RESOLUCIÓ ENS/1479/2014, de 18 de juny, dels criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats amb els centres públics i serveis educatius.


L’article 105.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i la disposició addicional setzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, preveuen la possibilitat d’aprofitar l’experiència professional del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats que ho desitgin per mitjà de llur incorporació als centres i als serveis educatius, i que el Departament d’Ensenyament n’ha d’establir els criteris necessaris per dur-ho a terme.

D’acord amb això,

Resolc:

-1 Àmbit d’aplicació

Aprovar els criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats amb els centres públics i serveis educatius.

-2 Desenvolupament

La col·laboració ha de ser voluntària i sense compensació econòmica. En cap cas pot comportar l’ocupació d’un lloc de treball de la plantilla del professorat i/o del servei educatiu.

Quan la col·laboració sigui de suport als alumnes dins de l’horari lectiu, s’ha de dur a terme sempre conjuntament amb el professor responsable.

Els directors dels centres educatius i els coordinadors dels serveis educatius han de vetllar pel correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració.

-3 Procediment

El professorat jubilat i els inspectors d’educació jubilats s’han d’adreçar al centre o servei educatiu on estiguin interessats a prestar la seva col·laboració.

Des del centre o servei educatiu s’ha d’informar dels criteris de desenvolupament de l’apartat 2 i de qualsevol altre que es consideri oportú per part del centre.

Si des de la direcció del centre es valora positivament aquesta col·laboració s’ha de presentar la proposta al consell escolar per a la seva aprovació i posterior incorporació en la programació general anual de centre.

El director del servei educatiu ha de donar el vist i plau a aquesta col·laboració.

Acordada la col·laboració la persona interessada ha de signar una carta de compromís amb el centre o servei educatiu d’acord amb el model que consta al portal de centres.

-4 Informació

El director del centre i/o del servei educatiu ha d’informar els serveis territorials i/o Consorci d’Educació de Barcelona d’aquesta col·laboració i, al final de curs, ha de lliurar una memòria de les actuacions dutes a terme en el marc d’aquesta col·laboració i, si escau, les demandes de noves col·laboracions quan des del centre o servei educatiu no es puguin cobrir directament, d’acord amb els models que consten al portal de centres.

Els serveis territorials o el Consorci d’Educació han de facilitar aquesta documentació a la Direcció general competent per tal de fer el seguiment d’aquesta col·laboració.

 -5 Assegurança

El personal funcionari públic, professors i inspectors d’educació jubilats, que col·laborin amb els centres o serveis educatius gaudeixen de la cobertura de responsabilitat patrimonial i civil i d’accidents del Departament d’Ensenyament.

-6 Protecció de dades

En el tractament de dades obtingudes mitjançant la col·laboració que s’estableix en aquesta Resolució, és aplicable la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Cal adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de juny de 2014

Meritxell Ruiz Isern

Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies