1

La Formació Professional Bàsica: uns estudis obligatoris amb valor postobligatori.

La Formació Professional Bàsica suposa principalment una fórmula per a legislar l’exclusió en el marc de l’ensenyament obligatori  del nostre sistema educatiu. L’alumne és segregat cap a un itinerari de diferent valor  que té una configuració i unes condicions d’escolarització  que no faciliten la seva continuïtat i limiten les seves possibilitats d’èxit. Aquesta etapa suposa un retrocés respecte als PQPI als quals substitueixen i que la LOMCE extingeix. 

Per saber-ne més, consulta el document de denúncia i propostes de CCOO. Aquests van ser el principals eixos que Montse Ros (Secretaria General de la Federació d’Educació) i Eduard Requena (Responsable de FP a la Federació d’Educació) van exposar davant la premsa el dilluns 3 de març.

Informe sobre la implantació de la Formació Professional Bàsica elaborat per la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya


La Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat no s’ha posicionat sobre la imminent
implantació de la Formació Professional Bàsica de la LOMCE. Per això ha
analitzat en un estudi, presentat en roda de premsa el dilluns 3 de març
de 2014, què representa la transició dels Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI) a la Formació Professional Bàsica (FPB).Tema relacionat

@MontseRos, responsable d’FP de @CCOOeducacio

Adéu als PQPI

LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE TINDRÀ 14 TITULACIONS

QUÈ SÓN ELS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA?

 • Els cicles de
  formació professional bàsica són cicles formatius d’una duració de 2
  anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que
  volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional.
  Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i
  substitueixen els actuals PQPI (Programes de Qualificació Professional
  Inicial).
 • Els cicles de
  formació professional bàsica garanteixen l’adquisició de les
  competències bàsiques de l’aprenentatge permanent, a través de
  l’impartició d’ensenyaments de: Llengua castellana, llengua estrangera,
  ciències socials, llengua cooficial (si és el cas), matemàtiques i
  ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge en un camp
  professional.
 • Les
  característiques pedagògiques s’adaptaran a les característiques
  específiques de l’alumnat. Es fomentarà el treball en equip, la tutoria i
  l’orientació educativa i professional.

ACCÉS

 • Per accedir a
  aquests cicles s’han de tenir un mínim de 15 anys (complerts o
  complir-los durant l’any en curs) i no superar els 17 anys.
 • S’hi accedeix
  per recomanació de l’equip docent de l’ESO, amb el consentiment dels
  tutors legals de l’alumne o del propi alumne si aquest està emancipat.
 • S’ha d’haver cursat 3r d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment s’hi podrà accedir havent cursat 2n d’ESO.

TITULACIÓ

 • La superació
  d’un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic
  professional bàsic de la família corresponent, com també d’una
  qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions
  professionals.
 • Obtenir el títol de Tècnic professional bàsic (l’objectiu
  és “la fi de lluitar contra l’abandonament educatiu primerenc ” )
  permetrà l’accés als cicles de FP mitjana i , també , presentar-se a
  l’avaluació final de l’ESO en qualsevol de les seves modalitats per
  obtenir el graduat en Secundària.
 • Els nous
  cursos seran d’oferta obligatòria per als centres determinats per les
  comunitats autònomes i de caràcter gratuït . La durada de dos cursos
  podrà ser ampliada a tres en els casos en què els cicles formatius
  siguin inclosos en programes de l’FP dual .
 • L’FP bàsica
  inclou, a més del que desenvolupat amb caràcter general per a la
  Formació Professional, mòduls relacionats amb les ciències aplicades i
  socials que permetran a l’alumnat prosseguir, si és el seu desig,
  estudis d’ensenyament post obligatori .


ITINERARIS

S’estableixen 14 títols de formació professional bàsica:
 • Serveis administratius.
 • Electricitat i electrònica.
 • Fabricació i muntatge.
 • Informàtica i comunicacions.
 • Cuina i restauració.
 • Manteniment de vehicles.
 • Agrojardineria i composicions florals.
 • Perruqueria i estètica.
 • Serveis comercials.
 • Fusteria i moble.
 • Reforma i manteniment d’edificis.
 • Arranjament i reparació d’articles tèxtils i de pell.
 • Tapisseria i cortinatge.
 • Vidreria i terrisseria.
(Esborranys):
Paraules claus de temes relacionats:
 • Programes de Qualificació Professional Inicial 
 • PQPI
 • PQPI. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya
 • PQPI Programes de Qualificació 
 • Programa Cualificación Profesional‎
 • Formación Profesional Básica
 • Decret llei que regula la nova formació professional bàsica
 • LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE
 • La nueva Formación Profesional Básica