Reducció de jornada municipal

Document en pdf

La petició s’haurà de fer amb una antelació mínima de quinze dies del seu inici.

1. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució.

Es pot gaudir d’una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la 
percepció del cent per cent de les retribucions per tenir cura d’un fill o filla, sempre que no s’estigui privat de la guarda legal d’aquest per resolució judicial i que l’altre progenitor o progenitora treballi.

Té una durada màxima d’un any a partir del finiment del permís de maternitat o setzena 
setmana posterior al part, l’adopció o acolliment.

Aquesta reducció de jornada és compatible amb l’hora de lactància.

Compactació:

L’empleat/da pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei. 

Documentació acreditativa:

‐Fotocòpia del llibre de família on consti el menor
‐Certificat d’empadronament.

2. Per cura d’un fill/a menor de 6 anys. 

Els empleats/des amb fills nascuts a partir de l’ 1 de gener de 2013, poden sol·licitar la 
reducció d’1/3 o de 1/2 jornada laboral amb una percepció del 80% o del 60% de retribució 
íntegra respectivament, sempre que tinguin la guarda legal.

La reducció diària de jornada es pot compactar d’acord a les necessitats del centre.

Documentació acreditativa:

‐ Fotocòpia del llibre de família on consti el menor i certificat d’empadronament.

3. Per cura d’un fill/a entre 6 i 12 anys.

Les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill/a menor de 12 anys 
poden gaudir d’una reducció d’1/3 o de 1/2 jornada, amb la reducció proporcional de les 
retribucions.

La reducció diària de jornada es pot compactar d’acord a les necessitats del centre.

Documentació acreditativa

‐Fotocòpia del llibre de família on consti el menor i certificat d’empadronament.

4. Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci 
cap activitat retribuïda.

Es pot demanar sempre que es tingui la guarda legal de la persona discapacitada. La 
reducció que es pot sol·licitar és d’1/3 o de 1/2 jornada laboral, amb una percepció del 
80% o del 60% de la retribució íntegra respectivament.

Es poden acumular les hores de reducció en dies determinats i compactar-les d’acord amb 
les necessitats del centre.

La concreció horària de la reducció de la jornada correspon al treballador/a, adequant-se a 
les possibilitats del servei.

Documentació acreditativa:

-Documentació que acrediti que té la guarda legal de la persona, que aquesta no 
desenvolupa cap activitat retribuïda i que acrediti la seva incapacitat.

5. Per tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb 
incapacitat de més del 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ser 
autònom o que requereixi dedicació o atenció especial.

La reducció que es pot sol·licitar és d’1/3 o de 1/2 jornada laboral, amb una percepció 
del 80% o del 60% de la retribució integra respectivament.

Es poden acumular les hores de reducció en dies determinats i compactar-les d’acord amb 
les necessitats del centre.

La concreció horària de la reducció de la jornada correspon al treballador/a, adequant-se a 
les possibilitats del servei.

(…)

Document en pdf

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies