Montse Ros, Secretària General de la Federació d’Ensenyament 

Posició de CCOO en la negociació del conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya

pdf(+)

CCOO valora els petits avanços que conté aquesta proposta però entenem que no podem desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i retallades, que impliquen una forta pèrdua de poder adquisitiu des del 2007 (17’4%), i anuncis de noves retallades pel curs vinent, recollides en la Llei de pressupostos també per a la concertada. Amb aquest context de pèrdua de drets i salaris es fa molt difícil arribar a acords satisfactoris.
Respecte a la proposta Patronal, n’hem assenyalat també les principals deficiències:
Àmbit salarial:
–    No acceptem que l’equiparació impliqui l’absorció de tots els complements salarials ni la clàusula de desvinculació automàtica en funció de les ràtios.
–    Demanem que es fixi un calendari i condicions per a la retribució d’estadis.
–    No acceptem la congelació salarial pel PAS i Llars d’infants integrades de l’any 2010.
–    No acceptem la vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat, que resta capacitat a la negociació col•lectiva:
–    NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
–    Reclamem un pla de recuperació salarial que retorni el poder adquisitiu.
Àmbit de jornada:
–    Aplaudim l’eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO, durant anys defensada només per CCOO.
–    Agraïm la clarificació de la consideració lectiva dels temps d’esbarjo, que s’hauria de fer extensiva a secundària.
–    La reducció horària del PAS s’ha de fer extensiva pel personal de Llars d’infants integrades.
–    Hi ha d’haver una disminució de la càrrega lectiva de TOT el personal docent a tots els nivells. Entenem que fins i tot amb les actuals plantilles seria possible. Especialment, s’han de regular les substitucions i guàrdies i el treball amb noves tecnologies dins de l’horari lectiu del professorat.
Pla d’estabilitat laboral Departament–Patronals-Sindicats
Estem d’acord amb garantir els llocs de treball, especialment per als centres de FP i els centres amb contracte programa. Aquest Pla és independent de la resta de negociacions pel conveni.

Posició de les patronals en la negociació del conveni

Les Patronals no accepten la més mínima modificació respecte a les seves propostes, que ratifiquen.

Àmbit salarial:
–    Equiparació dels batxillerats fins al 2013 amb absorció de totes les millores retributives anteriors, exclusió dels estadis i clàusula de desvinculació automàtica en ràtios d’alumnat inferiors a 25.
–    Increment salarial del PAS i Llars d’infants integrades
–   
2010    2011    2012    2013
0%    3%    3%    IPC

–    Vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat.
Les quantitats eventualment abonades per compensar les retallades no es reclamaran però seran a extingir en el moment de la signatura del conveni.

Àmbit de jornada:
–    Eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO el curs que ve.
–    Consideració d’activitat lectiva del temps d’esbarjo pel segon cicle d’infantil i primària, pels docents presents, pel temps real dedicat i mentre segueixi essent activitat curricular.
–    Reducció en 8 hores anuals pel PAS (jornada de 37:30 setmanals).

Pla d’estabilitat laboral
Departament – Patronals – Sindicats:
–    Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.

PROPOSTA SINDICAL
RESPOSTA PATRONAL    Valoració sindical

Àmbit salarial   
Pla de recuperació salarial.

NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
    Vinculació salarial del personal docent que presti els seus serveis a nivells concertats, tant de pagament delegat com propi, a les retribucions que s’estableixen als mòduls (Llei de Pressupostos de la Generalitat).      

Complementar econòmicament les substitucions quan es superin les hores lectives màximes per nivell educatiu.          

Plus de tutoria.         

Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats, inclosos estadis.    Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats:
–    progressiva (fins al 2013)
–    exclosos els estadis
–    desvinculació automàtica ràtios < 25     

Increments salarials sensiblement superiors a l’IPC per al PAS i Llars d’Infants Integrades    Increments pel PAS i Llars d’infants integrades:
2010    2011    2012    2013
0%    3%    3%    IPC
     

Àmbit de jornada
Establiment d’una hora de guàrdia-substitució dintre de l’horari lectiu setmanal del professorat.         

Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes.    Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes:
–    pel segon cicle d’infantil i primària
–    pels docents presents
–    pel temps real dedicat
–    mentre els plans d’estudi considerin els patis activitat curricular     

Regulació de l’activitat lectiva (atenció de l’alumnat) del treball no presencial mitjançant l’ús de les plataformes, intranets, etc. , en el marc de la jornada anual.         

Anul•lació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO.    Anul•lació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO a partir del curs 2012-2013.     

Reducció horària pel PAS i Llars d’infants integrades    Reducció horària pel PAS de 8 hores anuals     

Pla per l’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats
Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.     Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.     

CCOO crida a la participació
 pdf(+)
Posició inamovible de les patronals en la negociació del conveni

Malgrat els esforços negociadors de CCOO i les propostes per a desencallar una situació que s’allarga des de 2009 i que s’ha agreujat amb la política de retallades dels Governs central i autonòmic, les Patronals es ratifiquen en les seves postures i fixen com a termini el 3 de febrer per a què les acceptem.

En síntesi, les Patronals demanen que la part sindical accepti com a fet consumat les retallades ja sofertes pel personal a pagament delegat i la seva extensió al personal que és en pagament propi. Igualment plantegen la vinculació de les taules salarials a la Llei de pressupostos, acceptant així les retallades que encara estan per caure. A canvi, ofereixen increments pel PAS (0% el 2010, 3% el 2011 i també el 2012, i IPC el 2013), algunes millores d’abast limitat (reducció de 8 hores anuals pel PAS, equiparació pels batxillerats exceptuant estadis,…) i la signatura amb el Departament d’un Pla d’estabilitat que garanteixi mantenir els llocs de treball els propers 4 anys.
Aquesta proposta millora aquelles que les mateixes Patronals han fet els darrers anys, però no podem desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i retallades amb una pèrdua de poder adquisitiu de fins el 17’4% des del 2007 i amenaces reals de noves retallades, ja recollides en l’actual Llei de pressupostos també per a la concertada. Amb aquest context fa molt difícil arribar a acords satisfactoris.
La proposta Patronal suposa que acceptem un xec en blanc respecte a les retallades passades i futures, sense un horitzó de recuperació salarial, abandonant les legítimes reivindicacions d’homologació de la concertada (en tots els àmbits) i les possibilitats que un col•lectiu tan castigat com el nostre pugui treballar en millors condicions (increment de plantilles, reducció de les ràtios, disminució de la càrrega lectiva, ajuts a la implantació de noves tecnologies,…).
Pel que fa al personal d’administració i serveis i les llars d’infants integrades no acceptem la congelació salarial pel 2010, però estem disposats a signar ara mateix unes taules salarials que els restitueixin el poder adquisitiu perdut i resoldre el greu perjudici que pateixen just aquells que tenen unes condicions salarials i laborals més desfavorides. En cap cas acceptarem que es pretengui enfrontar col•lectius i que es vinculin les retribucions d’aquest col•lectiu amb empassar-se les retallades del conjunt del professorat.
Finalment, hem proposat i impulsem la signatura d’aquest Pla d’estabilitat que garanteixi el manteniment dels llocs de treball especialment per als centres de FP, centres amb contracte programa i escoles que tenen problemes de matrícula, sense sotmetre aquest Pla a l’imperatiu de les retallades en sous i drets.

CCOO seguirà defensant una sortida negociada que no es fonamenti en millorar les rendes més altes i en sanejar l’economia del Departament i de moltes escoles a costa exclusivament d’empitjorar les nostres condicions salarials i laborals i sense expectatives de futur.

Per a conèixer amb detall les propostes de les Patronals i de CCOO visiteu: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/privada/
Feu arribar la vostra opinió al permanent de CCOO de la vostra escola o a l’e-mail [email protected]

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.