Formació en alternança

Mesures flexibilitzadores

La formació en alternança s’articula mitjançant convenis de col·laboració entre els centres educatius i les empreses. Aquests convenis configuren un model de formació dual en la formació professional inicial a Catalunya, a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen: l’empresa i el centre educatiu.

El conveni de col·laboració l’ha de signar la consellera d’Ensenyament o el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per delegació.

La formació en alternança es pot aplicar a tots els cicles formatius, sens perjudici de la concurrència d’altres mesures flexibilitzadores previstes en el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Els centres educatius poden formalitzar convenis dels ensenyaments de formació professional inicial que tinguin implantats o autoritzats.

Modalitats

En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats:

  • Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.
  • Alternança amb formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari.Organització de la formació dual 

La formació dual requereix que el centre educatiu reordeni el currículum del cicle formatiu, a partir de les especificacions contingudes en el document Formació professional dual aprovat per la Resolució de 6 de març de 2014 de la Secretaria General.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial és l’encarregada d’establir els models de referència d’organització de la formació dual.

Un cop establert el model de reordenació curricular, el centre ha de decidir com en vol dur a terme l’organització i l’avaluació. Per fer-ho, hi ha dues propostes definides:

Model A. Organització i avaluació per estructura curricular (model)
Model B. Organització i avaluació per mòdul dual (model) 


Procediment d’autorització

La implantació o autorització de la formació en alternança s’ha de dur a terme segons el procediment previst en els articles 44 i 45 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, per a les mesures flexibilitzadores.

Per als centres públics dependents del Departament, l’inici de l’expedient s’ha de fer mitjançant la sol·licitud del director del centre, a la qual cal adjuntar la proposta de conveni de col·laboració.

Informació important


La proposta de conveni preveu els termes generals de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’empresa, tot i que el centre pot aportar-ne adequacions d’acord amb el projecte. El conveni no pot signar-lo el director del centre, sempre l’ha de signar la consellera d’Ensenyament o el director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per delegació.

En el cas de la formació dual cal detallar la proposta formativa: es pot escollir un dels models de referència d’organització de la formació dual que estan disponibles a l’apartatFormació professional dual de la XTEC, o elaborar-ne un de propi d’acord amb aquest model de distribució curricular.

Les sol·licituds s’han de presentar als serveis territorials del Departament, o si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona.

Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, un cop analitzada la sol·licitud, han de trametre la proposta motivada corresponent a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, la qual s’encarregarà de resoldre.

Si el centre s’adapta a un dels models de referència d’organització de la formació dual establerts per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, s’entendrà que la proposta motivada dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona és favorable en relació amb aquest apartat de la sol·licitud.

Estada a l’empresa i seguiment de l’alumne

Prèviament a la formalització de la matrícula, el centre educatiu ha d’informar els alumnes de les característiques de la formació en alternança i recollir-ne la conformitat amb la signatura del document de compromís.

La planificació de l’estada a l’empresa es recull en un acord per a cada alumne, on es detallen les activitats formatives que cal desenvolupar sota la modalitat de beca o decontracte.

L’empresa designarà un tutor que farà les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumne, segons els models de seguiments disponibles:

  • Seguiment LOE, excepte famílies d’administració i comerç (model )
  • Seguiment LOE per a famílies d’administració i comerç (model )
  • Seguiment LOGSE (model)

Memòria

Abans del 31 de juliol de cada any els centres educatius han de trametre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòriade cada projecte de formació en alternança que hagi finalitzat al llarg d’aquell curs, d’acord amb el model normalitzat que properament es posarà a disposició dels centres i que com a mínim ha de comprendre el següent:

  • La valoració qualitativa del procés.
  • Els indicadors de l’impacte del reconeixement acadèmic en les persones i, si escau, en les empreses.
  • Les propostes de millora del procediment, si escau. Per exemple, el compromís d’estendre el nombre de places ofertes en modalitat dual a tot el grup.
  • El nombre de persones participants i el nombre d’alumnes que han participat en el reconeixement acadèmic, amb la indicació del nombre d’unitats sobre les quals s’ha fet el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits a l’empresa.
  • La relació dels professors que han participat en el projecte.

Normativa

Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)

Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm.6155, de 22.6.2012)

Més info.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies