Llicències per al personal municipal

1. Per cursar estudis
En el marc del Pla de Formació de l’Ajuntament de Barcelona i 
desenvolupament competencial es podran concedir llicències per assistir a 
cursos de formació sobre matèries directament relacionades amb el lloc de 
treball.
La durada de la llicència estarà determinada per la durada i programació dels
cursos.
2. Per assumptes propis sense sou. 
En tots els casos, la concessió de la llicència s’haurà de subordinar a les 
necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius 
al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.
No pot gaudir d’aquesta llicència el personal eventual ni els funcionaris interins.
El gaudiment de la llicència implica la pèrdua del sou, de la part proporcional de 
les pagues extraordinàries i de la paga d’assistència i puntualitat. Igualment, 
implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu. Com és una 
interrupció en la prestació laboral, no genera cap dret a gaudir de vacances 
d’estiu, és a dir, es descomptarà la part proporcional de la durada total de la 
llicència.
Donat que l’autorització de la llicència és potestativa, els dies de llicència no 
poden ser gaudits fins que es rebi l’autorització corresponent.
La durada mínima és de deu dies naturals i la màxima sis mesos cada dos 
anys. Una durada inferior a deu dies es pot concedir amb caràcter excepcional 
i prèvia justificació de la causa per l’interessat.
3. Per estudis relacionats amb el lloc de treball per docents.
Tenen convocatòria especifica.
El temps de la llicència computa als efectes d’antiguitat i drets passius.
Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
El temes d’estudi són els que apareixen a les convocatòries.
És una llicència retribuïda.
És per al personal docent, funcionaris o laborals indefinits.
La durada serà la durada del curs.
4. Per atendre familiars fins a segon grau.
Es podran concedir llicències sense retribució per a atendre a un familiar fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat, durant tres mesos, prorrogables 
excepcionalment, fins a tres mesos més.
La sol·licitud s’haurà de fer amb l’antelació suficient perquè es doni conformitat 
per l’òrgan competent. Els dies de permís no poden ser gaudits fins que es rebi 
l’autorització corresponent.
El gaudiment de la llicència implica la pèrdua del sou, de la part proporcional de 
les pagues extraordinàries i de la paga d’assistència i puntualitat. Igualment, 
implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu. Com és una 
interrupció en la prestació laboral, no genera cap dret a gaudir de vacances 
d’estiu, és a dir, es descomptarà la part proporcional de la durada total de la 
llicència.
Documentació acreditativa
• Documentació que acrediti el grau de parentiu.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies