MÀSTER FORMACIÓ PROFESSORAT SECUNDÀRIA CURS 2012-2013

Màster de formació del professorat d’educació secundàriaobligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes

Dates
Preinscripció: del 12 al 14 de setembre de 2012.
Assignació de places: 27 de setembre de 2012.
Matrícula: 28 de setembre i 1 d’octubre de 2012.
Objectiu general
És un màster d’orientació professional imprescindible per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l’antic certificat d’aptitud pedagògica (CAP).
Accés al màster
El màster s’adreça a persones que ha superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau i volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional.
Caldrà que la titulació de l’estudiant sigui idònia o concordant amb l’especialitat docent, d’acord amb les resolucions del Departament d’Ensenyament, per a l’accés a la borsa d’interins.
Es pot consultar la relació de titulacions i especialitats docents al web del Departament d’Ensenyament.
També podeu consultar en aquest web les correspondències entre les especialitats (ESO-batxillerat / formació professional) i els estudis universitaris cursats.
Cal tenir el màster per poder impartir docència a l’ESO, el Batxillerat,  la Formació Professional i els Ensenyaments d’Idiomes (EOI)
Per tant cal aquest requisit per entrar a formar part de la borsa de treball i per presentar-se a oposicions als cos de professors de secundària i cos de professors d’EOI.
Veure les equivalències i exempcions a 
Preinscripció Màster curs 2012-2013
El procés de preinscripció anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
La preinscripció es farà al portal http://accesnet.gencat.cat.
Dates
Preinscripció: del 12 al 14 de setembre de 2012.
Assignació de places: 27 de setembre de 2012.
Matrícula: 28 de setembre i 1 d’octubre de 2012.
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/estudis_uni/masters/professorat_secundaria/index.html
6.4 Formació pedagògica i didàctica.
El professorat interí i substitut d’especialitats del cos de professors d’ensenyament  secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes que d’acord amb les dades que consten el registre informàtic no estan en possessió del màster de formació de professorat de secundària o equivalent d’acord amb el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, hauran de presentar el document acreditatiu d’aquest requisit abans de la finalització del curs 2012/2013. Les persones interessades poden consultar la informació referent a aquest màster a la pàgina d’Internet del Departament d’Ensenyament (Borsa de treball de personal docent, apartat Requisits per a la incorporació).
Nota: la podeu trobar directament a:
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/estudis_uni/masters/professorat_secundaria/index.html
D’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional ( tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l’/Ordre ECI/38582007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2013.
Formació didàctica pels que no poden accedir a estudis de màster regulats per Ordre ECI/38582007
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15628.pdf
Per especialitats de Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) i dels cossos d’Arts Plàstiques i Disseny ( especialitats  6xx, 7xx i 8xx)
Aquesta Ordre determina que amb 12 mesos d’experiència a 31 d’agost del 2012 “en els nivells i ensenyaments corresponents” obtindran la Formació Pedagògica Equivalent:
“Disposición transitoria única. Equivalencia de la docencia impartida a la formación pedagógica y didáctica.
1. Tendrán reconocido el requisito de formación pedagógica y didáctica a que se refiere la presente Orden, quienes acrediten que con anterioridad al 1 de septiembre de 2012 han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o 2 ciclos de enseñanzas deportivas completos o, en su defecto, 12 meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas correspondientes”