1

Màster de formació del professorat. Preinscripció: del 13 al 15 de setembre de 2011

Màster de formació del professorat secundària 


El màster s’adreça a persones que ha superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau i volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional.
Cal tenir el màster per poder impartir docència a l’ESO, el Batxillerat,  la Formació Professional i els Ensenyaments d’Idiomes (EOI)

Per tant cal aquest requisit per entrar a formar part de la borsa de treball i per presentar-se a oposicions als cos de professors de secundària i cos de professors d’EOI.
Veure les equivalències i exempcions a 

Per impartir docència a especialitats de professorat tècnic de FP , del cos de professors d’arts plàstiques i disseny i el cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny no s’exigirà aquest requisit
mentre no es desenvolupi la reglamentació corresponent (són les especialitats que comencen pels numeros 600, 700 i 800)

Accés al màster

Per accedir al màster cal fer la preinscripció al portal de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. El calendari del procés és el següent:
  • Preinscripció: del 13 al 15 de setembre de 2011
  • Assignació de places: 28 de setembre de 2011
  • Matrícula: 30 de setembre i 3 d’octubre de 2011
  • Inici de curs: 5 d’octubre de 2011
Més informació

Pel professorat que està a la borsa:

“6.2.6 El professorat interí i substitut d’especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes que d’acord amb les dades que consten el registre informàtic no estan en possessió del màster de formació de professorat de secundària o equivalent d’acord amb el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, hauran de presentar el document acreditatiu d’aquest requisit abans de la finalització del curs 2012/2013. Les persones interessades poden consultar la informació referent a aquest màster a la pàgina d’Internet del Departament d’Ensenyament (Borsa de treball de personal docent, apartat Requisits per a la incorporació)” ( punt 6.2.6 de la resolució borsa 2011-2012)