Personal laboral: S’AMPLIEN ELS SUPÒSITS DE BAIXA PER INCAPACITAT TRANSITÒRIA (IT) AMB EL 100% DE LES RETRIBUCIONS

S’amplien els supòsits de baixa per incapacitat transitòria (IT) amb
el 100% de les retribucions
Excepcions:
Es percebrà el 100% de les retribucions* des del primer dia en els casos següents:
• Accidents laborals*
• Malalties professionals*
Embaràs* 
• Víctimes de violència de gènere*
• Hospitalització i/o cirurgia*
• Tractaments oncològics*
* En tots aquests casos, per cobrar el 100% s’ha de presentar sol•licitud de millora del complement mitjançant model a ATRI.
  • Models de sol·licitud de pagament del 100% per circumstàncies excepcionals (el cas d’hospitalització, intervenció quirúrgica, procés oncològic, embaràs, i violència de gènere…)

Finalment l’Administració ha admès part de
les propostes que hem reivindicat reiteradament respecte al cobrament del 100%
en cas d’IT des de que ens el varen suprimir com a conseqüència de les
retallades.

A partir d’ara tenim dret a la percepció
del 100% de les retribucions en els supòsits en què la situació d’IT impliqui
una intervenció quirúrgica o una hospitalització
, encara que aquestes
tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es
correspongui a un mateix procés patològic.
Les intervencions quirúrgiques que donin
lloc a aquest 100% de les retribucions són aquelles que requereixin de repòs
domiciliari sempre i quan derivin de tractaments inclosos a la cartera bàsica
dels serveis del sistema nacional de salut.
Així mateix, hi haurà dret a la percepció
del 100% de les retribucions en els supòsits d’IT derivats de processos
oncològics
.
salut dret ccoo
Aquestes mesures tindran
efectes retroactius des del 15 d’octubre de 2012.
Es manté el grup de treball creat per acord
de la Mesa General de 20/09/2012, especialment per analitzar la possibilitat
d’adoptar altres mesures socials que requereixen d’una especial protecció.
CCOO continuarem lluitant per recuperar el
cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa.
Això no
és una crisi,
això és
una estafa
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.