CCOO denúncia que l’autorització a les Fundacions Universitàries a impartir Cicles Formatius de Grau Superior, per part del Departament d’Ensenyament, constitueix una oferta deslleial i pot posar en perill l’actual estructura de la Formació Professional del Sistema Educatiu, l’oferta i equilibri actual, i el futur de molts professionals.

Amb
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de
la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques
5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional;
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
I concretament arran del que defineix la Disposició addicional primera:
‘Col·laboració entre la formació professional superior i l’ensenyament
universitari’. Aquest any s’ha obert la porta a la implantació de Cicles Formatius
de Grau Superior (CFGS) a les universitats tant privades com públiques.
Concretament
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Vic (UVic)
oferiran el curs 2014-2015 tres CFGS cadascuna a través de les seves
respectives fundacions. En aquest el departament d’Ensenyament, que és qui ha autoritzat
els cicles com a responsable d’aquest tipus de formació, aclareix que les
universitats com a tals no poden impartir FP, ja que no són titulacions
universitàries. Sí que poden fer-ho, però, les fundacions (la UVic n’ha creat
dues específicament amb aquest objectiu), com qualsevol altra entitat privada,
sempre que compleixin els requisits per rebre l’autorització oficial,
presentada als serveis territorials del Departament d’Ensenyament corresponents.
La disposició
addicional primera de la citada llei orgànica diu textualment en els seus dos
primers apartats:

1. El Govern, en
l’àmbit de les seves competències, ha de promoure la col·laboració entre
l’ensenyament de formació professional superior i l’ensenyament universitari,
aprofitant els recursos d’infraestructures i equipaments compartits, per crear
entorns de formació superior, vinculats a les necessitats de l’economia local,
i ubicats en els campus universitaris. Les ofertes de cada tipus d’ensenyament,
integrades en aquests entorns, tenen la dependència orgànica i funcional
establerta actualment a la normativa corresponent.
2. Les universitats i les administracions educatives, en l’àmbit de les
seves competències, han de promoure la generació d’entorns integrats d’educació
superior, on es desenvolupin nous models de relacions entre el teixit
productiu, la universitat, la formació professional i els organismes agregats,
amb la finalitat de crear innovació científica i empresarial.
Es evident que tenint en compte el punt 2 d’aquesta disposició, la
intenció és crear un diàleg entre teixit productiu, universitat i FP, que no ha
existit. Ja que la Formació Professional esta constituïda històricament pels
centres de secundària, en els quals s’ha desenvolupat una formació i un
coneixement molt proper al mercat laboral dels tècnics qualificats, inexistent
fins ara a les facultats.
La manca de diàleg es pot constatar, amb la publicació el passat 31 de
Juliol de 2013 al DOGC d’una resolució (ENS/1838/2013, de 31 de Juliol) que
autoritza l’obertura del centre pertanyent a la Fundació UAB per a impartir 3
CFGS amb dues unitats d’escolarització cadascuna. Sobre l’elaboració i
publicació d’aquesta, no es van informar als representants dels treballadors
que depenen del Departament d’Ensenyament que poden estar directament afectats
per aquesta mesura.
Des de la Federació d’Educació de CCOO veiem amb forta preocupació
aquesta porta de competència deslleial que s’ha obert, ja que fins ara el
Departament d’Ensenyament havia mostrat el seu rebuig a realitzar mesures
similars. Per què tot i que a hores d’ara la diferència de preus és molt
important (360 euros per curs als centres públics i al voltant de 4.000 als
centres universitaris actuals) estableix un precedent que perverteix el sistema
i que pot posar en perill l’actual estructura de la Formació Professional del
Sistema Educatiu, l’oferta i equilibri actual, i el futur de molts
professionals.
Per aquestes raons el passat 18 de març des de la Federació d’Educació
de CCOO es va remetre un escrit al Sr. Melcior Arcarons, Director General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial al qual s’exposaven els
motius descrits.
                                  

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.