El claustre del
centre  ………….. en data ………..  vol manifestar:
El nostre
centre  forma  part d’una tradició educativa centenària de
l’ Ajuntament de Barcelona; aquesta tradició conforma una complicitat entre els
responsables polítics de l’ Ajuntament i els professionals  que hi treballem.
El darrer dia 19
de juny de 2012 la Comissió de Plenari va aprovar dues proposicions que donen
mostra d’aquesta complicitat i voluntat de tenir uns centres de referència que
donin la millor atenció educativa als 
ciutadans de Barcelona.
Aquestes
proposicions no han estat traslladades als nostres responsables de RR.HH i
representants sindicals. En reunió mantinguda el dia 25 de juny, els
responsables de RR.HH. han manifestat desconèixer aquestes proposicions i
mantenir les decisions preses en quan a interlocució i retallades del personal
municipal.
La mateixa
absència dels màxims responsables, el Sr. Regidor i la Gerència de l’Àrea de Cultura,Coneixement,
Innovació i Creativitat  és una mostra el
seu desinterès per donar resposta al 
mandat del plenari i la responsabilitat sobre els centres dels que
l’Ajuntament n’és el titular.
La preocupació
que l’ Ajuntament mostra per la seguretat dels ciutadans que viuen i visiten la
nostra ciutat, ens agradaria que la mostressin per l’ Educació i el futur dels
ciutadans d’aquesta ciutat.
Veiem molt
difícil l’inici de curs amb normalitat el dia 12 de setembre, molts dels
nostres companys no hi seran i d’altres treballarem amb unes condicions
difícils de conciliar amb la pràctica educativa.
Per això exposat
i perquè la nostra feina serà molt més difícil el proper curs demanem al
Regidor D’ Educació que s’abstingui d’utilitzar els nostres projectes i les
nostres escoles en futurs actes institucionals al nostre centre. 
Així mateix donat
el seu poc interès per exercir de titular del nostre centre li demanem
formalment la DIMISSIÓ per deixar lloc a algun responsable que vulgui exercir
com a tal.
Barcelona a
……………………de 2012

   

   
   

   
           

   

   

       
   

   

   

   

       
    !”
#
$%!$ &

           
   

   

   
   

   

    (

   

   

   
   
   
   

)) **
   
   

   
+
$,
#-
   

)) **
 

( .
   

   
   

   

       

   
/
. (
.    


0    )
+     1
    (
2   

&     -&
.

– 3 &   
4    

    (
       
   

       
   

   

4

   
/    

   
   
+    

    –
+       
   

   
   

5

       
!$

   

   

#
       
   
   

   
   


    .6
.
    (    

    4
   
       

)
+     7
+ 8    
   
   

   

   
   

   

.
.

    (
   
.
       
   
   

   

   
739303:
   
.     +    

+
.
       

   

$%!$

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.