Ofensiva jurídica contra la LOMCE

CCOO recorre a la Comissió i el Parlament europeus i a la Defensora del Poble. 


La Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) vulnera fins a nou articles de la Constitució Espanyola, quatre articles de diversos convenis i acords internacionals i una directiva europea.

Davant la impossibilitat d’arribar a una entesa amb el Ministeri d’Educació, que durant el desenvolupament de la reforma educativa ha donat l’esquena a les reiterades protestes de treballadors i treballadores de l’ensenyament, famílies i alumnat, la Federació d’Educació de CCOO ha posat en marxa una bateria d’iniciatives jurídiques amb què vol paralitzar l’aplicació de la LOMCE.

CCOO recorrerà a instàncies nacionals i internacionals per denunciar la vulneració de drets fonamentals recollits en la Constitució Espanyola, diversos convenis i acords internacionals i una directiva europea. Així , de forma paral•lela es dirigirà a la Defensora del Poble, el Parlament Europeu i la Comissió de les Comunitats Europees.

En l’àmbit nacional, la Federació d’Educació de CCOO instarà la Defensora del Poble, Soledad Becerril, que interposi un recurs d’inconstitucionalitat a parts del contingut de la LOMCE per entendre que viola fins a nou articles de la Constitució Espanyola:

■Article 14. Igualtat i no discriminació.
CCOO denuncia que, en blindar els concerts als centres d’educació diferenciada en funció del sexe de l’alumnat, la reforma educativa vulnera el dret a la igualtat i no discriminació.

■ Article 23.2. Dret a l’accés, en condicions d’igualtat, a les funcions i càrrecs públics .
La llei permet que els governs contractin ” experts amb domini en llengües estrangeres ” sense respectar els principis de mèrit, capacitat i publicitat inherents a l’accés a la funció pública en els països amb democràcies consolidades i contràriament al que preveuen tant la Constitució com l’Estatut bàsic de l’ Empleat Públic.

■ Article 27 . Dret a l’educació .
Els següents apartats recollits en la LOMCE són contraris al dret a l’educació :
-18 i 24, en obligar als alumnes a triar entre Religió i Valors Socials i Cívics (Primària) o Valors Ètics (Secundària) .
-34 , ja que obliga els centres a oferir Religió com a optativa en Batxillerat, sense que hi hagi assignatura alternativa.
En ambdós casos es dóna una prioritat a l’assignatura de Religió que impedeix , en gran mesura , que els estudiants que la triïn tinguin accés als ensenyaments en valors democràtics consagrats en la Constitució.

■ Articles 37.1 i 28.1. Negociació col•lectiva i llibertat sindical.
Amb el pretext d’afavorir “accions destinades a fomentar la qualitat dels centres docents” , l’apartat 77 de la LOMCE aborda de manera encoberta aspectes propis de la carrera professional dels docents, entre ells la contractació del professorat, sense que la Llei remeti, en cap cas, a la negociació col•lectiva, i sense que aquests preceptes hagin estat objecte de negociació prèvia amb els representants dels treballadors.

■ Article 9.3. Irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.
La disposició transitòria 2a de la LOMCE pretén que els centres que defensen l’educació diferenciada i que havien perdut el concert en compliment de la normativa en vigor (article 84.3 de la Llei Orgànica 2/2006 , d’educació, que impedia l’accés als concerts als centres que discriminaven per raó del sexe ) el recuperin. Aquesta previsió, segons el parer de CCOO, lesiona de manera directa el dret a la seguretat jurídica .

■ Articles 148, 149 i 150. Competències de les comunitats autònomes en matèria d’educació.
Els apartats 5 i 6, currículum i tipus d’assignatures , anul•len en gran mesura les possibilitats legislatives en l’àmbit educatiu de les comunitats autònomes, ja que només els permet complementar continguts i ampliar l’horari de les assignatures troncals i establir continguts i fixar l’ horari relatiu a les assignatures específiques i de lliure configuració autonòmica.

La LOMCE és un norma molt més centralista que altres anteriors aprovades pel Partit Popular, que sembla desconèixer l’existència del títol VIII de la Constitució i s’acosta més a les propostes uniformadores de ministres franquistes.

Respecte a l’apartat 81 de la LOMCE, entenem que l’Estat no té potestat per regular o assumir competències executives en relació amb la formació del professorat i l’equip directiu dels centres, ja que correspon a les comunitats autònomes el desenvolupament legislatiu i l’execució del règim jurídic bàsic dels cossos nacionals dels funcionaris docents.

En l’àmbit europeu, la Federació d’Educació de CCOO, basant-se en la mateixa argumentació jurídica, exercirà el dret de petició davant el Parlament Europeu. El Dret de Petició permet que qualsevol ciutadà sol•liciti una interpretació d’una norma europea o una decisió sobre l’aplicació d’aquesta norma . A través d’aquesta fórmula, CCOO instarà el Parlament de la Unió Europea a què es pronunciï sobre la legitimitat d’aquest sindicat per recórrer la LOMCE davant el Tribunal de Drets Humans i interpreti l’article 35 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i llibertats Fonamentals .

Com ja va fer al setembre de 2013, en sol•licitar la suspensió de l’aprovació definitiva de la reforma educativa, CCOO també es dirigirà a la Comissió Europea perquè, dins les seves competències, recorri davant el Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees la vulneració, per part de la LOMCE, de la següent normativa europea:

■ Directiva 2000/78/CE del Consell , de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació.
■ Article 14 del Tractat de la Unió Europea, pel que fa a l’accés de nacionals i estrangers a l’ocupació pública.
■ Article 10 de la Convenció sobre eliminació de tota forma de discriminació cap a la dona.
■ Article 17 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals , relatiu a la prohibició de l’abús de dret.
■ Article 11 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals sobre llibertat de reunió i d’associació.

Amb la denúncia de la reforma educativa del PP davant organismes nacionals i europeus, la Federació d’Educació de CCOO reafirma la seva defensa d’una educació pública de qualitat en la qual prevalgui el principi d’igualtat i es desterrin els conceptes segregadors i discriminadors que presideixen les línies fonamentals de la LOMCE.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies