Enllaç: Informa Digital FP

LOMCE: CANVIS
A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
CALENDARI
D’IMPLANTACIÓ:
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016
FP
Implantació
de 1r de FP Bàsica.
Es suprimeix
l’oferta de mòduls obligatoris de PQPI.
Els alumnes
que en aquest curs superin els mòduls de caràcter voluntari, obtindran el
graduat en ESO (GESO).
Implantació
de 2n de FP Bàsica.
Implantació
de les modificacions de Grau Mitjà, en 1r i 2n.
Noves
condicions d’accés i admissió per a cicle formatiu de GM.
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (Títol
Professional Bàsic – de nova incorporació)Nota: la numeració de l’articulat d’aquesta secció fa referència al
Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel que es regulen aspectes específics
de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional
del sistema educatiu.
Marc
Legal i Objectius
(preàmbuls)
· Aquest Reial
Decret regula aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels
ensenyaments de Formació Professional (FP) del Sistema Educatiu i aprova el
currículum de 14 titulacions que sense perjudici de les competències atribuïdes
a les comunitats autònomes constitueixin els aspectes bàsics i comuns.
· Modifica la
Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació, com a mesura per a facilitar
la permanència de l’alumnat en el sistema educatiu així com majors
possibilitats per al seu desenvolupament personal i professional. Pren com a
fonament la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la
Formació Professional per a establir els títols i certificats de
professionalitat referits al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
(CNQP).
· Estableix un
calendari d’implantació urgent respecte al conjunt dels ensenyaments de
formació professional.
Titulacions
(articles 1 i 2)
· Als annexos
d’aquest Reial Decret s’estableixen 14 títols professionals bàsics així com els
seus corresponents currículums bàsics: Serveis Administratius, Electricitat i
Electrònica, Fabricació i Muntatge, Informàtica i Comunicacions, Cuina i
Restauració, Manteniment de Vehicles, Agro-Jardineria i Composicions Florals,
Perruqueria i Estètica, Serveis Comercials, Fusteria i Moble, Reforma i
Manteniment d’Edificis, Arranjament i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell,
Tapisseria i Cortinatge, i Vidrieria i Terrisseria.
· Aquestes
titulacions han de contribuir a que l’alumne adquireixi o complementi les
competències de l’aprenentatge permanent.
Estructura
de les Titulacions
(articles 3 a 7)
· Les
titulacions han de respondre a un perfil professional i estaran organitzats en
Mòduls Professionals de durada variable. El perfil professional inclourà
unitats de competència de com a mínim nivell 1 del CNQP d’una qualificació
professional complerta.
· El cicles formatius de Formació
Professional Bàsica tindran una durada de 2000 hores,
equivalents a dos cursos acadèmics a temps complert. Aquesta durada es pot
ampliar fins a tres cursos acadèmics en el cas que es desenvolupin programes o
projectes de formació professional dual.
· Tindran la mateixa estructura que els cicles formatius de
Formació Professional del sistema educatiu incloent a més les competències
de l’aprenentatge permanent. A l’estructura de cada
títol s’indicaran els cicles formatius de Grau Mitjà per als que existeixi
preferència d’admissió sempre que la demanda de places superi l’oferta.
Tipus
de Mòduls
(articles 8 a 10)
· Els Mòduls
Professionals estaran constituïts per àrees de coneixement 1       teòrico-pràctiques que tendeixin a
l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les
competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida. Estaran
expressats en termes de resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i
continguts. La seva estructura correspon a la dels Mòduls Professionals de la
resta d’ensenyaments de la FP del sistema educatiu i seran d’oferta obligada a
primer i segon curs i estaran contextualitzats al camp professional del perfil
de títol. Hi haurà les següents tipologies:
a)      Associats a
Unitats de Competència del CNQP.
b)      Blocs comuns
associats a les competències de l’aprenentatge permanent.
b.1. Comunicació i Societat I i II, que inclouen continguts
de les matèries del bloc comú de Comunicació i Ciències Socials.
b.2. Ciències Aplicades I i II, que inclouen
continguts de les matèries del bloc comú de Ciències Aplicades.
c)       Formació en
Centres de Treball.
· Així
mateix el currículum bàsic de cada títol podrà incloure d’altres mòduls no
associats a Unitats de Competència relacionats amb el perfil professional..
· Els
Mòduls Professionals de Comunicació i Societat i el de Ciències Aplicades
tindran com a referent el currículum de les matèries de l’Educació Secundaria
Obligatòria (ESO) incloses en el bloc comú corresponent, així com el perfil
professional del títol de FP en el que s’inclouen. Tindran una càrrega horària
del 35-40% de la durada del Cicle (inclosa una hora de tutoria setmanal). Les
AE podran reduir el mínim fins al 22% per a determinats grups garantint
l’adquisició dels resultats
d’aprenentatge.
· La
formació inclosa per a l’obtenció dels resultats d’aprenentatge relatius a la Llengua Estrangera dels Mòduls
Professionals de Comunicació i Societat I i II podrà
ser ofertada en Unitats Formatives diferenciades quan així sigui precís en
funció de l’acreditació de la competència lingüística del professorat.
· El Mòdul Professioanal de Formació
en Centres de Treball seguirà amb caràcter general el
que s’estableix per al conjunt d’ensenyaments de FP del sistema educatiu. La
seva durada representarà com a mínim un 12% del total del cicle formatiu. Les
Administracions educatives, a nivell autonòmic, podran i/o hauran:
a)
Decidir el moment
d’inici en funció de les característiques del programa i de la disponibilitat
de vacants formatives a les empreses.
b)
Oferir la seva
realització en centres educatiu i institucions públiques sota la supervisió
d’un tutor que no imparteixi classe al cicle formatiu.
c)
De garantir que
abans d’iniciar aquest Mòdul Professional
s’hagin assolit els continguts relatius, segons normativa vigent, en riscos
laborals en referència a l’activitat professional del perfil del títol.
d)
Disposar de
mesures de prioritat per a l’alumnat amb discapacitat, respecte a la selecció
de les empreses.
e)
Incloure una
Unitat Formativa de prevenció de riscos laborals.
Associats
a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals
Associats a les
Competències de l’Aprenentatge Permanent
Formació en
Centres
De Treball
Comunicació/Societat
I i II:
·   Ciències
Socials
·   Llengües
(Català-–
Castella – Ll. Estrangera)
Ciències Aplicades (al
context personal i d’aprenentatge d’un camp professional) I i II.
·  Matemàtiques
·  Ciències
Competències i Continguts Transversals (article
11)
· Tots els
cicles formatius de Formació Professional Bàsica inclouran de forma transversal
en el conjunt de Mòduls Professionals del cicle formatiu aspectes relatius al
treball en equip, la prevenció dels riscos laborals, a l’emprenedoria, a
l’activitat empresarial i a l’orientació laboral de l’alumnat. Aquests aspectes
tindran com a referent per a la seva concreció les matèries de l’educació
bàsica, les exigències del perfils professionals del títol i les de la realitat
productiva.
· S’inclouran
també aspectes relatius a les competències i els coneixements relacionats amb
el respecte al medi ambient i en consonància amb les recomanacions dels
organismes internacionals, amb la LOMCE. Promocionant l’activitat física i la
dieta saludable en relació amb l’activitat que es desenvolupi.
· Així mateix
tindran un tractament transversal les competències relacionades amb la
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les
TIC i l’Educació Cívica i Constitucional.
Organització, Metodologia i
Atenció a la Diversitat
(articles 12 a 14)
· Tindrà
caràcter flexible per adaptar-se a les diferents situacions del l’alumnat.
Procurarà que el professorat que imparteixi docència en un mateix grup de
Formació Professional Bàsica tingui el nombre més reduït possible, respectant
els elements educatius i l’horari del conjunt dels Mòduls Professionals.
· La
metodologia d’aquests ensenyaments tindrà caràcter globalitzador i tendirà a la
integració de competències i continguts entre els diferents Mòduls
Professionals que s’inclouen en cada títol. Aquest caràcter integrador haurà de
conduir la programació de cadascun dels mòduls i l’activitat docent.
· La
metodologia emprada s’adaptarà a les necessitats de l’alumnat i a l’adquisició
progressiva de les competències de l’aprenentatge permanent, per a
facilitar-los la transició a la vida activa i ciutadana i la seva continuïtat
en el sistema educatiu.
· Les AE
fomentaran el desenvolupament dels valors inherents al principi d’igualtat de
tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstancia personal o
social, amb particular atenció a la igualtat efectiva entre homes i dones, així
com la prevenció de violència de gènere, i al respecte als drets de les
persones amb discapacitat.
· La Formació
Professional Bàsica s’organitzarà d’acord al principi d’atenció a la diversitat
de l’alumnat i al seu caràcter d’oferta obligatòria. Les mesures d’atenció a la
diversitat estaran orientades a donar resposta a les necessitats educatives
concretes de l’alumnat i a la consecució dels resultats d’aprenentatge
vinculats a les competències professionals del títol, i respondrà al dret a una
educació inclusiva que els permeti assolir aquests objectius i la titulació
corresponent.
· Les AE
promouran mesures metodològiques d’atenció a la diversitat que permetin als
centres, en l’exercici de la seva autonomia, una organització dels ensenyaments
adequat a les característiques de l’alumnat, amb especial atenció a
l’adquisició de les competències lingüístiques i d’expressió oral.
· La tutoria i
l’orientació educativa tindran especial consideració per a la qual cosa les Administracions educatives promouran les accions
necessàries. L’acció tutorial guiarà el procés educatiu i col·lectiu, i
fomentarà les competències socials, l’autoestima i les habilitats i destreses
que els permetin programar i gestionar el seu futur educatiu i professional.
Tots els grups comptaran almenys amb una hora de tutoria setmanal segons el que
determinin les Administracions educatives.
S’haurà de programar anualment l’acció tutorial.
· Les AE
adoptaran les mesures que considerin necessàries per a que l’alumnat amb
discapacitat pugui accedir i cursar els cicles formatius de Formació
Professional Bàsica.
· Si es
realitzen programes de formació Dual, es regiran pel Reial Decret 1529/2012, de
8 de novembre, excepte en la durada mínima del temps de permanència en el
centre de treball que serà en general del 25% de la durada del cicle formatiu i
mai inferior al 15%.
Avaluació (article 23)
· Es realitzarà
de forma contínua, formativa i integradora. Permetrà orientar els aprenentatges
de l’alumnat i les programacions educatives, i és realitzarà per Mòduls
Professionals.
· L’alumnat matriculat en un centre tindrà dret com a màxim
a dues convocatòries anuals per cadascun dels quatre anys que pot estar cursant
aquests ensenyaments per a superar els Mòduls Professionals dels quals estigui
matriculat. Excepte per a la Formació en Centres de Treball que s’avaluarà únicament en dues convocatòries
· Els alumnes, sense superar els termini màxim de
permanència, podran repetir cadascun dels cursos un sol cop com a màxim, si bé
podran repetir un dels cursos una segona vegada excepcionalment, previ informe
favorable de l’equip docent.
· L’alumnat podrà promocionar a segon curs quan els Mòduls
Professionals associats a les Unitats de Competència
pendents no excedeixin del 20% de l’horari i s’hauran de matricular dels Mòduls
Professionals pendents de primer.
· El Mòduls Professionals de Formació
en Centres de Treball amb independència del moment de
realització, s’avaluarà un cop assolida l’avaluació positiva dels Mòduls
Professionals associats a les unitats de competència del CNQP incloses en el
període de Formació en Centres de Treball
corresponent.
· Per al cas de que els Mòduls Professionals s’organitzin
en Unitats Formatives d’acord amb l’article 9.4 del present RD, aquestes
Unitats Formatives podran ser certificables, amb validesa a l’àmbit
corresponent de les Administracions educatives.
Accés, Admissió i Efectes
dels Títols
(articles 15 a 17)
· Tenir 15 anys
complerts, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset
anys en el moment d’accés o en l’any natural en curs. Haver cursat el primer
cicle d’ESO o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’ESO. Haver
estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la
incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.
· El consell
orientador al qual és refereix l’article 28.7 de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, a més de la proposta de l’equip docent, haurà de contenir la
identificació, mitjançant informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius
i de l’adquisició de les competències corresponents que justifica la proposta.
· Aquest
consell orientador s’inclourà a l’expedient de l’alumnat juntament amb el
document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, per a que cursin
aquests ensenyaments. Aquest consell orientador es començarà a entregar al
final del curs 2013-2014.
· Les Administracions educatives podran establir criteris
d’admissió segons l’oferta de places que tinguin programades per a cicle
formatiu de Formació Professional Bàsica, per a la qual cosa podran tenir en
compte l’edat del sol·licitant i la situació dels seus estudis, així com les
possibilitats de continuïtat en el sistema educatiu, entre d’altres.
· Els títols de Formació Professional Bàsica: tindran validesa acadèmica i professional a tot el
territori nacional i permetran l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà.
· Segons el que s’estableix a l’article 44.1 de la Llei
Orgànica 2/2006, del 3 de maig: els qui tinguin possessió d’un títol de Formació
Professional Bàsica podran presentar-se a l’avaluació
final de l’ESO (GESO) i els majors de 22 anys que tinguin acreditades totes les
unitats de Competència professional incloses en un títol de Formació
Professional Bàsica, ja sigui a través de certificats
de professionalitat de nivell 1 o pel procediment d’avaluació i acreditació
establert, rebran el títol de Formació Professional Bàsica corresponent.
· Els alumnes que finalitzin els seus estudis sense haver
obtingut el títol de Formació Professional Bàsica rebran la certificació acadèmica dels Mòduls
Professionals superats, que tindrà efectes acadèmics
i d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides
en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i FP.
· El títol professional bàsic tindrà els mateixos efectes
laborals que el GESO per a l’accés a llocs de treball públics i privats.
· Les titulacions de Formació Professional
Bàsica no constitueixen una regulació de l’exercici
de cap professió regulada i si fos el cas és recolliran en cada títol.
· La formació conduent a una titulació de Formació
Professional Bàsica capacitarà per a dur a terme
funcions de nivell bàsic de prevenció.
· Un cop establert el marc nacional de qualificacions,
d’acord amb les recomanacions europees, es determinarà el nivell corresponent d’aquesta
titulació en el marc nacional i el seu equivalent a l’europeu. Els títols de Formació
Professional Bàsica es classifiquen a la
Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació com a CINE 3.5.3.
Titulacions
i Especialitats Docents
(article 20)
Centres de titularitat pública:
No s’assigna una especialitat docent concreta per a
cadascun dels MP, per la qual cosa les especialitats assignades al bloc de
Mòduls Professionals els poden impartir, en principi, de forma indiferent:
·
CE:
Catedràtic/a d’Ensenyament Secundari
·
PS:
Professorat dels cossos d’Ensenyament Secundari.
·
PT:
Professorat Tècnic.
·
PE:
Professorat Especialista.
Quan no
existeixi disponibilitat de professorat de l’especialitat corresponent o dels
que estiguin en possessió de les titulacions requerides per a impartir
docència en centres de titularitat privada o titularitat pública d’altres
administracions diferents de les educatives que tinguin autorització per a impartir
aquests ensenyaments, s’exigirà que les titulacions requerides per a impartir
docència englobin els resultats d’aprenentatge dels MP i, si aquests
resultats d’aprenentatge no estiguessin inclosos, a més de la titulació
s’haurà d’acreditar, mitjançant certificació, una experiència professional o
de docència de com a mínim 3 anys vinculada als MP corresponents.  En el cas dels MP de Comunicació i Societat
I i II i Ciències Aplicades I i II, aquesta experiència serà de docència en
alguna de les matèries incloses en cadascun dels blocs comuns.
Centres de titularitat privada i centres de titularitat pública que no
depenen de l’Administració Educativa.
·
TR:
titulacions requerides amb caràcter general.
·
TH:
titulacions habilitades per a la docència.
A) PER A TOTES LES TITULACIONS
Mòduls Professionals associats a Blocs Comuns (Ciències aplicades I i II i Comunicació i societat I i II)
Personal funcionari dels cossos de
Catedràtics i Professors d’Ensenyament Secundari d’alguna de les
especialitats que tinguin atribució docent per a impartir qualsevol de les
matèries incloses en el bloc comú corresponent (no s’estableix cap
preferència).
Professorat amb la titulació i requisits establerts a la
normativa vigent per a la impartició d’alguna de les matèries incloses en el
bloc comú corresponent.
Mòduls Professionals de Formació en Centres de Treball
El
professorat tècnic, de secundaria o catedràtic/a de qualsevol especialitat
que tingui docència assignada en els MP associats a UC (consultar el quadre
B)
Titulacions
Requerides:
Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o títol de Grau corresponent o altres títols
equivalents.
Titulacions
Habilitants:
Diplomat/da,
Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o
altres títols equivalents.
B) ASSIGNACIÓ DOCENT PER A MP ASSOCIATS A UNITATS
DE COMPETÈNCIA
TPB en Serveis
Administratius
3001.
Tractament informàtic de dades.
3002.
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
3003.
Tècniques administratives bàsiques.
3004.
Arxiu i comunicació.
3005.
Atenció al client.
3006.
Preparació de comanes i venda de productes.
a)
Processos Comercials (PT)
b)
Processos de Gestió Administrativa (PT)
c) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
TPB en Electricitat i
Electrònica
3013.
Instal·lacions elèctriques i domòtiques.
3014.
Instal·lacions de telecomunicacions.
3015.
Equips elèctrics i electrònics.
3016.
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
a)
Instal·lacions Electrotècniques (PT)
b) Equips
Electrònics (PT)
c) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
TPB en Fabricació i
Muntatge
3020.
Operacions bàsiques de fabricació.
3021.
Soldadura i fusteria metàl·lica.
3022.
Fusteria de aluminio i PVC.
3023.
Xarxes d’evacuació.
3024.
Fontaneria i calefacció bàsica.
3025.
Muntatge d’equips de climatització.
a)
Mecanitzat i manteniment de màquines (PT)
b)
Soldadura (PT)
c) Instal·lació i manteniment
d’equips tèrmics i de fluids (PT)
d) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Construccions Metàl·liques, Tècnic/a superior en Programació de
la Producció en Fabricació Mecànica o d’altres títols equivalents.
TPB en Informàtica i
Comunicacions
3029.
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics
3030.
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
3015.
Equips elèctrics i electrònics.
3016.
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
a)
Sistemes i aplicacions informàtiques (PT)
b) Equips
electrònics (PT)
c) Instal·lacions electrotècniques
(PT)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
TPB en Cuina i
Restauració
3034.
Tècniques elementals de pre-elaboració.
3035.
Processos bàsics de producció culinària.
3036.
Aprovisionament i conservació de matèries primes i higiene en la manipulació.
3037.
Tècniques elementals de servei.
3038.
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
3039.
Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.
3005.
Atenció al client.
a) Cuina i
pastisseria (PT)
b) Serveis
de Restauració (PT)
c) Professor especialista (PE)
d) Processos Comercials ( només per
al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Direcció de Cuina, Tècnic/a superior en Direcció de Serveis en
Restauració o d’altres títols equivalents.
TPB en Manteniment de
Vehicles
3043. Mecanitzat i soldadura.
3044. Amovibles.
3045. Preparació de superfícies.
3046. Electricitat del vehicle..
3047. Mecànica del vehicle.
a)
Manteniment de Vehicles (PT)
b) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Automoció o d’altres títols equivalents.
TPB en Agro-jardineria i
Composicions Florals
3050.
Activitats de reg, adobat i tractaments en cultius.
3051.
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembrat de
cultius.
3053.
Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres
de jardineria.
3054.
Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.
3055.
Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
3056.
Operacions bàsiques para el manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
3057. Materials de floristeria.
a)
Operacions i equips de producció agrària (PT)
b)
Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
TPB en Perruqueria i
Estètica
3060.
Preparació de l’entorn professional.
3061.
Cures estètiques bàsiques de ungles.
3062.
Depilació mecànica i decoloració
del pel
superflu.
3063.
Maquillatge.
3064.
Rentat i canvis de forma del cabell.
3065. Canvi de color del cabell.
3005. Atenció al client.
a)
Perruqueria (PT)
b)
Estètica (PT)
c) Professor especialista (PE)
d) Processos comercials (només per al
mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Estètica Integral i Benestar, en Estilisme i Direcció de
Perruqueria, en Assessoria de Imatge Personal i Corporativa o d’altres títols
equivalents.
TPB en Serveis Comercials
3001.
Tractament informàtic de dades.
3002.
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
3005.
Atenció al client.
3006.
Preparació de comanes i venda de productes.
3069. Tècniques bàsiques de
merchandising.
3070. Operacions auxiliares
d’emmagatzematge.
a)
Processos comercials (PT)
b)
Processos de gestió administrativa (PT)
c) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
TPB en Fusteria i Moble
3074.
Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats.
3075.
Instal·lació d’elements de fusteria i moble.
3076. Acabats bàsics de la fusta.
3077. Materials i productes tèxtils.
3078. Entapissat de moble.
3005. Atenció al client.
a)
Fabricació e instal·lació de fusteria i moble (PT)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al
mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Disseny i Moblat o en Patronatge i Moda o d’altres títols
equivalents (només per al mòdul “. Entapissat de moble”)
TPB en Reforma i
Manteniment d’ Edificis
3082.
Ofici de paleta bàsic.
3083.
Guarnits i arrebossats.
3084.
Falsos sostres.
3085.
Pintura i empaperat.
3086.
Reformes i manteniment bàsic d’edificis.
3087.
Trabajos de pavimentació exterior i d’urbanització.
a) Oficina
de projectes de construcció (PT)
b) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
TPB en Arranjament i Reparació
d’Articles Tèxtils i de Pell.
3077.
Materials i productes tèxtils.
3091.
Reparació d’articles de marroquineria i elaboració de petits articles de
guarniment.
3092.
Reparació de calçat i activitats complementaries.
3095.
Arranjaments i adaptacions en peces de vestir i roba de la llar.
3101.
Confecció de articles tèxtils per a la decoració.
3005. Atenció al client.
a)
Patronatge i confecció (PT)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al
mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Patronatge i Moda o d’altres títols equivalents.
TPB en Tapisseria i
Cortinatge
3078. Entapissat de mobles.
3099. Entapissat de murals i de
superfícies.
3077. Materials i productes tèxtils.
3100. Confecció i muntatge de
cortines i estores.
3101. Confecció d’articles tèxtils
para decoració.
3005. Atenció al client.
a)
Patronatge i confecció (PT)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al
mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.
Tècnic/a
Superior en Patronatge i Moda o d’altres títols equivalents.
TPB en Vidrieria i
Terrisseria
3105.
Reproducció de motlles.
3106.
Conformat de peces ceràmiques.
3107.
Acabat de productes ceràmics.
3108.
Mecanitzats manuals i aplicacions superficials.
3109.
Termoformat, fusing i vidrieries.
3110.
Mecanitzats manuals i semiautomàtics amb vidre fos i tubs de vidre.
3005.
Atenció al client.
a)
Processos i productes de vidrio i ceràmica (CE/PS)
b)
Professor especialista (PE)
c)
Processos comercials (només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da,
Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols
equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a
Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres
títols equivalents.

Oferta, Convalidacions, Implantació i Espais (articles
18, 19, 21 i 22)
·
Les AE, a més de l’oferta obligatòria,
podran oferir cicles formatius de Formació Professional Bàsica per a persones que superin els 17 anys que no disposin de cap titulació
de FP o de secundaria obligatòria completa, per a facilitar la seva
ocupabilitat.
·
Quan existeixi disponibilitat de
places, podran completar els grups de l’oferta obligatòria amb persones que
compleixin el punt anterior, en les condicions que determinin.
·
Les AE podran establir i autoritzar
altres ofertes formatives de Formació Professional Bàsica, de durada variable, adaptades a alumnat amb necessitats educatives
especials i donar resposta a col·lectius amb necessitats específiques.
·
S’aplicarà la normativa vigent en
matèria de convalidacions i exempció de Mòduls Professionals
inclosos en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en les condicions establertes amb caràcter general per als ensenyaments
de FP.
·
S’estableixen convalidacions entre
mòduls obligatoris i de llengua estrangera entre PQPI i Formació Professional
Bàsica, així com entre matèries de 4t curs de l’ESO i
la Formació Professional Bàsica.
· Els
espais i l’equipament mínim necessari per al desenvolupament dels ensenyaments
dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica queden establerts en els annexos per a cadascun dels títols de Formació
Professional Bàsica i les Administracions competents
vetllaran per que així sigui.
· Les
AE determinaran, conforme a la programació de l’oferta de places, els centres
on els cicles formatius de Formació Professional Bàsica seran implantats, així com l’efectivitat d’autorització dels centres
públics o privats que ja impartien PQPI per a fer-ho amb títols de Formació
Professional Bàsica sense necessitat de demanar una
nova autorització, sempre que aquest títol contingui el perfil professional del
PQPI que s’impartia.
· Les
AE podran establir les ràtios per a cada cicle formatiu de Formació Professional
Bàsica en funció de les característiques d’aquest, de
la localització del centre educatiu i de l’organització de grups específics. En
qualsevol cas el nombre màxim serà de 30 alumnes.
· Per
als cursos 2014-2015 i 2015-2016, les
AE podran autoritzar la impartició del primer curs dels cicles formatius de Formació Professional
Bàsica per corporacions
locals, associacions professionals, organitzacions no governamentals i d’altres
entitats empresarials i sindicals, sota la coordinació de les AE, sempre que
hagin impartit PQPI de perfils professionals en consonància amb els cicles
formatius de Formació Professional Bàsica que s’imparteixin en aquests cursos. Sota aquest
supòsit, les AE determinaran el centre educatiu al qual estiguin adscrits
aquests ensenyaments, que en tot cas s’adaptaran a la regulació i als
currículums que estableix aquest RD.
· Els cicles
formatius de Formació Professional Bàsica substituiran progressivament als
PQPI. El primer curs dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica
s’implantarà en el curs 2014-2015, curs en el qual és suprimirà l’oferta de
mòduls obligatoris dels PQPI; durant aquest curs els alumnes que superin els
mòduls de caràcter voluntari obtindran el GESO. El segon curs dels cicles
formatius de Formació Professional Bàsica s’implantarà en el curs 2015-2016.
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE
GRAU MITJÀ FPGM (Títol de Tècnic)
Nota: la numeració de l’articulat d’aquesta secció fa referència a
la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).
• Els cicles formatius de
Grau Mitjà contribuiran a ampliar les competències de l’ensenyament bàsic,
adaptant-les a un camp o sector professional. (article 40.3)
• Es podrà accedir amb,
almenys, una de les següents condicions (article 41.2.a):
·
Condició 1: Titulacions
o
Amb el títol de l’ESO superant la revàlida per
l’opció d’ensenyaments aplicats.
o
Amb el títol de Formació Professional Bàsica.
o
Amb el títol de Batxiller.
o
Amb el títol Universitari.
o
Amb el títol de Tècnic Superior de FP.
·
Condició 2: Tenir el certificat acreditatiu d’haver
superat totes les matèries del Batxillerat (o sigui, haver aprovat el
Batxillerat, però no la seva revàlida).
·
Condició 3: Haver superat un curs de formació
específic i tenir 17 anys complerts l’any de finalització del curs.
·
Condició 4: Haver superat una prova d’accés, amb 17
anys complerts l’any de realització. Si la demanda de places supera a l’oferta,
les Administracions educatives poden establir un procediment d’admissió al
centre docent (a determinar). El procediment d’admissió pot comportar una prova
addicional. De no superar qualsevol d’aquestes proves, pot sol·licitar-se la
seva repetició en convocatòries successives (article 41.4).
• El títol de tècnic permetrà accedir,
prèvia superació d’un procediment d’admissió, a la FPGS. (article 44.3)
• Els alumnes que obtinguin el títol de
Tècnic podran obtenir el títol de Batxillerat per la superació de l’avaluació
final (revàlida) del Batxillerat en relació a les matèries troncals. En el
títol de Batxillerat ha d’especificar-se aquesta fórmula d’obtenció (article
44.4).
• Les Administracions educatives podran
oferir matèries voluntàries relacionades amb el sector o camp professional per
facilitar l’admissió als Cicles Formatius de Grau Superior. (article 42.5).
• Els alumnes que no superin la totalitat
dels ensenyaments del títol rebran certificat acadèmic de la part superada amb
efectes acadèmics i per a l’acreditació de competències professionals. (article
44.5)
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR FPGS
(Títol de Tècnic Superior)
Nota: la numeració de l’articulat d’aquesta secció fa referència a
la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).
• Es podrà
accedir amb, almenys, una de les següents condicions (article 41.3):
o
Condició 1: Estar en possessió del títol
(Batxillerat -o certificat acreditatiu-, universitari, títol de Tècnic o de
Tècnic Superior).
o
Condició 2: Haver superat la prova d’accés, amb 19
anys complerts l’any de realització.
• En qualsevol cas, si la
demanda de places supera a l’oferta, les Administracions educatives poden
establir un procediment d’admissió al centre docent, d’acord amb les condicions
que el govern determini reglamentàriament. El procediment d’admissió pot
comportar una prova addicional. De no superar qualsevol d’aquestes proves, pot
sol·licitar-se la seva repetició en convocatòries successives (article 41.4).
• Els alumnes que obtinguin
el títol de Tècnic Superior podran obtenir el títol de Batxillerat per la
superació de l’avaluació final (revàlida) del Batxillerat en relació a les
matèries troncals. En el títol de Batxillerat ha d’especificar-se aquesta
fórmula d’obtenció (article 44.4)
• Els alumnes que no
superin la totalitat dels ensenyaments del títol rebran certificat acadèmic de
la part superada amb efectes acadèmics i per a l’acreditació de competències professionals.
(article 44.5)Resum de la Formació Professional Bàsica (FPB):
QUÈ
DIU LA LLEI?
CONSIDERACIONS
OBJECTIUS
·  Incloure-la
en el Sistema Educatiu i la formació bàsica (ESO) i és d’oferta obligatòria i
gratuïta. Serà implantada als centres que determinin les Administracions
Educatives (AE).
·  Aprovar 14
titulacions de FPB i eliminar els PQPI.
·  Adquisició
de les competències de l’aprenentatge permanent (1), per a
facilitar la transició a la vida activa i ciutadana i la continuïtat en el
Sistema Educatiu.
·  Risc de
menor flexibilitat i extensió geogràfica de l’oferta
·  Establir
compromís de que l’alumne cursi la totalitat del Cicle de FPB mitjançant
contractes de formació (Dual), però l’edat d’accés és un condicionant.
·  Risc de
segregació i devaluació del conjunt de la FP ja que és una via que no dona
igualtat d’oportunitats que l’ESO.
ESTRUCTURA DE LES
TITULACIONS
·  Responen a
un Perfil Professional i s’organitzen en Mòduls Professionals.
·  Per a les
CCAA amb llengua cooficial es defineix el 55% de currículum
·  Inclouen
Unitats de Competència de com a mínim Nivell 1 i d’una Qualificació
Professional complerta.
·  Durada de
2000 h., en dos cursos acadèmics, tres si hi ha programes de Dual. Quatre
cursos de permanència màxima.
·  Els
programes de Dual han de començar als 16 anys i han d’estar regulats amb
contractes de formació.
·  No es
contempla un estudi exhaustiu del impacte que constituirà l’eliminació de la
gran oferta dels PQPI, de la varietat d’institucions que els ofereixen i
perfils tècnics que els imparteixen.
·  No s’ha fet
un estudi del finançament.
·  Necessària
implicació del món empresarial.
METODOLOGIA, AVALUCIÓ I
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
·  S’atendrà
de forma flexible a les característiques de l’alumnat. La tutoria i
l’orientació educativa tindran una especial consideració.
·  La
metodologia serà globalitzadora i tendirà a la integració de competències.
L’avaluació serà contínua, formativa i integradora.
·  L’alumnat
es podrà presentar a les revàlides de l’ESO.
·  Els grups
comptaran almenys amb una hora de tutoria setmanal segons ho determinin les
AE.
·  Les AE
podran prendre mesures per reduir la ràtio de 30 i podran oferir la Formació
en Centres de Treball en centres públics o institucions públiques.
·  Imprescindible
mantenir la ràtio 15 i augmentar hores de tutoria.
·  S’han de
garantir probabilitats d’èxit per a obtenir el GESO i dotar a l’alumnat, dins
l’etapa obligatòria, de titulacions amb el mateix valor acadèmic i laboral.
·  Major
transparència en quines son les competències de l’aprenentatge permanent i
quina equivalència hi ha amb les competències treballades al l’ESO.
·  Imprescindible
un currículum flexible, una atenció específica i singular a l’acció tutorial.
·  La FPB
constitueix un sistema rígid i molt detallat que té poques possibilitats
d’adaptació curricular.
ACCÉS I EFECTES DELS
TÍTOLS
L’accés
als cicles formatius de la FPB requerirà simultàniament:
·  Tenir 15
anys o complir-los en l’any natural en curs i menys de 18.Haver cursat el 1r
Cicle d’ESO o excepcionalment haver cursat 2on d’ESO.
·  L’equip
docent ha d’haver proposat als pares o tutors la incorporació de l’alumne a
un cicle formatiu de FPB mitjançant consell orientador (informe) que es podrà
començar a entregar el curs 2013-2014
Les AE podran completar
els grups d’oferta obligatòria amb majors de 17 anys si hi ha disponibilitat
de places.
Els títols de FPB donen
accés directe al cicle formatiu de GM sense revàlida i es classifiquen a la
Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació com a CINE 3.5.3.
Tenen els mateixos
efectes laborals que el GESO.
·  En complir
els 16 anys l’alumne pot abandonar i per tant no constitueix una eina per
evitar l’abandonament prematur.
·  Les AE han
de definir urgentment, quines alternatives proposa (continuïtat PQPI sota un
altre denominació) o a quins centres s’impartirà la FPB, amb quin
finançament, amb quines ràtios, com reconvertirà al professorat i als
programes existents i com definirà els aspectes curriculars.
·  La
classificació CINE 3.5.3 equipararà aquests títols amb el Batxillerat o amb
els cicle formatiu de GM per tal de cobrir artificialment les mancances de
titulacions post-obligatòries respecte a la mitjana de la OCDE, tot i no
garantir les competències equivalents al GESO i iniciar-se en etapa
obligatòria.
PROFESSORAT
MP del Bloc Comú. Centres Públics:
personal funcionari de cossos de catedràtics i professorat de secundària que
tinguin atribucions docents per a qualsevol de les matèries. Centres privats,
o d’una altre administració pública: per professorat amb la titulació i
requisits establerts per la normativa vigent per a impartir alguna de les
matèries.
Resta de MP: especialitats del
professorat del sector públic amb atribucions per als MP corresponents i
titulacions requerides d’impartició per als MP en centres privats o públics
d’altres administracions públiques que tinguin autorització.
Quan
no existeixi disponibilitat de professorat de l’especialitat corresponent o
dels que estiguin en possessió de les titulacions requerides

per a impartir docència en centres de titularitat privada o titularitat
pública d’altres administracions diferents de les educatives que tinguin
autorització per a impartir aquests ensenyaments, s’exigirà que les
titulacions requerides per a impartir docència englobin els resultats
d’aprenentatge dels MP
i, si aquests resultats d’aprenentatge no
estiguessin inclosos, a més de la titulació s’haurà d’acreditar, mitjançant
certificació, una experiència professional o de docència de com a mínim 3
anys vinculada als MP corresponents
. En el cas dels MP de Comunicació i
Societat I i II i Ciències Aplicades I i II, aquesta experiència serà de
docència
en alguna de les matèries incloses en cadascun dels blocs
comuns.
El
professorat que impartís mòduls formatius de caràcter general al PQPI ho
podrà seguir fent a la FPB als MP del Bloc Comú de primer curs
sota les
següents condicions: els que tinguessin plaça mitjançant oposició o concurs
fins que perdin la plaça o condició de funcionari públic, els que no
tinguessin plaça podran seguir impartint durant quatre cursos consecutius i
els que tinguessin contracte fins a la finalització d’aquest.
(1):
Les competències
de l’aprenentatge permanent formen part de la recomanació del Parlament
Europeu 2006/962/CE i son: comunicació en llengua materna, comunicació en
llengües estrangeres, competència matemàtica i bàsiques en ciència i
tecnologia, competència digital, aprendre a aprendre, competències socials i
cíviques, sentit de la iniciativa i esperit d’empresa i consciència i expressió
cultural.

Paraules claus de temes relacionats:

  • Programes de Qualificació Professional Inicial
  • PQPI
  • PQPI. Estudiar a Catalunya.
  • PQPI Programes de Qualificació
  • Programa Cualificación Profesional‎
  • Formación Profesional Básica
  • Decret llei que regula la nova formació professional bàsica
  • LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE
  • La nueva Formación Profesional Básica
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies