AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

JORDI PORTABELLA I CALVETE, en la seva qualitat de Regidor President
del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona (ERC+DCat+RCat) a
l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació,
manifesta:

Atès el conflicte existent entre la comunitat educativa municipal i la
Regidoria d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona,
concretat fa pocs dies en la petició de dimissió del Regidor
d’Educació i Universitats formulada per 83 centres educatius
municipals.

D’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament
Orgànic Municipal, es formula la següent

PREC PER RESPOSTA ORAL AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL
PER PART DE L’EXCEL·LENTÍSSIM SR. ALCALDE DE BARCELONA

Que s’estableixi un espai de mediació entre la comunitat educativa i la
Regidoria d’Educació i Universitats per tal de definir actuacions i polítiques
pròpies per el bon funcionament de la política educativa de la ciutat.

JORDI PORTABELLA I CALVETE

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.