punt 8.

La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el punt 3 d’aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

7. Informació i llistes que es fan públiques al llarg del procés

Al llarg d’aquest procés els centres hauran de fer públiques les següents informacions i llistes en el tauler d’anuncis:

a) Oferta inicial i final de places de programes de formació i inserció

b) Àrea d’influència del centre per als programes de formació i inserció

c) Llistes de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

d) Llistes de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva

e) Llistes d’alumnes admesos al centre: sol·licituds de preinscripció amb el centre assignat i sol·licituds assignades al centre amb indicació del centre de primera petició.

8. Sorteig públic

S’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada, que es fa públic a la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional.

S’utilitza el següent procediment:

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999.999.999. Aquest número es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió.

9. Comunicació de les dades de preinscripció i matrícula i custòdia de la documentació

Els centres que realitzen programes de formació i inserció, d’acord amb el procediment i els terminis que es detallen als annexos corresponents, han de facilitar a l’Administració educativa les dades relatives a la preinscripció d’acord amb el procediment informàtic establert pel Departament d’Ensenyament.

Acabat el procés de matrícula el centre ha de confirmar les matrícules en la corresponent aplicació de gestió dels programes de formació i inserció.

Els centres han de guardar les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. En el cas que els joves obtinguin plaça en un centre diferent del que van demanar en primera petició, els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de primera petició. Si el centre on ha obtingut la plaça ho demana, el centre de primera petició li pot enviar còpia de la documentació corresponent.

10. Escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials

En cada grup dels programes de formació i inserció es farà una reserva d’un lloc per a alumnat amb necessitats educatives especials.

A l’efecte de l’acreditació de la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família o, sinó, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui el fet de l’existència d’indicis raonables que l’alumne o l’alumna presenta discapacitat.

Per als alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, el president o presidenta de la comissió de garanties d’admissió pot demanar a l’EAP un informe sobre les necessitats educatives de cadascun. L’informe emès es lliura al president o presidenta de la comissió de garanties d’admissió.

11. Composició i funcions de les comissions de garanties d’admissió

Cada director o directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona disposa, en el seu àmbit territorial, la constitució de les comissions de garanties d’admissió que siguin necessàries. La composició i les funcions de les comissions de garanties d’admissió són les que preveu l’article 46.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

La directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena, quan calgui, les comissions de garanties d’admissió que hagin d’actuar en àrees d’influència que afectin dos o més serveis territorials.

12. Reclamacions

Contra els acords i les decisions sobre l’admissió als programes de formació i inserció es pot interposar recurs d’alçada davant el director o directora dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de la comissió de garanties d’admissió es pot interposar recurs d’alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, o en el seu cas el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Contra les resolucions dels directors dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament relatives a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques, es pot presentar recurs d’alçada davant de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Aquests recursos i reclamacions s’han de resoldre dins un termini que garanteixi la incorporació del jove al programa.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies