Àudioprotesista

Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents:

 • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica.
 • Prescriure i adaptar les pròtesis
 • Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés d’aprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre

Auxiliar d’educació especial

Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial el següent:

 • ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.);
 • ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal (higiene, alimentació, etc.) per garantir que puguin participar en totes les activitats;
 • fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.

S’ha de garantir la participació dels auxiliars d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents.

Els auxiliars d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Educador/a de centres públics d’educació especial

Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics:

 • donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb l’autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l’estimulació sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, l’escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d’educació especial, etc.;
 • participar en el projecte educatiu del centre;
 • conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes;
 • proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes a fi d’adaptar i millorar-ne el procés d’aprenentatge.

S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els altres serveis (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.). A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, i també en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Fisioterapeutes

Correspon al personal laboral de la categoria professional de fisioterapeuta les funcions següents:

 • Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’usuari per establir-ne el grau d’afectació.
 • Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l’alumne requereix
 • Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i

Com a conseqüència de la revisió del marc d’intervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, cal tenir en compte el següent:

 1. En relació amb la valoració motriu, cal que es tinguin en compte les habilitats motrius, capacitats i característiques personals dels alumnes i de l’entorn, per establir el grau de funcionament de l’alumne.
 2. En relació amb la elaboració dels programes, cal establir els programes d’actuació per millorar l’autonomia personal, la participació i l’accés als aprenentatges dels alumnes amb afectació motriu i dur a terme el tractament específic que l’alumne
 3. En relació amb l’assessorament a les famílies, cal informar i assessorar les famílies per avançar cap a una atenció integral i multidisciplinària que afavoreixi el desenvolupament dels alumnes i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.

Integrador social

El personal laboral de la categoria professional d’integrador o integradora social col·labora en el desenvolupament de l’autonomia personal i les habilitats socials d’alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb joves o infants, les famílies i els agents socials de l’entorn.

Correspon al personal integrador social, en el marc del projecte educatiu del centre (PEC) i en col·laboració amb l’equip docent, les funcions següents:

 • Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc, la qual cosa inclou:
  • donar suport als alumnes en risc en les habilitats bàsiques necessàries per a l’autonomia personal i social;
  • participar en la implementació d’actuacions del centre que s’orienten al desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes;
  • col·laborar juntament amb els tutors, orientadors i personal de l’EAP en l’orientació educativa dels alumnes que atenen;
 • atendre les necessitats socioafectives dels alumnes en risc.
 • Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’inclusió social, la qual cosa inclou:
  • proposar accions en el pla d’acollida del centre que recullin les necessitats dels alumnes en risc;
  • col·laborar en la creació d’entorns inclusius dins del centre educatiu;
  • fomentar la participació dels alumnes en risc en els diferents espais de representació del centre;
  • fomentar la participació dels alumnes en risc en les activitats del centre.
 • Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals, la qual cosa inclou:
  • participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes;
  • col·laborar en la detecció de conflictes;
  • col·laborar en la resolució dels
 • Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar, la qual cosa inclou:
  • participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i intervenció en casos d’absentisme;
  • participar en l’atenció i seguiment dels alumnes absentistes;
  • acompanyar les famílies i els alumnes en risc en les transicions entre etapes educatives i itineraris postobligatoris.
 • Fer el seguiment als alumnes en activitats lectives i extraescolars, la qual cosa inclou:
  • observar i donar suport en activitats lectives als alumnes que s’atenen;
  • fer seguiment de la participació dels alumnes en risc en les activitats extraescolars. No correspon, però, a aquests professionals la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge.
 • Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels joves i infants, la qual cosa inclou:
  • proposar accions, dins el pla d’acollida de les famílies, que recullin les necessitats de les famílies més vulnerables;
  • fomentar la implicació de les famílies d’alumnes en risc en el seguiment escolar dels fills o filles;
  • potenciar la participació de les famílies d’alumnes en risc en el centre educatiu;
 • acompanyar les famílies ateses en situacions d’estrès emocional o problemàtica puntual;
 • col·laborar en l’orientació vers la família dels alumnes en risc pel que fa als serveis o recursos que els puguin ser necessaris.
 • Afavorir relacions positives dels alumnes amb l’entorn, la qual cosa inclou:
  • conèixer l’entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per als alumnes més vulnerables;
  • conèixer i participar en els programes socioeducatius de l’entorn;
  • col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos que reculli l’oferta de zona adreçada als alumnes segons els seus interessos i necessitats;
  • coordinar-se amb el tutor o tutora per orientar els alumnes en risc cap a activitats de l’entorn atenent el interessos i necessitats;
  • promoure iniciatives, juntament amb altres professionals socioeducatius, per convertir els espais informals del barri en espais educatius.

Correspon a la direcció del centre, en el marc de les funcions esmentades, prioritzar i concretar el pla de treball específic de l’integrador o integradora social que, juntament amb la valoració dels resultats, han de formar part de la programació general i de la memòria anual del centre.

Per tal de desenvolupar les seves funcions, la direcció del centre ha de facilitar la coordinació del personal integrador social amb la resta de professionals del centre i la participació, d’acord amb les seves competències, en els cicles, equips docents, claustres i altres comissions recollides a les normes de funcionament i organització del centre (NOFC).

Els integradors o integradores socials han de col·laborar amb l’equip docent que correspongui en l’elaboració d’un pla de treball per a cadascun dels alumnes que atenen, on s’especifiquin els objectius que cal assolir i les actuacions que cal dur a terme, procurant sempre que sigui possible el seu desenvolupament en l’entorn de l’aula ordinària.

Els integradors o integradores socials han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Així mateix, han de participar en les reunions de coordinació que des de l’àmbit territorial es constitueixin per a aquests professionals.

Personal laboral de les llars d’infants

Director/a de la llar d’infants

Corresponen al director de la llar les funcions següents:
1. La gestió, l’organització i la planificació de la llar, que té com a finalitat bàsica afavorir el
desenvolupament integral de cada infant atès.
2. La direcció, la coordinació i el control del personal que tingui assignat la llar d’infants, i la
distribució de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de la llar d’infants. A més,
actua com a dinamitzador i animador de l’equip educatiu, d’acord amb els programes
formatius que s’hi estableixin.
3. El manteniment de les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos, i amb
altres professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
4. L’atenció directa als infants.
5. Les hores destinades a les tasques 1, 2 i 3 s’han de determinar en funció del nombre de
grups que tingui la llar d’infants. Es comptabilitzen normalment 3 hores setmanals per cada
grup d’infants, amb un mínim de 15 hores per setmana.

Personal educador de les llars d’infants-EDU

Corresponen al personal laboral de la categoria educador de llars d’infants, les funcions següents:
1. Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en llur
desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i
social i de llur higiene personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i
custòdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
2. Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels
projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.
3. Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.
4. Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientació i
suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el
desenvolupament dels infants.
5. Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula.
El personal educador està obligat a assistir a les reunions de l’equip educatiu i a totes les reunions
convocades pel director.

Cuiner/a de les llars d’infants-CUI

Correspon al personal laboral de la categoria professional oficial de primera, cuiner, adscrit a la llar
d’infants, ser el responsable de la cuina. Aquest personal s’encarrega, sota les directrius del
director de la llar i amb l’ajut del personal adscrit a les seves ordres, de la preparació, manipulació
i control dels aliments servits a la llar d’infants i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que,
per prescripció mèdica, s’hagin de preparar per als infants. Col·labora en les festes i sortides que
es facin a la llar d’infants, preparant menús apropiats, i es responsabilitza de la custòdia, provisió,
emmagatzematge i conservació dels aliments, així com de la neteja dels estris de la cuina i del
seu paviment.

Personal de manteniment de les llars d’infants – OFI

Sota les directrius del director de la llar d’infants, correspon al personal laboral de la categoria
professional oficial de primera, manteniment, adscrit a la llar, fer funcions que requereixen una
pràctica concreta o coneixements generals d’ofici. Aquest personal fa feines pròpies de paleta,
pintor, fuster i altres, necessàries per al manteniment de l’edifici i de l’exterior; així mateix, fa
instal·lacions no complexes per al suport de les activitats educatives programades a la llar. També
té cura dels accessos a la llar.

Personal ajudant de cuina i netejador de les llars d’infants – NAJ

Correspon al personal laboral de la categoria professional ajudant de cuina i netejador, sota les
directrius del director de la llar o del cuiner, fer tasques de menjador, de repartidor i bugaderia i
llenceria, així com encarregar-se de la neteja de les dependències de la llar i també de la
maquinària i els estris de cuina.

Tècnic d’educació infantil en centres d’educació infantil i primària

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques. Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil el següent:

 • participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, és dir, organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions;
 • col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes;
 • dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la mestra tutora;
 • col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants;
 • participar en processos d’observació dels infants.

S’ha de garantir la participació dels tècnics especialistes en educació infantil en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents (cicle, nivell i claustre). Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.