Justificació d’absències per motiu de salut i per assistència a consulta mèdica (Curs 2014/2015)

N’hi ha de 3 tipus:
 • Per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius
Cal justificar de
qualsevol d’aquestes dues maneres:
a)  Amb document acreditatiu d’atenció mèdica (on
ha de constar el nom del pacient, la data d’atenció i les dades del centre
mèdic).
b) Amb declaració responsable de l’interessat,
que es troba al Portal del Departament.
 • Les primeres 30 hores
  (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) no comporten
  descomptes retributius, sempre que s’hagin justificat.
 • A partir de les 30
  hores ja hi ha descompte, excepte en les derivades de malalties cròniques.
 • Es pot consultar el
  saldo d’hores al Portal ATRI.
 • Per assistència
  a consulta mèdica
En cas que no hi hagi
possibilitat d’assistir-hi fora de l’horari de treball, cal justificar:
a)  Declaració responsable (al Portal del
Departament).
b)  Justificant del centre o consulta mèdica on
consti l’hora d’entrada i sortida.
 • S’ha de justificar de
  totes dues maneres.
 • Es concedeix pel
  temps indispensable per anar i tornar del lloc de treball.
 • No comporten
  descomptes retributius.
 • Baixa
  per malaltia
A partir del tercer
dia cal justificar les absències amb un comunicat mèdic de baixa.
            Hi
ha els corresponents descomptes retributius:
 • Dia 1 al 3 es
  cobra el 50%
 • Dia 4 al
  20 
  es cobra el 75%
 • Dia 21 en
  endavant es cobra el 100%
Excepcions:
Es percebrà el 100% de les retribucions* des del primer dia en els casos següents:
• Accidents laborals*
• Malalties professionals*
Embaràs* 
• Víctimes de violència de gènere*
• Hospitalització i/o cirurgia*
• Tractaments oncològics*
* En tots aquests casos, per cobrar el 100% s’ha de presentar sol•licitud de millora del complement mitjançant model a ATRI.

 

Models de sol·licitud de pagament del 100% per circumstàncies excepcionals (el cas d’hospitalització, intervenció quirúrgica, procés oncològic, embaràs, i violència de gènere…)

Estem davant de més retallades de
caràcter social i econòmic, que un cop més recauen en els treballadors i
treballadores de l’Administració Pública. Aquesta manifesta obertament la seva
desconfiança cap al seu personal, precisament els que garantim dia a dia que
estiguin oberts i en funcionament els serveis públics.

 • CCOO continuem lluitant per recuperar
  el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a
  tothom.
 • CCOO continuem mobilitzant per aturar
  l’assalt als nostres drets.
———————————————————————————————

Novetats als documents per a l’organització i la gestió dels centres sobre la justificació d’absències per motiu de salut i per assistència a consulta mèdica

A) -Absències per motius de salut.  Font (+)

Criteris que s’apliquen per a la justificació de les absències del lloc de treball.

El Departament aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2014 al personal docent la Instrucció 3/2013, de 30 de desembre, per la qual s’aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació.  Aquesta novetat s’inclou en els Documents per a l’organització i la gestió dels centres, curs 2014-2015: Gestió del personal docent.

 • Qualsevol absència ha de ser comunicada a la direcció del centre.

Les absències justificades per motiu de salut han de ser justificades en funció de la seva durada:1. Absències per motius de salut de durada màxima de 3 dies consecutius

Les absències justificades per motius de salut, sense incapacitat temporal, no comporten descomptes retributius en els següents supòsits:

 • Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis.
 • Les derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

Una vegada superades les 30 primeres hores durant el matex curs escolar, aquestes absències comporten el mateix descompte de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal, és a dir, el 50%.2. Absències per motius de salut de durada superior a 3 dies consecutius
 • Han de ser acreditades amb el comunicat mèdic de baixa que es farà arribar a la direcció del centre. Es recomana que s’avancin  per fax o correu electrònic. Aquestes absències segueixen la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal.
Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).B) -Absències justificades per assistència a consulta mèdica  Font (+)

 • Aquestes absències NO computen en les 30 hores d’absència per motius de salut

Els treballadors públics tenim dret al temps indispensable per l’assistència mèdica, més el temps de desplaçament d’anada i tornada. S’ha de justificar la visita documentalment.

Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre que no pugui concertar-se fora de l’horari de treball:

“L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.”

VALORACIÓ
 • Estem davant de més retallades de caràcter social i econòmic i que un cop més recauen en els treballadors i treballadores d’una Administració pública que manifesta obertament la seva desconfiança cap al seu personal que d’altra banda som els qui garantim dia a dia que estiguin oberts i en funcionament els serveis públics.
 • CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.
 • CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.
Què diuen els “Documents per a l’organització i la gestió dels centres, curs 2014-2015: Gestió del personal docent”?

5.1 Justificació d’absències informades a l’aplicació informàtica

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.

Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica“, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.

No obstant això, no comporten descomptes retributius:

 • Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat.
 • Les absències derivades de malalties de caràcter crónic, sempre que resultin degudament justificades.

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).Absències per assistència a consulta mèdica

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica“, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.5.2 Justificació d’absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o incapacitat temporal)

Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a tres dies) no s’han de registrar a l’aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d’aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard
l’endemà de la seva expedició.

La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

****************************************************
****************************************************
****************************************************

Què diu la Instrucció 2/2013 de 30 de desembre de 2013 que a partir d’ara afectarà també al personal docent?

A continuació us presentem la Instrucció 2/2013 referent a la justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica amb els aclariments corresponents
1. A qui afectava aquesta instrucció?
S’aplica al personal funcionari i interí, independentment del seu règim de previsió social, inclòs dins l’àmbit subjectiu d’aplicació del Capítol 7 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i al personal laboral subjecte al VI Conveni Col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
2. Supòsits i contingut.
A. Absències per motius de salut (indisposicions)
A partir d’ara, disposem d’un màxim l’any de 30 hores d’absència per indisposició (que seria equivalent a 4 dies en jornada de 7,5 hores), sense que comporti descompte salarial. Els treballadors amb jornades reduïdes o parcials tenen dret a la part proporcional d’aquestes hores en funció de les seves jornades. Les absències derivades de malalties de caràcter crònic no comporten descomptes retributius, sigui quin sigui el temps d’absència, sempre que el caràcter crònic de la malaltia estigui degudament acreditat. D’aquestes 30 hores per indisposició, s’hi poden gaudir un màxim de 3 dies consecutius.
1. Què s’ha de fer quan l’absència per motius de salut no superi els 3 dies consecutius? 
En aquest cas, l’acreditació es podrà fer de dues maneres:
1. Amb el document justificatiu d’atenció mèdica.
2. O simplement mitjançant declaració responsable de la persona interessada.Sigui quina sigui l’acreditació que utilitzem, aquesta s’haurà de portar el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball al cap immediat o al cap de la unitat administrativa que correspongui.
2. Què s’ha de fer quan l’absència per motius de salut té una durada superior a 3 dies consecutius?
En aquest cas, s’haurà de portar la baixa mèdica en el termini màxim de 3 dies des de la seva expedició, tenint en compte que la data d’inici de la baixa correspondrà al 4rt dia d’absència, donat que els tres primers dies no computen com a baixa mèdica si es justifiquen de la manera que us hem explicat en el paràgraf anterior. És a partir del quart dia quan s’apliquen els descomptes d’havers segons la nova normativa d’Incapacitats Temporals.
Quan el treballador hagi esgotat aquestes 30 hores per indisposició, si té una altra baixa, la data d’aquesta i els descomptes retributius corresponents s’apliquen des del primer dia.
B-Absències per assistència a consulta mèdica.
Els treballadors públics tenim dret al temps indispensable per l’assistència mèdica, més el temps de desplaçament d’anada i tornada. S’ha de justificar la visita documentalment.
La visita s’ha de concertar fora de l’horari de treball, i si això no fos possible, s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable.
 


Temes relacionats:
Com es justifiquen les baixes i absències fins ara?
 
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies