Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa

AL CONSELL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

PER A RESPOSTA DE L’EXCM. SR. ALCALDE

Ricard Gomà i Carmona, regidor-president del Grup Municipal d’ICV-EUiA, actuant en
el seu nom i representació exposa,

Que segons allò establert als articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener
de 2008 formula el següent

PREC

Que el govern municipal atengui la petició formal de dimissió del regidor d’Educació i
Universitats que han realitzat l’àmplia majoria de centres educatius municipals (escoles
bressol, escoles infantils i de primària, instituts de secundària i FP, ensenyaments
artístics, educació especial i educació d’adults) i, per tant, que l’Alcalde procedeixi al
cessament del Sr. Gerard Ardanuy en les seves funcions de regidor d’Educació i
Universitats.

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

Ricard Gomà i Carmona

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.